راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد بیع قطعی یک باب ساختمان

نمونه قرارداد و بیع قطعی یک باب ساختمان و یک باب مغازه

طرف اول قرارداد(فروشنده): خانم/ آقای ………. فرزند آقای ………. دارای شناسنامه شماره ………. صادره از ………. متولد ………. ساکن……….

طرف دوم قرارداد(خریدار): خانم/ آقای ………. فرزند آقای ………. دارای شناسنامه شماره ………. صادره از ………. متولد ………. ساکن ……….

موضوع قرارداد:

تمامت شش دانگ یک باب ساختمان مشتمل بر یک باب خانه مسکونی و یک باب مغازه احدائی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ………. متر مربع دارای پلاک فرعی از ………. اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک ………. فرعی از اصلی مرقوم واقعی در اراضی ………. بخش ………. ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ………. مورخ ………. صفحه………. جلد ………. به شماره چاپی ………. صادره بنام بایع با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن اعم از عرصه کل و اعیان بدن استثنا و به انضمام کلیه حقوق ناشی از برق شماره پرونده ………. و آب شماره اشتراک ………. و گاز شهری شماره شناسایی ………. منصوبه های در آن اعم ز حق الاشتراکها و ودایع احتمالی مربوطه و به انضمام کلیه حقوق فروشنده ناشی از سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت در محل تجاری و کسبی مزبور بدون استثناء.

مبلغ قرارداد:

مبلغ ………. ریال رایج که تماما و نقدا تسلیم فروشنده گردیده باقراره. کافه خیارات خصوصا خیار غبن هر چند فاحش از متبایعین اسقاط گردیده و باظهار صیفه مبایعه قطعیه جاری شده.

خریدار با رویت مبیع، وقوف کامل از محل وقوع، حدود و مشخصات، قبول معامله نمود.

منافع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نشده و با قرار مورد معامله تماما در تصرف فروشنده می باشد که ضمن العقد لازم حاضر، فروشنده متعهد و ملتزم گردیده مورد معامله را تماما و سالما در تاریخ ………. ماه ………. شمسی تخلیه نموده در همان تاریخ تحویل خریدار نماید و نیز برای هر روز عدم تخلیه و تحویل از تاریخ مزبور متعهد و ملتزم به پرداخت مبلغ ………. ریال روزانه به عنوان خسارت تاخیر در تخلیه و تحویل و به عنوان وجه التزام به خریدار می باشد و خریدار حق دارد از تاریخ سررسید مزبور لغایت مدت ده روز برای تخلیه و تحویل و وجه التزام مذکور علیه فروشنده دردادگاه صالحه اقدام نماید همچنین فروشنده متعهد به تادیه و تسویه حساب بدهی های آب و برق و گاز مزبور تا روز تخلیه و تحویل می باشد در غیر اینصورت خریدار می تواند آنرا تادیه و سپس با ارائه قبوض مثبته از فروش وصول کند.

محل امضای طرف اول قرارداد(فروشنده)

محل امضای طرف دوم قرارداد(خریدار)

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.