راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه رأی قرار تأمین محکوم به

به تاریخ ۶۶/۷/۶ شماره قرار … کلاسه پرونده ۶۲/۵۸

مرجع رسیدگی شعبه ۲۴ دادگاه حقوقی یک تهران

خواسته – قرار تأمین محکوم به
گردشکار – خواهان به شرح بالا بطرفیت … به شرح لایحه تقدیمی که پس از صدور حکم ارسال داشته، درخواست صدور قرار تأمین محکوم به استناد مدارک موجود در پرونده نموده است که در وقت فوق العاده شعبه … دادگاه حقوقی یک تهران به تصدی امضاء کننده زیر با حضور نماینده خواهان تشکیل است، با بررسی اوراق پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می شود:


قرار دادگاه

نظر به اینکه خواهان تقاضای صدور قرار تأمین محکوم به نموده است و چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد، لذا دادگاه به استناد ماده ۲۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار تأمین محکوم به معادل یک میلیون ریال از اموال خوانندگان متضامنا تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می دارد، هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است قرار پس از ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.


رئیس شعبه ۲۴ دادگاه حقوقی یک تهران – فیروز فقیه

حتما بخوانید: نمونه درخواست تأمین محکوم به

نکات:
۱- چنین قراری احتیاج به تقدیم دادخواست ندارد و تسلیم تقاضای صدور قرار به شعبه صادر کننده رأی کافی است. حضور خواهان جهت صدور قرار الزامی نیست.
۲- همانگونه که از متن قرار استنباط می شود، دادگاه برای صدور آن اخذ خسارت احتمالی را ضروری ندانسته، زیرا نسبت به اصل دعوی رسیدگی نموده و له خواهان قرار حکم داده است.
٣- نظر مخالف آن است که بعضی محاکم اخذ خسارت احتمالی را ضروری می دانند. اخذ خسارت احتمالی اصلح به نظر می رسد. ماده ۱۹۲ ق. آ. د . م ذکر نموده است: باید تأمین بدهد.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.