راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه سند تقسیم نامه با صورتمجلس تفکیکی

نظر به اینکه شش دانگ پلاک ثبتی ۱۲۳۴۵۵ فرعی از ۲۵۴۶ اصلی واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبتی *** تهران با مشخصات مذکورکه مطابق صورتمجلس تفکیکی با شماره مذکور اداره ثبت اسناد و املاک – *** تهران بصورت (۹) دستگاه اپارتمان مسکونی و (۶) دستگاه پارکینگ مسکونی و (۹) دستگاه انباری مسکونی با قید به اینکه هر یک از قسمت‌های مذکور طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائی آن بقدر السهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات سهیم میباشند و مالکین در صدد تقسیم و تعیین سهمی خویش میباشند با توافق و تراضی کامل نامبردگان این تقسیم نامه تنظیم و سهم هر یک از آنان بشرح این سند مشخص شده است.

مشاعات و مشترکات

۱- عرصه مشاعی طلق به شماره ۱۲۳۴۵۵ فرعی از ۲۵۴۶ اصلی مفروز و مجزا شده از ۱۲۰ و ۲۰۴ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک *** تهران استان تهران به مساحت (۲۰۵.۲۹) دویست و پنج متر و بیست و نه دسیمتر مربع به حدود: شمالا: درب و دیوار بطول (۰۰ / ۱۰) ده متر به بوستان حافظ شرقا: دیوار به دیوار بطول (۹۰ / ۱۹) نوزده متر و نود سانتیمتر به قطعه دو تفکیکی جنوبا: دیواربدیوار بطول (۰۰ / ۱۰) ده متر به شماره چهل وچهار فرعی غربا: دیواربدیوار بطول (۶۰ / ۲۱) بیست ویک متر و شصت سانتیمتر به قطعه چهارده تفکیکی

۲- اتاق آسانسور، در طبقه پشت بام به مساحت (۴.۶۸) چهار متر و شصت و هشت دسیمتر مربع،

۳- آسانسور، در طبقه همکف به مساحت (۳.۶) سه متر و شصت دسیمتر مربع، در طبقه ۱ به مساحت (۳.۶) سه متر و شصت دسیمتر مربع، در طبقه ۲ به مساحت (۳.۶) سه متر و شصت دسیمتر مربع، در طبقه ۳ به مساحت (۳.۶) سه متر و شصت دسیمتر مربع، در طبقه ۴ به مساحت (۳.۶) سه متر و شصت دسیمتر مربع، در طبقه ۵ به مساحت (۳.۶) سه متر و شصت دسیمتر مربع، در طبقه ۶ به مساحت (۳.۶) سه متر و شصت دسیمتر مربع، در طبقه زیر زمین ۱ به مساحت (۳.۶) سه متر و شصت دسیمتر مربع،

۴- تاسیسات، در طبقه زیر زمین ۱ به مساحت (۱۴.۲۴) چهارده متر و بیست و چهار دسیمتر مربع،

۵- حیاط مشاعی، در طبقه همکف به مساحت (۴۴.۲۴) چهل و چهار متر و بیست و چهار دسیمتر مربع،

۶- راه پله مشاعی، در طبقه همکف به مساحت (۱۳) سیزده متر مربع، در طبقه ۱ به مساحت (۱۳) سیزده متر مربع، در طبقه ۲ به مساحت (۱۳) سیزده متر مربع، در طبقه ۳ به مساحت (۱۳) سیزده متر مربع، در طبقه ۴ به مساحت (۱۳) سیزده متر مربع، در طبقه ۵ به مساحت (۱۳) سیزده متر مربع، در طبقه ۶ به مساحت (۱۳) سیزده متر مربع، در طبقه زیر زمین ۱ به مساحت (۱۳) سیزده متر مربع، در طبقه پشت بام به مساحت (۱۳) سیزده متر مربع،

۷- پشت بام، در طبقه پشت بام به مساحت (۱۳۱.۶۳) صد و سی و یک متر و شصت و سه دسیمتر مربع،

۸- فضای مشاعی، در طبقه ۱ به مساحت (۱۶.۹۵) شانزده متر و نود و پنج دسیمتر مربع، در طبقه ۲ به مساحت (۱۶.۹۵) شانزده متر و نود و پنج دسیمتر مربع، در طبقه ۳ به مساحت (۱۶.۹۵) شانزده متر و نود و پنج دسیمتر مربع، در طبقه ۴ به مساحت (۱۶.۹۵) شانزده متر و نود و پنج دسیمتر مربع، در طبقه ۵ به مساحت (۱۶.۹۵) شانزده متر و نود و پنج دسیمتر مربع، در طبقه ۶ به مساحت (۱۶.۹۵) شانزده متر و نود و پنج دسیمتر مربع، در طبقه پشت بام به مساحت (۱۷.۱) هفده متر و ده دسیمتر مربع،

۹- قسمت پر حیاط، در طبقه زیر زمین ۱ به مساحت (۶۱.۱۹) شصت و یک متر و نوزده دسیمتر مربع،

۱۰- لابی، در طبقه همکف به مساحت (۲.۷) دو متر و هفتاد دسیمتر مربع، در طبقه ۱ به مساحت (۲.۷) دو متر و هفتاد دسیمتر مربع، در طبقه ۲ به مساحت (۲.۷) دو متر و هفتاد دسیمتر مربع، در طبقه ۳ به مساحت (۲.۷) دو متر و هفتاد دسیمتر مربع، در طبقه ۴ به مساحت (۲.۷) دو متر و هفتاد دسیمتر مربع، در طبقه ۵ به مساحت (۲.۷) دو متر و هفتاد دسیمتر مربع، در طبقه ۶ به مساحت (۲.۷) دو متر و هفتاد دسیمتر مربع، در طبقه زیر زمین ۱ به مساحت (۲.۷) دو متر و هفتاد دسیمتر مربع،

۱۱- محوطه مشاعی، در طبقه همکف به مساحت (۷۳.۲۵) هفتاد و سه متر و بیست و پنج دسیمتر مربع، در طبقه زیر زمین ۱ به مساحت (۱۹) نوزده متر مربع،

۱۲- پشت بام مشاع و مشترک است که با حق عبور شبکه لوله‌های آب، برق، تلفن، گاز، و کانالهای عمومی کولر و غیره برای کلیه آپارتمان‌های احداثی از یکدیگر گواهی است.

تذکرات:

۱-تقسیم کنندگان ضمن العقد هر گونه تفاوت ارزش‌ها و مرغوبیتهای احتمالی در مورد تقسیم را نسبت به سهم اختصاصی خویش به یکدیگر مصالحه قطعیه صحیحه شرعیه و قانونیه نمودند.

۲- هریک از تقسیم کنندگان به دیگری از تقسیم کنندگان مزبور وکالت و اختیار داده و میدهد که چنانچه در تنظیم صورتمجلس تفکیکی مبنا و یا در تنظیم این تقسیم نامه احتمالا اشتباه و سهو قلم روی داده شده باشد نسبت به رفع آن ولو با تنظیم و امضای اسناد رسمی بدون آنکه در ماهیت این تقسیم خللی وارد سازد اقدام نماید.

۳-اصول اسناد مالکیت فوق الذکر جهت صدور اسناد مالکیت موارد تقسیم به ثبت مربوطه ارسال میگردد و هیچ از انباری‌ها و پارکینگ‌های منضم بهر دستگاه از اپارتمان به تنهایی قابل انتقال نمیباشد.

۴-برق منصوبه در هر قطعه اپارتمان مختص به همان قطعه تفکیکی میباشد و اشتراک آب و گاز مشترک درکل ملک و ساختمان موصوفه خواهد بود.

۵-تمام اپارتمانها و پارکینگ سهام اختصاصی مفروز و انتزاعی از ملک پلاک مذکور در بالا و بر اساس صورتمجلس تفکیکی مبنا میباشد که هریک از تقسیم کنندگان حق مراجعه به ثبت مربوطه و درخواست و اخذ اسناد مالکیت سهم اختصاصی خود بنام خویش دارد.

۶-تقسیم کنندگان هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی و بعدی ولو بعنوان تضرر و غیره را دررابطه با این تقسیم نامه از خود سلب نمودند و احتیاطا کافه خیارات خصوصا خیار غبن هرچند فاحش از تقسیم کنندگان اسقاط گردید و منافع موارد تقسیم قبلا به کسی واگذار نشده و هریک از تقسیم کنندگان اقرار به تصرف و قبض سهام اختصاصی خویش نمودند.

۷-تقسیم کنندگان ضمن عقد لازم حاضر و ضمن عقد خارج لازم که به اقراره عقد خارج لازم مزبور بطور شفاهی فی مابین آنان منعقد گردیده منفردا و بعضا و متفقا ملتزم به اجرای تمامی مفاد این تقسیم نامه بدون استثنا گردیده و میباشد.

سوالات متداول

سند تقسیم نامه چند نوع است؟

 به طور ﻛلی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، تقسیم‌نامه به سه دسته تقسیم شده است. این سه دسته شامل اسناد تقسیم‌نامه با صورت‌مجلس تفکیکی، تقسیم‌نامه بدون صورت‌مجلس تفکیکی و تقسیم‌نامه اموال منقول است. 

سند تقسیم نامه کجا تنظیم می شود؟

سامانه ثبت الکترونیک اسناد از تاریخ ۱۳۹۲/۶/۲۶ به صورت رسمی در بیش از ٧٠٠٠ دفترخانه اسناد رسمی، مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. از این تاریخ تنظیم و صدور تمامی اسناد رسمی و ارائه خدمات ثبتی در دفاتر اسناد رسمی به صورت الکترونیکی و از طریق این سامانه صورت می‌پذیرد. سند تقسیم‌نامه یکی از انواع اسناد رسمی است ﻛه در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تنظیم و صادر می‌شود.

۲/۵ - (۱ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.