راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قرارداد کار موقت با خادم مسجد

دفتر حقوقی مرکز رسیدگی به امور مساجد قراردادهایی برای «اجاره با خادم»، «اجاره سالن اجتماعات»، «قرارداد صلح برای مراسم ختم در شبستان مسجد» و «قرارداد کار موقت برای خادم»، «اجاره اموال غیر منقول با حق کسب و پیشه مستاجرین (فرم ۱)»، «اجاره اموال غیر منقول دارای حق سرقفلی مستاجرین (فرم۱)»، «اجاره اموال غیر منقول، بدون حق کسب و پیشه مستاجرین (فرم۱)»، «اجاره اموال غیر منقول دارای حق سرقفلی مستاجرین (فرم۲)»، «اجاره اموال غیر منقول با حق کسب و پیشه مستاجرین (فرم۲)» و «اجاره اموال غیر منقول، بدون حق کسب و پیشه مستاجرین (فرم۲)» تنظیم نموده است که کارگزاران مسجد می‌توانند با بهره‌گیری از آن‌ها در امور ذکر شده، از بوجود آمدن مشکلاتی که گاهی به شأن مسجد آسیب می‌زند و یا حقوق آن را تضییع می‌کنند، تا حد زیادی جلوگیری نماید.

متن زیر نمونه قرارداد کار موقت با خادم مسجد است یکی از این نمونه هاست:

نمونه قرارداد کار موقت

قرارداد کار موقت
در تاریخ………………….، این قرارداد به موجب ماده ۰۱ قانون مدنی و قانون و مقررات کار جمهوری اسالمی ایران مطابق
شرایط ذیل منعقد گردید:
ماده ۱ -طرفین قرارداد
۱-۱ -کارفرما: مسجد…………………………..، با تولیت/ به نمایندگی آقای…………………… فرزند: ………………….. به
شماره ملی: …………………………….، به شماره همراه ……………………. به آدرس و اقامتگاه قانونی :
……………………………………………………………………………………………………. که در این قراردادکارفرما نامیده می شود.
۲-۱-کارگر: آقای/ خانم: ………………………….،فرزند:……………….، متولد سال: ………….، به شماره
ملی……………………………، به شماره همراه……………………………… به آدرس و اقامتگاه قانونی
………………………………………………………………………………………………………که در این قرارداد، خادم نامیده می شود.
ماده ۲ -موضوع قراردارد : قرارداد کار موقت فی مابین کارفرما)مسجد( و کارگر)خادم مسجد(
ماده ۳ -شرح وظایف خادم
۳-۰ -نظافت مسجد و متعلقات آن به صورت مرتب و مستمر
۳-۲ -کلید داری، حفظ و صیانت از اموال منقول و غیرمنقول مسجد
۳-۳ -باز نگه داشتن درب مسجد طبق هماهنگی با امام جماعت مسجد
۳-۴ – مهیا نمودن شرایط برگزاری نماز جماعت و برنامه های مسجد)مذهبی،ملی،فرهنگی و…(
۳-۵ -پیگیری سایر امورمرتبط با مسجد به تشخیص و دستور امام جماعت مسجد
ماده۴ – محل انجام کار: مسجد ……………………………. به نشانی:………………………………………………………. می باشد.
ماده ۵ -مدت قرارداد: از تاریخ / / ۰۴ الی / / ۰۴ به مدت یک سال شمسی می باشد.
۲
ماده ۶ -حقوق و مزایا: میزان حقوق و مزایای خادم، وفق ماده ۰۹۰ قانون کار، آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان
بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون
کار و نیز دستورالعمل آیین نامه مذکور به تاریخ ۲۵/۰۰/۰۳۳۴ ،جمعاً به مبلغ …………………….. ریال است که ماهانه توسط
کارفرما به حساب خادم به شماره…………………………………نزد شعبه………. بانک ……… پرداخت می گردد.
ماده ۷ -تخلفات خادم: تخلفات خادم که مطابق قانون و مقررات کار، از موجبات اخراج است، به قرار ذیل می باشد:
۳-۰ -عدم رعایت شئونات مسجد از قبیل: استعمال دخانیات، مواد مخدر و داروهای روان گردان، شرب خمر، بی احترامی،
هتک حیثیت و حرمت مسئولین و نمازگزاران مسجد، عدم تکریم نمازگزاران، عدم رعایت پوشش و آراستگی ظاهری
متناسب با محیط مسجد و ….
۳-۲ -تعدی و تفریط در نگهداری اموال مسجد.
۳-۳ -تأخیر در ورود به مسجد و تعجیل در خروج از مسجد.
۳-۴ -غیبت و ترک کار بدون هماهنگی با کارفرما.
۳-۵ -هرگونه اسکان دادن افراد در مسجد، حتی همسر و فرزندان خود.
۳-۶ -ارتکاب به جرایم و تخلفات طبق قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران.
۳-۳ -عدم انجام امور محوله ارجاعی کارفرما.
تبصره یک- مقام احراز و تشخیص تخلفات مذکور، با کارفرما است.
تبصره دو: سکونت خادم در مسجد یا توابع آن شامل این قرارداد نبوده و از هر حیث و به هر شکل تابع قرارداد مجزای
فیمابین می باشد.
تبصره سه- باتوجه به مستثنی شدن خادمین مساجد کشور از شمول مواد ۲۵ و ۲۳ قانون کار، کارفرما می تواند در صورت
عدم رضایت از عملکرد خادم، با ابالغ کتبی به خادم، به قرارداد وی خاتمه دهد.
ماده ۸ -حل اختالف: حل و فصل اختالفات ناشی از اجرای این قرارداد، بر عهده مدیریت حقوقی مرکز رسیدگی به
امور مساجد بوده و رأی و نظر آن مدیریت که پس از تشکیل جلسه به طور کتبی به طرفین ابالغ می گردد قطعی و الزم
االجرا خواهد بود.
ماده ۹ – طرفین در کمال صحت و سالمت عقل و بدون هیچ گونه جبر و اکراهی با علم و آگاهی کامل به تمامی مفاد
و شروط این قرارداد در حضور شاهدین قرارداد مزبور را امضا نمودند.
این قرارداد در ۹ ماده و سه تبصره در دو نسخه یکسان، میان کارفرما و خادم، تنظیم، امضاء و مبادله گردید.
۳
کارفرما: مسجد……………………….. کارگر )خادم(
تولیت/نماینده: آقای……………………. آقای……………….
امضاء ، مهر مسجد و تاریخ امضاء و تاریخ
شاهد اول: آقای…………………………………………………..،فرزند……………………….، به شماره ملی:……………………………………….،
به آدرس و اقامتگاه قانونی ………………………………………………………………………………………………………………………………………،
شماره تماس ثابت:…………………….. شماره تماس همراه:…………………………… امضاء و تاریخ:
شاهد دوم: آقای…………………………………………………..،فرزند……………………….، به شماره ملی:……………………………………….،
به آدرس و اقامتگاه قانونی ………………………………………………………………………………………………………………………………………،
شماره تماس ثابت:…………………….. شماره تماس همراه:…………………………… امضاء و تاریخ:

منبع: www .masjed .ir

۳/۵ - (۱ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.