راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه رأی قرار رد درخواست تجدید نظر

تاریخ ۷۴/۹/۳۰

کلاسه پرونده ۱۱۹۲/۷۴
شماره دادنامه ۱۳۳۷

بخوانید: نمونه دادخواست به دادگاه تجدیدنظر استان

مرجع رسیدگی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدید نظر خواه – آقای …

تجدیدنظر خوانده – آقای …

خواسته- تجدیدنظر خواهی از دادنامه ۵۷۸ -۷۴/۶/۱۱ صادره از شعبه ۱۲ دادگاه عمومی قم
گردشکار – تجدید نظر خواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق و تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و با بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید:


رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای … بطرفیت آقای … نسبت به دادنامه ۵۷۸ – ۷۴/۶/۱۱ شعبه ۱۲ دادگاه عمومی قم نظر به لایحه اعتراضیه و اوراق پرونده پیوست از آنجا که دعوی مطروحه نوعا مالی و خواسته خواهان بدوی با توجه به نظریه هیئت کارشناسان منتخب که مبنای رأی مورد اعتراض واقع شده کمتر از یک میلیون ریال است، بنابراین به لحاظ قطعیت رأی منظور مستند به ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب قرار رد درخواست تجدیدنظر صادر و اعلام می شود. این قرار قطعی است.

رئیس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران- نادر دیوسالار
مستشار دادگاه – غلامعلی عابدی


به استنباط از مفهوم ماده ۱۹ ق . م -ت -ن وقتی خواسته کمتر از یک میلیون ریال باشد و حکم بر این مبنا صادر شود، قطعی است.

قرار رد دادخواست در مرحله تجدیدنظر مانع تجدیدنظر خواهی مجدد است، اگر قرار رد از سوی دادگاه بدوی صادر می شد، طبق فراز اول بند ب ماده ۱۹ ق -م -ت – ن قابل تجدیدنظر بود.

بخوانید: نمونه دادخواست درخواست تجدیدنظر به دیوان عالی کشور

توصیه :

در اقامه دعوی خواسته به نحوی تقویم نشود که مانع حق تجدیدنظر گردد.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.