ماده 92 قانون تامین اجتماعی
ماده 92 قانون تامین اجتماعی

ماده ۹۲ قانون تامین اجتماعی

به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف درمانی ناشی‌از اجرای این قانون ۳ نفر از کارشناسان بیمه درمانی به انتخاب وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در شورای فنی سازمان تامین خدمات درمانی موضوع ماده ۴ قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت عضویت خواهند یافت.

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
تمدید گذرنامه ایرانی در کانادا
تمدید گذرنامه ایرانی در کانادا و آمریکا