راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه رأی الزام به اجرای تعهد (انتقال مورد تعهد)

به تاریخ – ۷۳/۷/۲۳ – پرونده کلاسه -۴۶۴/۷۱ – شماره دادنامه -۶۰۱/۷۳

مرجع رسیدگی – شعبه ۲۵ دادگاه حقوقی یک تهران

خواهان-خانم …

خوانده – شرکت …

خواسته – الزام به تحویل آپارتمان و …

پیشنهاد : نمونه دادخواست درخواست صدور قرار تأمین خواسته
گردشکار – خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالاتقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر صدور رأی می نماید:


رأی دادگاه

دعوی وکیل خواهان علیه خوانده منجزا و به شرح صورت جلسه مورخ ..، عبارت از الزام خوانده به ساخت و تحویل یک دستگاه آپارتمان و حضور در دفتر اسناد رسمی به منظور تنظیم سند انتقال موضوع قرارداد شماره ۱۰۸۷ مقوم به مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال با احتساب کلیه خسارات می باشد که وکیل خوانده در مقام دفاع از دعوی عنوان شده ضمن اعلام تعذر از ساخت آپارتمان مورد تعهد مدعی استفاده خوانده از حق فسخ خود در قرارداد مستند دعوی گردیده است، اینک نظر به اینکه روابط حقوقی طرفین مستند به قرارداد شماره … مورخ … بوده که صحت و اصالت آن مورد اختلاف نبوده و مفروغ عنه است و با توجه به اینکه خوانده دعوی با دریافت مبلغ ۱۹۰۵۰۰۰ ریال به عنوان پیش پرداخت متعهد شده است، آپارتمان شماره (…) را که در ساختمان شماره … طبقه … آپارتمان شماره ۲ نوع B به همراه یک انباری و پارکینگ واقع در زیرزمین در قطعه شماره ۲ را ساخته و در تاریخ نهم تیرماه سال پنجاه و نه به خریدار تحویل دهد و این قرارداد حسب مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی و با توجه به قواعد لزوم و صحت بین طرفین قطعی و لازم الاجراء بوده و با توجه به اینکه استفاده از خیار فسخ مورد ادعای خوانده منوط به تحقق شرایطی بوده است که در قرارداد مستند دعوی بدان تصریح شده و قطع نظر از عدم تحقق آن شرایط نظر به اینکه خوانده دعوی طی نامه شماره … مورخ … اعلام تأیید و تنفیذ قرارداد و قراردادن خواهان دعوی در اولویت نموده و این امر خود عدول و انصراف خوانده را از اعمال حق فسخ مقرر در قرارداد را به اثبات می رساند و طرح مجدد اعلام فسخ در این مقطع زمانی به هیچ وجه قابل پذیرش و توجیه نیست و عدم پرداخت تعدادی از سفته هایی که بابت ثمن معامله تحویل خوانده شده با توجه به مراتب بالا نمی تواند مورد استناد خوانده دعوی جهت اعمال حق فسخ قرار گیرد و بالاخره با توجه به اینکه از ناحیه وکیل خوانده ایراد یا دفاع مؤثر و موجه دیگری که ایفای تعهد یا اسقاط آن را به اثبات برساند به دادگاه تقدیم نشده است، لذا دادگاه دعوی عنوان شده را ثابت تشخیص و مستند به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۸۳ قانون مدنی حکم به الزام خوانده به انجام تعهدات مندرج در قرارداد عادی شماره … مورخ … در قبال دریافت مبلغ پنج میلیون و هفتصد و پانزده هزار ریال صادر و اعلام می نماید، ضمنا خوانده محکوم است مبلغ ۸۲۵۷۷ ریال بابت کلیه خسارات در حق خواهان بپردازد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است.

مشاور … رئیس شعبه ۳۵ دادگاه حقوقی یک تهران – میرزا رضائی

پیشنهاد : نمونه رأی قرار تأمین خواسته

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.