راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه رأی رفع توقیف از اموال

تاریخ: ۷۵/۴/۱۱
پرونده کلاسه: ۳۲۸/۷۵
شماره دادنامه: ۷۷۵

مرجع رسیدگی: شعبه ۶ دادگاه عمومی تهران

شاکی: خانم …..

مشتکی عنه: …..

موضوع پرونده: اعتراض به اجرائیه
گردشکار: دادگاه پس از رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی و ملاحظه اصل مدارک استنادی ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:


(رأی دادگاه)

در خصوص شکایت خانم ……. به طرفیت خانم …. نسبت به عملیات اجرائی اجرائیه شماره ۲۶۹/۷۵ج اجرائی احکام مدنی مرکز که در جهت اجرای حکم شماره ۹۲۷ – ۷۴/۶/۲۶ این دادگاه انجام شده است، نظر به اینکه مطابق صورت مجلس توقیف اموال مورخ ۱۳۷۵/۲/۱۷ مأمور اجرای احکام قطع نظر از اینکه دلیل و مدرکی بر تعلق این اموال به بدهکار (……) همسر شاکی در پرونده امر موجود نیست که از باب بدهی او به خانم توقیف شده باشد، نظر به اینکه اموال توقیف عمدتا اموالی است که متعلق به زن و یا مشترک بین زوجین محسوب می شود و مابقی آن نیز اشیاء و اسبابی است که برای رفع حوائج ضروری زندگی می باشد که غیر قابل توقیف است بناء علیهذا به استناد مواد ۶۱ و ۶۳ و ۷۶ و ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی شکایت وارد تشخیص رأی به توقیف از اموال صورت مجلس مورخ۱۳۷۵/۲/۱۷
صادر و اعلام می گردد. بدیهی است که محکوم له می تواند جهت استیفای حقوق خود مال از محکوم علیه معرفی که اقدام گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر است.


رئیس دادگاه شعبه ۶ عمومی تهران – عزیزپور

بخوانید: نمونه قرار توقیف اموال

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.