راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه درخواست تأمین محکوم به

ریاست شعبه دادگاه

موقرا
آن دادگاه محترم حسب دادنامه شماره ………………………….. مورخ ………………………. در پرونده کلاسه…………………… به نفع موکل به صدور حکم مبادرت نموده است، اینک از آنجا که رسیدگی به تجدید نظر محکوم علیه مستلزم طی زمان قابل توجهی است و تا تصمیم گیری مرجع مذکور ممکن است نقل و انتقالاتی در اموال محکوم علیه صورت گیرد که موجب ورود زیان به موکل شود، صدور قرار تأمین محکوم به حسب ماده ۱۹۱ ق – آ – د – م مورد تقاضا است.
عنداللزوم در صورتی که دادگاه محترم وفق ماده ۱۹۲ قانون یاد شده صدور قرار را موکول به تودیع خسارات نمایند، پس از تعیین آن واریز خواهد شد.

نام و امضا

بخوانید: نمونه رأی قرار تأمین محکوم به

توضیحات:

درخواست قرار تأمین محکوم به به هیچ وجه مستلزم تقدیم دادخواست نیست

– قرار مذکور اجرای موقت حکم است و تفاوت اساسی آن با دستور موقت آن است که در دستور موقت دادگاه طبق ماده ۷۷۰ ق – آ- د – م توقیف مال ، انجام یا ترک عملی را مورد تصمیم گیری قرار می دهد، در حالی که در قرار تأمین محکوم به رأی (قرار) صادر می کند و بر اساس آن تصمیم می گیرد حکمی که در ماهیت دعوی له خواهان یا خوانده صادر کرده، موقتا قبل از رسیدگی مرجع تجدید نظر اجراء شود. قانونگذار در ماده ۷۷۹ قانون فوق می گوید دستور موقت اثری در ماهیت دعوی ندارد، در حالی که در قرار تأمین محکوم به دادگاه حکم خود را بدون آنکه معطل رسیدگی مرجع تجدید نظر شود، به مورد اجراء می گذارد. ضمنا پس از رسیدگی ماهیتی و صدور حکم درخواست صدور قرار تأمین محکوم به میسر است.

تفاوت دیگر این دو قرار آن است که دستور موقت به تقاضای خواهان (مدعی) صادر می شود، لیکن قرار تأمین محکوم به تقاضای محکوم له صادر می گردد، مسلمه محکوم علیه می تواند بر حسب مقررات قانونی تأخیر اجرای حکم را بخواهد. صدور قرار تأمین محکوم به مستلزم تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین نیست و دادگاه در وقت فوق العاده تصمیم میگیرد.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.