راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه دادخواست به دادگاه تجدیدنظر استان

برگ دادخواست به………….

فرجامخواه یا پژوهشخواه: محمد ، شهرت: ج ، شغل : تاجر فرش ، محل اقامت : گیلان غرب، خیابان ……شماره ….

فرجامخوانده یا پژوهشخوانده: مهدی ، شهرت: ق ، شغل : تاجر ابریشم ، محل اقامت : مهاباد ، حنب فرمانداری شماره…

وکیل یا سرپرست : کامیار ، شهرت : م ، شغل : وکالت ، محل اقامت : کرمانشاه ، خیابان ….شماره ….

محکوم به تجدید نظر نسبت به دادنامه شماره ۲۷ مورخ ۷۵/۲/۱۲ پرونده کلاسه ……….شعبه نهم دادگاه عمومی شهرستان مهاباد

شرح درخواست

نسبت به دادنامه که در تاریخ ………۷۵/۲/۱۲ از دادگاه عمومی شعبه نهم شهرستان مهاباد…….. صادر شده و در تاریخ ….. ۲۵…..ماه….. ۱۳۷۵/۲ …… ابلاغ شده واخواه و درخواست رسیدگی تجدیدنظر ………………….میشود رونوشت دادنامه ولایحه واخواهی و وکالتنامه که جمعا ….۷ …. برگ پیوست دادخواست میباشد
دو برگ دادخواست، دو برگ لایحه، دو برگ دادنامه یک برگ وکالتنامه ضمیمه است.

محل امضاء


محل شماره ثبت دادخواست ………….
ریاست محترم شعبه … دادگاه تجدید نظر استان رسیدگی فرمائید.

نام و امضاء

بخوانید: نمونه رأی قرار رد درخواست تجدیدنظر

نکته :

بخوانید: نمونه دادخواست درخواست تجدیدنظر به دیوان عالی کشور

پس از ثبت دادخواست شماره ثبت در محل ذیل دادخواست قید می شود، سپس پرونده توسط رئیس محکمه تجدیدنظر، معاون یا شخصی که مسئول ارجاع است، مثلا رییس یا معاون مجتمع قضائی به یکی از شعبات دادگاه تجدیدنظر ارجاع می شود.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.