راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه تفاهم نامه اجرای پایان نامه تحقیقاتی ارجاع شده از دانشگاه‌ها

فرم تفاهم نامه اجرای طرح / پایان نامه تحقیقاتی ارجاع شده از دانشگاه‌ها و مراکز علمی داخل کشور به دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دانلود فرم تفاهم نامه

بخشی از مواد این تفاهم نامه به شرح زیر است:

ماده ۷ -قوانین و مقررات:

الف (همه طرح‌ها و پایان نامه های موضوع این تفاهم نامه، تابع مقررات و آیین نامه های اجرایی طرحهای تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار میباشند.
ب( دانشجویان و کلیه همکاران موضوع این تفاهم نامه، تابع مقررات عمومی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بوده و رعایت قوانین و مقررات دانشگاه الزامی میباشد.
ج( در مورد مشارکت مالی و جایگاه استاد / مجری نماینده دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در مقاله/مقاالت و دیگر مستخرجات از طرح/ پایان نامه شرایط و نحوه‌ی همکاری بصورت زیر خواهد بود:

بند ۱. در صورتیکه در مقاله/مقالات مستخرج از طرح/پایان نامه موضوع این تفاهم نامه، استاد/مجری نماینده دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نویسنده غیر اول و غیرمسئول باشد،) و در ارتباط با پایان نامه مشروط بر اینکه پایان نامه به عنوان طرح مشترک در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نیز مطرح و به تصویب برسد (؛ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار تا ۵۲ درصد از کل هزینه‌های پایان نامه/طرح) اعم از هزینه‌های مواد مصرفی و تعرفه دستگاه‌ها و خدمات آزمایشگاهی و… (را پرداخت می‌نماید.

بند ۲. در صورتیکه در مقاله/مقاالت مستخرج از طرح/پایان نامه موضوع این تفاهم نامه، استاد/مجری نماینده دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نویسنده اول یا مسئول باشد،) و در ارتباط با پایان نامه مشروط بر اینکه این پایان نامه به عنوان طرح مشترک در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نیز مطرح و به تصویب برسد (؛ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار تا ۲۵ درصد از کل هزینه‌های پایان نامه/طرح) اعم از هزینه‌های مواد مصرفی و تعرفه دستگاه‌ها و خدمات آزمایشگاهی و… (را پرداخت مینماید.

بند ۳. در صورتیکه در مقاله/مقالات مستخرج از طرح / پایان نامه موضوع این تفاهم نامه، استاد/ مجری نماینده دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نویسنده غیر اول و غیرمسئول باشد،) و در ارتباط با پایان نامه در صورتی که پایان نامه به عنوان طرح مشترک در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نیز مطرح نشود (؛ پرداخت کلیه هزینه‌های مصرفی به عهده دانشجو و دانشگاه متقاضی خواهد بود، و دانشگاه علوم پزشکی سبزوار تا ۰۵ درصد از تعرفه دستگاه‌ها و خدمات آزمایشگاهی مراکز وابسته به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار را پرداخت خواهد نمود.

بند ۴. در صورتیکه در مقاله/مقالات مستخرج از طرح / پایان نامه موضوع این تفاهم نامه، استاد/ مجری نماینده دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نویسنده اول یا مسئول باشد،) و در ارتباط با پایان نامه در صورتی که پایان نامه به عنوان طرح مشترک در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نیز مطرح نشود (؛ پرداخت کلیه هزینه‌های مصرفی به عهده دانشجو و دانشگاه متقاضی خواهد بود، و دانشگاه علوم پزشکی سبزوار تا ۱۵۵ درصد از تعرفه دستگاه‌ها و خدمات آزمایشگاهی مراکز وابسته به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار را پرداخت خواهد نمود.

تبصره ۱: در مورد بند۳ و ۴ حداقل ایندکس قابل قبول برای مقاله/مقالات مستخرج از طرح/پایان نامه در صورتی که از تخفیفات موضوع بند ۳ و ۴ استفاده شده باشد اسکوپوس میباشد، و در صورتیکه از تخفیفات مذکور استفاده نشده باشد ایندکس مد نظر دانشگاه مبدأ قابل قبول است. برای بند ۱ و ۵، ایندکس قابل قبول مقاله/مقاالت مستخرجه، تابع قرارداد طرح تحقیقاتی خواهد بود.

تبصره۵: در جدول هزینه های پروپوزال موضوع این تفاهم نامه، کلیه هزینه‌ها) اعم از مصرفی و غیر مصرفی، تعرفه دستگاه‌ها و آزمایشات و… (باید درج شود. پرداخت هزینه‌های پرسنلی، تابع قوانین رایج دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خواهد بود، که میبایست به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار برسد.

د( ورود به محیط پژوهش وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، تنها بعد از انعقاد این تفاهم نامه و ارائه معرفی نامه از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار امکانپذیر است.

ماده ۸ -حقوق مادی و معنوی:

با توجه به حجم فعالیت پیش بینی شده جایگاه استاد دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در مقاله/مقاالت مستخرج از پایان نامه موضوع این تفاهمنامه، نویسنده) در محل نقطه چین یکی از موارد اول، مسئول، غیر اول و غیرمسئول ذکر شود (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . با افلیشن اول. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خواهد بود) در صورت استفاده از تجهیزات و داده‌های هر مرکز تحقیقاتی ذکر افلیشن مرکز مربوطه برای مجری نماینده سبزوار الزامی می‌باشد(. همه یافته‌های حاصل از طرح / پایان نامه تحقیقاتی اعم از مقاله، گزارش، خبر و غیره، بایستی با در نظر گرفتن قوانین و مقررات مطرح شده در این تفاهمنامه لحاظ گردد.

تبصره ۱: تمامی نویسندگان مقاله/مقالات مستخرج از طرح / پایان نامهی موضوع این تفاهمنامه، متعهد میشوند تا شرایط نویسندگی مصوب کمیته کشوری اخالق در پژوهشهای علوم پزشکی- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را کسب نمایند.

تبصره ۲: چنانچه نتیجه تحقیق مبتنی بر آثار و یا داده های پدید آمده/ جمع آوری شده از فعالیتهای آموزشی، درمانی سایر اعضاء هیأت علمی گروههای آموزشی باشد، مجریان طرح / پایان نامه مکلفند در قسمت تقدیر و تشکر مقالات منتج از تحقیق مذکور، از واحد و/یا اعضای هیأت علمی که تسهیالت الزم را به منظور انجام تحقیق فراهم نمودهاند، نام برده و تقدیر نمایند.

تبصره ۳: مجریان طرح / پایان نامه مکلفند در خصوص تأمین حقوق مادی مترتب بر انجام فعالیت مذکور بر اساس آیین نامه طرح‌های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار برای پرسنل درگیر عمل نمایند.

تبصره ۴: در صورت وقوع هرگونه خسارت از طرف دانشجو به اموال و تجهیزات دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، وی موظف به جبران خسارات وارده می‌باشد.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.