راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه دادخواست الزام به اجرای تعهد

خواهان: نادر ،نام خانوادگی:….،نام پدر: ….،شغل:شیشه بر،محل اقامت: الیگودرز،………………

خوانده: شرکت ،نام خانوادگی: ….،نام پدر: -، شغل: تجارت، محل اقامت: خرم آباد،……………….

وکیل یا نماینده قانونی: مینو، نام خانوادگی: ….،نام پدر: ….، شغل: وکیل دادگستری، محل اقامت: تهران،……………..

تعیین خواسته و بهای آن: صدور دستور موقت بر منع تصرف و استفاده صدور بر الزام خوانده به ایفای تعهد(انتقال یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی….بخش….خرم آباد) مقوم بر …. ریال و جبران خسارات دادرسی

دلایل و منضمات دادخواست: قرارداد وکالتنامه، استعلام ثبتی، صورت مجلس تفکیکی

ریاست شعبه … دادگاه … شهرستان خرم آباد

عالیمقام:
ضمن پوزش خواهی از تصدیع اوقات با تقدیم دادخواست و ضمائم استماع دعوی را درخواست دارد.
١- خواهان، موکل نگارنده حسب قرارداد مورخ … موسوم به قرارداد پیش فروش یک دستگاه آپارتمان به شرح و مشخصات ذکر شده را از شرکت خوانده خریداری کرده است.
خوانده دعوی که متعهد بوده است ظرف … ماه مورد تعهد را در پلاک … بسازد و تحویل دهد، سپس نسبت به انتقال رسمی مورد معامله اقدام نماید به تعهدات خود عمل ننموده است.
۳- مراجعات مکرر موکل و درخواست اجرای تعهد مؤثر واقع نشده و علیرغم پرداخت مبلغ … ریال از وجه مندرج در قرارداد وضعیت تعهدات خوانده بلاتکلیف و معطل مانده است.
اینک از محضر عالیجناب:
الف – ضمن استعلام ثبتی و احراز مالکیت خواهان برپلاک مرقوم صدور حکم بر اجبار و ایفای تعهد (تسلیم و انتقال مورد تعقد) به جبران خسارات دادرسی استدعا می شود.
ب – به لحاظ جلوگیری از تحویل احتمالی مورد تعهد به ثالث حسب ماده ۷۷۰ ق – آ- اد-م صدور دستور موقت بر منع استفاده یا تصرف دادن آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی … ابخش … طبقه … شماره … به ثالث استدعا می شود. مزید امتنان است که قرار وفق ماده …. ق – آ – د – م پیش از ابلاغ به خوانده اجرا گردد، مورد معامله تفکیک شده است.


محل امضاء – مهر – اثر انگشت

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره:

تاریخ:

شعبه ………… دادگاه ……………… رسیدگی فرمائید

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده ……………………

تاریخ ………………… امضاء

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.