راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

مهلت ها در مقررات ثبت

جدول مهلت ها در ثبت اسناد و املاک

مدتنوع اقداممستند قانونی
۱۰ روز– اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ راى اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎى اﻓﺮاز
– اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ آﮔﻬﻲ ﻣﻔﻘﻮدﻳﺖ ﻳﺎازﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﻨﺪرﺳﻤﻲ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
-ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﺻﻞ ﺳﻨﺪرﺳﻤﻲ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ وارث
ـ ﻣﻬﻠﺖ اﻃﻼع اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﻚ ﻣﻮردﺗﻘﺎﺿﺎى ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ دراﺛﻨﺎىﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﻪ اداره ﺛﺒﺖ
– ﻣﻬﻠﺖ اﻃﻼع وﺟﻮد ﻣﻌﺘﺮض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎى ﺛﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﻣﻠﻚ دراﺛﻨﺎى ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ
ﻣﺎده٢ ق. اﻓﺮازوﻓﺮوش اﻣﻼک ﻣﺸﺎع
-ﻣﺎده ١٢٠ آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ق. ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و املاک
-ﺗﺒﺼﺮه٣ﻣﺎده ١٢٠آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ق. ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎدواﻣﻼک
-ﻣﺎده ۴١ق.ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎدواﻣﻼک
-ﻣﺎده۴٢ ق.ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎدواﻣﻼک
۱۵ روز ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﺸﺮدو ﻧﻮﺑﺖ آﮔﻬﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼﺣﻲ ﻣﺎده١۴٧ و١۴٨
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﺸﺮدو ﻧﻮﺑﺖ آﮔﻬﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ اراﺿﻲ
و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎى ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
-ﻣﺎده۶ ﻗﺎﺗﻮن اﺻﻼﺣﻲ ﻣﻮاد١۴٧ و١۴٨ ق.ﺛﺒﺖ
-ﻣﺎده٣ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ اراﺿﻲ وﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎى ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ
-ﻣﺎده ۶٧آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ق. ﺛﺒﺖ
۲۰ روز-ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ زﻣﺎن آﮔﻬﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪود ﺗﺎ روز ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪود
– ﻣﻬﻠﺖ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ آراى ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض ﻫﻴﺎت ﻧﻈﺎرت ﻧﺰد ﺷﻮراﻳﻌﺎﻟﻲ ﺛﺒﺖ از زﻣﺎن اﻟﺼﺎق آراء در ﺗﺎﺑﻠﻮ اﻋﻼﻧﺎت
ﻓﺎﻗﺪﺳﻨﺪ
-ﻣﺎده ۶٧آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ق. ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک
۳۰ روز-اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪود اززﻣﺎن ﺗﻨﻈﻢ ﺻﻮرت ﻤﺠﻠﺲ
-ﺗﻘﺪﻳﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎى ﺛﺒﺖ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪود از زﻣﺎن
ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻋﺘﺮاض ﻛﺘﺒﻲ ﺑﻪ اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎدواﻣﻼک
-ﻣﻬﻠﺖ اﻋﺘﺮاض ذﻳﻨﻔﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺑﻬﺎى ﺛﻤﻦ ﻳﺎرﺑﻊ اﻋﻴﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﻲ اززﻣﺎن اﺧﻄﺎر ﻳﺎ ﻧﺸﺮآ ﮔﻬﻲ
-ﺗﺒﺼﺮه۵ﻣﺎده٢۵ق.ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک
-ﻣﺎده ٢٠ ق.ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎدواﻣﻼک
-ﻣﺎده ٨۶آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ق. ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک
۶۰ روز-ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎى ﺛﺒﺖ اﻣﻼک ازﻣﺎن ﻧﺸﺮاوﻟﻴﻦ ﻧﻮﺑﺖ آﮔﻬﻲ ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ
-ﻣﻬﻠﺖ ﺷﻬﺮداری ها در ﺟﻮاب اﺳﺘﻌﻼم ادارات ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎى اﻓﺮازاراﺿﻲ واﻣﻼک واﻗﻊ درﻣﺤﺪوده ﻳﺎ ﺣﺮﻳﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ
-ﻣﻬﻠﺖ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ آراى ﺻﺎدره ﻫﻴﺎﺗﻬﺎى ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ اراﺿﻲ وﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎى ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اززﻣﺎن ﻧﺸﺮآﮔﻬﻲ
-ﻣﻬﻠﺖ ﻃﺮح دﻋﻮى ﺗﻮﺳﻂ دارﻧﺪه ﺳﻨﺪﻣﻌﺎرض اززﻣﺎن اﺧﻄﺎرواﻋﻼم اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک
-ﺣﺪاﻛﺜﺮﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ زﻣﺎن ﻧﺸﺮآﮔﻬﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪود ﺗﺎ روزﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪود
-ﺛﺒﺖ ﻣﻮرد وﺻﻴﺖ ﺑﻨﺎم ﻣﻮﺻﻲ ﻟﻪ ﻳﺎ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﻪ دروﺻﻴﺖ ﻣﻘﺮرﺷده،
درﺻﻮرت ﻋﺪم وﺻﻮل اﻋﺘﺮاض ﻇﺮف ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺰﺑﻮر از زﻣﺎن
ﻧﺸﺮآﮔﻬﻲ،درﺻﻮرت اﺑﺮاز وﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎل ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ١٠ ﺳﺎل
-ﺗﺒﺼﺮه١ﻣﺎده١٠۴ﻣﻜﺮرآﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ق. ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک -ﻣﺎده١١ ق. ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎدواﻣﻼک
-ﻣﺎده١٠١ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ
-ﻣﺎده ٣ق.ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ اراﺿﻲ وﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎى ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ
-ﺑﻨﺪ٢ﻣﺎده٢٣ﻻﻳﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺛﺒﺘﻲ -ﻣﺎده ۶٧آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ق. ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک
۹۰ روز-ﻣﻬﻠﺖ اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﻚ اززﻣﺎن ﻧﺸﺮاوﻟﻴﻦ ﻧﻮﺑﺖ آﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑﺘﻲ
-ﻣﻬﻠﺖ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ وﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ اززﻣﺎن ﻧﺸﺮآﮔﻬﻲ
-ﻣﺎده٩آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎده ٢٩٩ ق.اﻣﻮرﺣﺴﺒﻲ
-ﻣﺎده١۶ق. ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎدواﻣﻼک –
۱۰ سال-ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺗﺮﻛﻪ ﺑﻪ وارث درﺻﻮرت ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪن وارث از زﻣﺎن ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺗﺮﻛﻪﻣﺎده٨آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎده ٢٩٩ ق.اﻣﻮرﺣﺴﺒﻲ
-ﻣﺎده ٣٣۵ ق.اﻣﻮرﺣﺴﺒﻲ

۴.۵/۵ - (۲ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.