راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه رأی رد تجدیدنظرخواهی و تأیید رد دعاوی ابطال اجرائیه و اعاده دادرسی

کلاسه پرونده ۴۶۶/۷۵

شماره دادنامه ۴۱۷
تاریخ ۵/۵/۱۵

مرجع رسیدگی شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواه – آقای …

تجدیدنظر خوانده – آقایان … و …

تجدیدنظر خواسته – دادنامه شماره ۱۵۴ – ۱۵۳ مورخ ۷۵/۲/۱۲ شعبه ۱۴۱ دادگاه عمومی تهران
گردشکار – دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید:


رأی دادگاه

خلاصه موضوع از این قرار است: ۱- آقای …. دندانپزشک بموجب دادنامه شماره ۱۰۶۲-۷۱/۱۲/۱۱ شعبه ۷۳ دادگاه حقوقی ۲ تهران محکوم به تخلیه آپارتمان مورد اجاره مطب دندانپزشکی بلحاظ انقضاء مدت اجاره شده است و در صدور حکم رأی وحدت رویه شماره ۵۶۷ مورخ -۷۱/۷/۱۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور نیز مورد استناد قرار گرفته و حکم مذکور در شعبه ۱۶ دادگاه حقوقی یک تهران بشرح رأی شماره ۲۷۰ – ۷۳/۶/۱۶ (ثبت شده بشماره ۲۴ -۷۴/۱/۲۹) تأیید گردیده است ۲ – بموجب دادنامه مورخه۷۳/۱۱/۲۹ (ثبت شده به شماره ۲۴ -۷۴/۱/۲۹) شعبه ۵۷ دادگاه حقوقی ۲ تهران نیز آقای … محکوم به تخلیه مورد اجاره مطب دندانپزشکی) بعلت نیاز شخصی موجرین گردیده و مقرر شده است موجرین ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال بابت حق کسب و پیشه مستأجر مذکور پرداخت کنند، در غیر این صورت حکم مذکور ملغی الأثر خواهد شد. (بند ۲ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر و ماده ۲۸ همان قانون).
۳- موجرین درخواست صدور اجرائیه به منظور تخلیه ملک مذکور برای رای اولیه ( ۷۱/۱۲/۱۱-۱۰۶۳) دادگاه شعبه ۷۳ حقوقی ۲ تهران را نموده اند و اجرائیه ای در این خصوص صادر گردیده است.

۴- آقای … بموجب دو فقره دادخواست تقدیمی به تاریخهای ۷۴/۶/۱ و ۷۴/۱۲/۲۱ خواستار ابطال اجرائیه صادره در خصوص دادنامه ۱۰۶۲ -۷۱/۱۲/۱۹ شعبه ۷۳ دادگاه حقوقی ۲ تهران و همچنین اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور شده است و عمده ادعای او در طرح این دعاوی این است که در خصوص تخلیه ملک مورد اجاره و دو حکم متناقض صادر گردیده، یکی تخلیه مورد اجاره بدون پرداخت حق کسب و مستأجر. دیگری تخلیه مورد اجاره با پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال بابت کسب و پیشه مستاجر بنابراین صدور اجرائیه بر مبنای حکم اول صحیح نبوده و بایستی بر اساس حکم دوم اجرائیه صادر شود.

حتما بخوانید: نمونه دادخواست درخواست اعاده دادرسی
۵- شعبه ۱۴۱ دادگاه عمومی تهران بشرح دو فقره دادنامه های شماره ۱۵۳ ۔ ۷۵/۲/۲۲ و ۱۵۴ – ۷۵/۲/۱۲ هر دو دعوی مذکور (ابطال اجرائیه – اعاده دادرسی) رامردود اعلام نموده است.
۶- آقای … به موجب دادخواست تقدیمی نسبت به آراء شماره ۱۵۳ و ۱۵۴ ۔ ۷۵/۲/۱۲ شعبه ۱۴۱ دادگاه عمومی تهران معترض و درخواست تجدید نظر نموده است. این دادگاه تجدیدنظر خواهی آقای … را موجه تشخیص نمی دهد. زیرا، اولا دادنامه دوم در تاریخ ۷۴/۲/۱۹ به آقای … ابلاغ گردیده و دادخواست اعاده دادرسی در تاریخ ۱۳۷۴/۶/۱ تقدیم شده است که خارج از مهلت مقرر در مواد ۵۹۳ و ۵۹۴ قانون آئین دادرسی مدنی می باشد. ثانیا در مواردی که جهت اعاده دادرسی متغایر بودن در حکم است، طبق ماده ۶۰۶ همان قانون حکم دوم باید فسخ شود و حکم اول بقوت خود باقی خواهد بود، و این موضوع مخالف خواسته آقای … است و درخواست ایشان مبنی بر الغاء دادنامه شماره ۱۰۶۲ -۷۱/۱۲/۱۱
شعبه ۷۳ دادگاه حقوقی ۲ و ابطال اجرائیه مربوط به آن وجاهت قانونی ندارد. ثالثا همانطوری که در متن دادنامه شماره ۱۰۶۲۔ ۷۱/۱۲/۱۱مستندا به ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ اشاره گردیده با توجه به اینکه موجرین وجه مندرج در رأی مورخه ۷۳/۱۱/۲۹ شعبه ۵۷ دادگاه حقوقی ۲ تهران را ابداع نکرده اند، حکم مذکور ملغی الأثر شده است. بنابراین آراء شماره ۱۵۳ – ۱۵۴ مورخه ۷۵/۲/۱۲ شعبه ۱۴۱ دادگاه عمومی تهران مشعر بر رد دعاوی ابطال اجرائیه و اعاده دادرسی فاقد ایراد و اشکال قانونی و شرعی است و اعتراض مؤثری که نقض آنها را ایجاب نماید، بعمل نیامده است. به همین مناسبت درخواست تجدید نظر مردود اعلام می شود و آراء مذکور تأیید می گردد.

رئیس دادگاه
مستشار دادگاه

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.