راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه دادخواست درخواست صدور قرار تأمین خواسته

نمونه دادخواست درخواست صدور قرار تأمین خواسته به شرح زیر می باشد:

خواهان: آقای ……….نام پدر :……….شغل: ……….محل اقامت: ………..

خوانده: آقای ……….نام پدر: ……….شغل: ……….محل اقامت: ………..

وکیل یا نماینده قانونی: ……….محل اقامت: ……….

تعیین خواسته و بهای آن: صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ ……ریال از تاریخ ….الی….

دلایل و منضمات دادخواست: قرارداد اجاره رسمی شماره…..دفترخانه…..نهاوند،وکالت نامه

شعبه … دادگاه … شهرستان سنندج

عالیمقام:

به تقدیم این درخواست اعلام می دارد.
ا- طبق قرارداد مورخ … یک باب ساختمان شامل … دستگاه آپارتمان به خوانده اجاره داده شده است.
۲ – مشار الیه مدت … ماه است از پرداخت اجاره بهاء خودداری نموده است.
اینک وفق ماده ۲۲۵ ق. آ. د . م صدور قرار تأمین خواسته و اجرای آن حسب ماده ۲۳۶ همین قانون و سپس ابلاغ قرار استدعا می شود.

طبق ماده ۲۲۷ ق. آ. د. م دادخواست ماهیتی ظرف ده روز تقدیم خواهد شد.


مراتب احترام ابراز می شود


نام-امضا

بخوانید: نمونه رأی قرار تأمین خواسته(ا)

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

شماره:

تاریخ:

شعبه ……دادگاه……..رسیدگی فرمایید

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده……………

تاریخ……………امضا

در ادامه بخوانید: نمونه رأی قرار تأمین خواسته(۲)

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.