ماده ۲۴ قانون کار

ماده ۲۴- در صورت خاتمه قرارداد کار ، کار معین یا مدت موقت ، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد ، یک سال یا بیشتر ، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه ، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید .

دیگر مطالب خواندنی در رابطه با ماده ۲۴ قانون کار:

تغییر ماده ۲۴ قانون کار به ضرر کارگر تمام می شود

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
‌قانون نحوه تأمین هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
‌قانون نحوه تأمین هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی