راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه دادخواست درخواست تأمین دلیل

نمونه دادخواست درخواست تأمین دلیل

خواهان : آقای احمد ………..نام پدر: ………… شغل: تجارت. محل اقامت :…………………………

خوانده :آقای هرمز ………..نام پدر: …………. شغل: خیاط. محل اقامت: ………………………..

وکیل یا نماینده قانونی : آقای حسن…………

تعیین خواسته و بهای آن : صدور قرار تأمین دلیل با کارشناس

دلایل و منضمات دادخواست: وکالت نامه، سند مالکیت، قرارداد

ریاست شعبه … دادگاه …

عالیجناب ….

احتراما ضمن تقدیم این درخواست به انضمام مدارک پیوست به استحضار می رساند:

۱. حسب قرارداد عادی مورخ ……….. یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی بخش تهران به جهت شغل خیاطی اجاره داده شده است.

۲- وفق بند … قرارداد خوانده مجاز به تغییر شغل نبوده و صراحتا بر اساس مستند مذکور از این اقدام منع شده است.

بخوانید: نمونه رأی قرار تأمین دلیل

٣- خوانده محترم از این توافق قراردادی تخلف نموده، شغل معین شده را تغییر داده در حال حاضر از مورد اجاره به عنوان محل تعمیر رادیو استفاده می نماید.

بخوانید: نمونه رأی قرار تأمین دلیل

۴. ضمنا اقدامات تخریبی مشارالیه از موارد تعدی محسوب می شود، از جمله حذف بعضی از ستونهای داخل و ضمیمه نمودن انباری به داخل مورد اجاره باعث شده است لطمات زیادی به اساس بنا وارد شود که در این باب جلب نظر کارشناس ضرورت دارد. نظر به مراتب فوق حسب ماده ۳۱۵ ق – آ – د – م صدور قرار تأمین دلیل با کارشناس جهت ضبط دلائل استدعا می شود.

نام – امضاء

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره:

تاریخ:

شعبه ……….دادگاه……….رسیدگی فرمایید

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده……………

تاریخ……………امضا…………..

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.