راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

معنی حقوقی کلمات ( گ)

گاوبند
در قانون اصلاحات ارضی۱۹-۱۰-۴۰ کسى است که مالک زمین نیست وباداشتن یک یا چند عامل زراعتى بوسیله برزگر یا کارگر کشاورزی در زمین مالک زراعت مى کند و مقدارى از محصول را بصورت
نقدى یا جنسى به مالک می‌دهد.

گذر
رک. محله

گذر (نظمیه)
رک. محله

گذرنامه
الف- تذکره، پا سپورت
ب- سندى که یک مقام بین المللى صلاحیتدار
براى تسهیل عبور ومرور ازکشورى بکشور دیگر بشخصى مى دهد Laissez – passer

گرافیک Graphique
گرافیک یا نمودار به مجموعه خطوطى گفته مى شود که سیریک پدیده را نشان دهد.

گرو
مرادف رهن است وگرو دهنده راهن است وگروگیر مرتهن است وگروگان (ونیز گرو) عین مرهونه را گویند. (رک. رهن – راهن)

گرو شخصى
(بین الملل عمومی) دادن شخص یا اشخاص معین بتصرف گرو گیرنده براى تضمین اجراء عهود از طرف گرو دهنده تا در صورت تخلف، گرو گیرنده حق داشته باشد شخص مورد گروگان را بکشد یا از مراجعت او بوطن خود جلوگیرى کند. این عمل باشئون انسانی و تمدن منافات دارد و قبح آن از بدیهیات است.

گروبندى
(مدنی) عقدى که بین دو طرف بسته می‌شود که یکطرف امرى را اثبات و دیگرى نفى مى کند تا اظهار هرکس درست درآید دیگرى مال معینی را باو بدهد. در اصطلاح دیگر آنرا شرط بندى گویند. اگر معوض باشد صورت قمار را دارد (ماده ۶۵۴ ق- م).

گرود هنده
راهن را گویند. (رک. راهن)

گروگان
عین مرهونه را گویند. (رک. راهن- رهن)

گروگیر
مرتهن را گویند. (رک. راهن)

گره
واحد طول سابق که برابر یک شانزدهم ذرع بوده است.

گزارش Rapport
در لغت بمعنى شرح و بیان است. در اصطلاح عبارت است ازشرح و بیان واقعه اى با مشخصات ذیل:
الف – موضوع مورد گزارش وقوع حادثه اى باشد.
ب- گزارش دهنده مامور به تهیه گزارش قبلا شده باشد ویا سمت او اقتضاء کند که گزارش تهیه کند.
ج- مقامى که بآن گزارش داده می‌شود مقام مافوق باشد خواه مقام رسمى باشد یا غیر رسمی. فرق نمى کند که گزارش کتبى باشد یا شفاهى.

گزارش اصلاحى
(آئین دادرسی مدنی) صورت مجلسى که دادگاه در موقع صلح اصحاب دعوى تنظیم مى کند (ماده ۶۲۸ آئین دادرسى مدنی) گزارش اصلاحی نه حکم است و نه قرار وعنوان رأى را ندارد بلکه نظر بصرح ماده ۶۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۹۱ ق- م فقط اعتبار سند رسمی را دارد. چون در حدود مواد ۴۶- ۴۷ قانون ثبت، ثبت سند در دفا‌تر مخصوص ثبت اجبارى است مراجع ثبتى حق ندارند باستناد سند صلح دادگاه (یا گزارش اصلاحى) سند مالکیت صادرکنند بلکه باید قبلا مفاد گزارش اصلاحى در دفا‌تر اسناد رسمى ثبت شود تا قابلیت صدور سند مالکیت را داشته باشد.

گزمه
رک. محله

گنج
(مدنی- فقه) مالى که در دل خاک و یا مصالح بنائى مدفون کرده باشند یا مدفون شده باشد (بطور تصادف) و از طریق صدفه و اتفاق بدست کسى افتد. در عبارت دیگر آنرا دفینه گفته‌اند. مادام که کشف نشده عنوان گنج را دارد. لغت کنز در عربى از لغت گنج ساخته شده است. (رک. لقطه)

گواه
مرادف شاهد است. (رک. شاهد)

گواهى
الف- مرادف شهادت است. (رک. شهادت)
ب- بمعنی تصدیق است. (رک. تصدیق)

گواهى امضاء
تصدیق امضاء ذیل سند عادى توسط دفتر خانه اسناد رسمی را گویند. چنین سندى عادى است و نمی‌توان طبق آن اجرائیه صادرکرد (مقدمه عمومى علم حقوق- ص ۱۲۴).

گواهى انجام کار Certificat de travail
تصدیق حاکى از نوع کار و تاریخ شروع و پایان کارکه فاعل کار انجام داده است و از طرف مقامى که این کار براى او و تحت نظر او انجام شده داده می‌شود.

گواهى انحصار وراثت
رک. دعوى انحصار وراثت

گواهى نامه
مرادف تصدیق است. (رک. تصدیق)

گواهى نامه ثبتى
(ثبت) تصدیقى است که به کسیکه براى او حق ارتفاقى در سند مالکیت غیر، تصدیق ودرج شده داده می‌شود و او ازآن گواهی نامه بعنوان سند مالکیت استفاده مى کند یعنى باو سند مالکیت داده نمی‌شود (ماده ۱۱۲- ۱۲۴- ۱۲۵ نظامنامه قانون ثبت).

گیروانکه
واحد وزن روسى سابق. برابر تقریبى با پنج سیر.

گیوتین Guillotin
ماشین بریدن سرمجرمان که توسط شخصى بنام دکترگیوتین اختراع شده و از سال ۱۷۹۲ بمنظور فوق در فرانسه بکار رفته است.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.