راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه دادخواست درخواست اعاده دادرسی

خواهان: احمد ، نام خانوادگی : …..، نام پدر: جمشید، شغل: کارمند، محل اقامت : تهران،………………

خوانده: خسرو ، نام خانوادگی: ….، نام پدر : احسان، شغل : کارمند ، محل اقامت: تهران،………………

وکیل یا نماینده قانونی: جمشید ، نام خانوادگی: ….، نام پدر: محمد ، شغل : وکالت، محل اقامت : ورامین……………

تعیین خواسته و بهای آن: اعاده دادرسی نسبت به حکم قطعی کلاسه … موضوع دادنامه شماره ….. مورخ و تأخیر اجرای حکم

دلایل و منضمات دادخواست: پرونده کلاسه…..وکالت نامه، نوشته مورخ…..،سند مجعول مورخ……، دلیل ثبوت جعلیت، وکالت نامه، حکم پرونده مذکور

ریاست شعبه … دادگاه …

عالیمقام:

احتراما: به تقدیم دادخواست استماع دعوی تحت تمنی است.
۱- در پرونده کلاسه … آن دادگاه محترم به صدور حکم علیه موکل اینجانب مبادرت فرموده اند.

بخوانید: نمونه رأی رد تجدیدنظرخواهی و تأیید رد دعاوی ابطال اجرائیه و اعاده دادرسی
۲- حکم صادره از سوی دادگاه مستندا به بند دوم ماده ۵۹۲ قانون آئین دادرسی مدنی بیش از خواسته خواهان دعوی (محکوم له پرونده مذکور) بوده است، مشارالیه که اینک خوانده دعوی اعاده دادرسی است، تنظیم سند رسمی انتقال یک دانگ از پلاک ثبتی … بخش را تقاضا نموده که دادگاه محترم نسبت به ششدانگ آن له وی به صدور رأی مبادرت فرموده اند، از طرفی ادعا در مورد یک دانگ نیز براساس سند مجعول بوده که جعلیت آن وفق مدارک تقدیمی ثابت شده و به استناد بند ۶ ماده مارالذکر این قسمت نیز از موارد اعاده دادرسی است. اکنون از محضر عالی بدوا صدور قرار قبولی اعاده دادرسی استدعا می شود.
صدور قرار تأخیر اجرای حکم حسب ماده ۶۰۴ قانون آئین دادرسی مدنی تقاضا می گردد. در ماهیت دعوی ضمن دعوت طرفین و رسیدگی به دلائل در صورت احراز صحت ادعا الغاء رأی صادره و جبران خسارات دادرسی را درخواست دارد.


نام – امضاء
وکیل دادگستری

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره:

تاریخ:

شعبه …………………… دادگاه ……………………………………………… رسیدگی فرمائید
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده ……………………………………………………………
تاریخ ……………………………………… امضاء

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.