راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه رأی قرار دستور موقت(۲)

به تاریخ ۱۳۵۶/۹/۲۱ کلاسه پرونده۶۵۷/۵۵ شماره دادنامه ۵۵۶

مرجع رسیدگی شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران
خواسته – دستور موقت

حتما بخوانید : نمونه دادخواست درخواست صدور دستور موقت


رأی دادگاه

آقای …………………… به وکالت آقای ………………… به استناد یک برگ اقرار نامه و چند برگ صورت هزینه و مدارک دیگر دادخواستی به خواسته الزام به انجام معامله و انتقال یک دستگاه آپارتمان طبقه اول شمالی قطعه سوم پلاک …………………… بخش ۲ تهران به ارزش چهار میلیون ریال با کسر مبالغ پرداختی به طرفیت ……………………… تقدیم و به موجب لایحه ضمیمه توضیح داده که چون ممکن است موضوع تعهد هر لحظه توسط خوانده مورد نقل و انتقال قرار گیرد صدور دستور موقت فوری بر منع انتقال آپارتمان مورد بحث را استدعا دارد.
دادگاه با توجه به درخواست وکیل خواهان و مدارک تقدیمی از طرف وی و با احراز فوریت امر و نظر به اینکه خواهان خسارت احتمالی مورد نظر دادگاه به مبلغ چهار صد و هشتاد هزار ریال را به موجب قبض منظم به لایحه شماره ………… به صندوق دادگستری ابداع نموده و نظر به اینکه محتمل است هر آن آپارتمان مورد ترافع از طرف خوانده مورد نقل و انتقال قرار گیرد و به این اعتبار فوریت امر مغایر تعیین وقت و دعوت طرفین می باشد اعلیهذا مستند به مواد ۷۷۰ – ۷۷۱-۷۷۳-۷۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی دستور فوری بر منع انتقال یک دستگاه آپارتمان طبقه اول شمالی قطعه سوم پلاک … بخش۳ تهران تا صدور حکم قطعی در ماهیت قضیه صادر و اعلام می گردد، این قرار قبل از ابلاغ اجرا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت پژوهشی در دادگاههای استان مرکز است.

بخوانید: نمونه رأی رد درخواست دستور موقت


رئیس شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران – یحیی جلیلوند

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.