راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

قرارداد مدیریت پروژه

« قرارداد مدیریت پروژه »

 قرارداد ذیل در مورخه     /     /         بین آقای : . . . . . . . . . . . . . . . . فرزند : . . . . . . . . به شماره شناسنامه . . . . . . . . . . . . . . . صادره از : . . . . . . . . . . . . . به نشانی قانونی : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . که منبعد کارفرما نامیده میشود و آقای . . . . . . . . . . . . . . . فرزند : . . . . . . . . . ، به شماره شناسنامه : . . . . . . . . ، صادره از : . . . . . . . . . . که منبعد مدیریت پروژه نامیده میشود بشرح ذیل منعقد میگردد .

www.mrlawyer.ir  — آیین نگارش — نامه نگاری اداری و رسمی

[purchase_link id=”2432″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.