راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه سند حبس عین و تسبیل منفعت

حبس عین و تسبیل منفعت

بسم الله الرحمن الرحیم – الحمدلله رَب العالمین وَ صَلی الله عَلی خاتم الانبیا وَ سَیدَ المُرسَلین مُحَمد وَآله الطاهِرین. با توفیق پروردگار متعال و در ظل توجهات حضرت بَقیه الله فی الارضین. ارواحنافداه. اینجانبان… ساکنین… مالکین مشاعی شش دانگ… مورد ثبت… دفتر… صفحه… چاپی… و شش دانگ یک قطعه…بموجب تقسیم نامه… دفتر… در سهم مالک متن قرار گرفته. مورد ثبت… دفتر… صفحه… چاپی…که اسناد مالکیتهای مرقوم در تاریخ های… و… بنام آقا/خانم… ثبت و صادر گردیده است و از نامبرده مع الواسطه بموجب سند… مورخ… دفتر… به اینجانبین منتقل گردیده است و حدود بشرح اسناد مالکیت‌های مرقوم می‌باشد بانضمام کلیه متعلقات و منضمات و ملحقات شرعیه و عرفیه آن بانضمام آب و برق منصوبه در پلاکهای فوق موفق شدیم پلاک‌های فوق را بشرح زیر قربتا «الی الله و طلبا» لمرضاته از حال تحریر این سند الی زمان ظهور حضرت بقیه الله صاحب العصر و زمان حجه اِبن الحَسن العَسگری عَجل الله تعالی فرجه الشَریف عین پلاک‌های مذکور را حبس نمائیم و بنام بیت الرضا علیه السلام نامگذاری نمودیم که اصل ملک حبس و منافع آن بشرح آتی تسبیل شود و موردبهره برداری قرار گیرد تا ظهور حضرت بقیه الله امام زمان و در زمان ظهور آن بزرگوار ملک مزبور طلق آن حضرت خواهد بود امیدواریم مورد قبول حضرتش واقع گردد.

۱) تولیت و مدیریت اداره امور حبس مادام الحیوه آقا/خانم… (نامبرده فوق) با نامبرده است که کسی حق دخالت در امور مورد حبس و نحوه اداره وسایر موارد آن را ندارد و بعد از فوت آقا/خانم… تولیت و مسئولیت مورد حبس با آقا/خانم… (نامبرده فوق) فرزند ارشد ذکور نامبرده است (بانظارت آقا/خانم… فرزنددیگر نامبرده) و چنانچه آقا/خانم… بهر دلیلی از قبول مسئولیت و تولیت معذور باشد مدیریت و تصدی آن بعهده آقا/خانم… (نامبرده) خواهد بود و هر یک از مسئولین و متصدیان وقت موظفند در زمان حیات خود از بین اولاد اینجانب فردی را که اصلح و اتقی از بقیه باشد با تقدم ذکور براناث برای تصدی امور کتبا” تعیین و معرفی نماید و چنانچه قبل از تعیین متصدی فوت نماید، اولاد طبقه فردی را که واجد شرایط فوق باشد با اکثریت آراء انتخاب و منصوب نمایند.

۲) عین محبوسه که در حال حاضر بصورت خانه مسکونی و مورد استفاده می‌باشد در نظراست که نسبت به تجدید بنای آن بهزینه آقا/خانم… اقدام و در یک طبقه سالنی به نام سالن رضوی جهت برگزاری مجالس مذهبی ودر چند طبقه دیگرچند دستگاه سوئیت برای اسکان زوار احداث گردد و با ایجاد امکانات لازم برای احیأ امرائمه اطهار علیهم السلام از خانه مزبور استفاده و بهره برداری شود، ضمنا”در وفات ائمه معصومین مجالس سوگواری و در اعیاد مذهبی مجالس جشن و سرور برگزار گردد، بخصوص مجالسی در رابطه با والد و والده بزرگوار رسول الله و حضرت خدیجه کبری و بی‌بی زینب و والد و والده حضرت امیرالمؤمنین صلواه الله علیهم اجمعین در ایام سال منعقد گردد چه در حال و چه در آینده

۳) اسکان زوار، برگزاری مجالس مذهبی و دینی و بطور کلی اداره امور این مؤسسه خیریه از هر نظر بصلاحدید مدیر و متصدی وقت محبوسه فوق الذکر خواهد بود که بمنظور احیأ امرائمه معصومین علیهم السلام با رعایت موازین شرعی و اخلاقی و مقتضیات زمان، باید اداره نماید و مدیر ومتصدی این محبوسه دارای اختیارات تام می‌باشند و بهر کیفیتی که صلاح بدانند با در نظر گرفتن هدف حابسین و رعایت موازین شرعی و اخلاقی و مقتضیات زمان نسبت به برگزاری مجالس مذهبی، اسکان زوار مدت سکونت و غیره اقدام نماید.

۴) در مورد هر گونه تغییری در شرایط عین محبوسه و اداره آن آقا/خانم… مادام الحیوه مختار و مجاز و ماذون می‌باشد و در صورتیکه ضرورت و نیاز باشد خود و خانواده‌اش اجازه دارند که در قسمتی از ساختمان آن سکونت داشته باشند.

۵) با توجه باینکه نوسازی عین محبوسه بشرح مذکور بهزینه شخصی آقا/خانم… انجام می‌گیرد نامبرده مجاز است تا هشتاد درصد از منافع حاصله را بنفع خودش در تمام مدت تصدی و تولیت محبوسه برداشت نماید ولی متصدیان بعدی حداکثر تا پانزده درصد در آمد خالص را می‌توانند بعنوان حق الزحمه برداشت نمایند و کلیه مستحدثات بعدی در پلاک‌های مورد حبس بهر مقدار ومیزان که باشد مشمول این سند و داخل در حبس و تابع شرایط مندرج در این سند می‌باشد.

۶) متصدیان وقت برای حسن اداره امور سه نفر یا پنج نفر از افراد بصیر و متدین و آشنا بمسائل دینی را بعنوان هیئات امنأ یا هیئات مشاور انتخاب و نسبت به تنظیم آئین نامه کیفیت و چگونگی اداره امورمؤسسه اقدام نمایند.

تذکر: چون موضوع این سند وقف و حبس به نفع عام می‌باشد لذا وفق ماده ۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران مصوب ۲۵ تیر ماه سال ۱۳۵۴ از پرداخت حق الثبت معاف است و این سند به شماره مفاصا حساب… عوارض نوسازی در… نسخه به شماره های… و… تنظیم شد.

تذکر: چنانچه هر یک از مدیران و متصدیان محبوسه بهزینه خود اقدام بتوسعه محبوسه بنمایند حق خواهند داشت تا میزان هشتاد درصد از منافع حاصله را تا استهلاک هزینه‌های محتمله بنفع خویش برداشت نمایند. در غیر اینصورت حق الزحمه مدیر و متصدی بشرح فوق تا پانزده درصد در آمد خالص محبوسه می‌باشد و با تصریح اینکه مورد حبس به آقا/خانم… در مقام تولیت داده شد و نامبرده اقرار به قبض نمود.

با تصریح اینکه متولی آقا/خانم… یا متولیان بعدی حق دارند علاوه بر ساختمان‌های موجود ساختمان‌های دیگری برای هر منظور اعم از سکونت خود متولی یا موارد مذکور در این سند با هزینه شخصی احداث نماید و در اینصورت هشتاد درصد از درآمد کل محبوسه را حق برداشت استهلاک هزینه‌های مصرف شده متولی برداشت نماید و بدیهی است متولی یا متولیان بعدی در مورد دریافت پروانه ساختمان و احداث ساختمان و معرفی مهندس ناظر و مراجعه به تمام مراجع قضایی و دارایی و سایر اموریکه لازمه احداث ساختمان باشد از طرف واقفین ماذون و مجازند و دارای اختیارات تامه مطلقه می‌باشند و نیزمباشرت متولی یا متولیان شرط نمی‌شود و متولی یا متولیان ماذون هستند برای اداره امور محبوسه هر شخصی را تعیین و معرفی نمایند کلا «یا جزا» متولی و متولیان وقت حق خواهند داشت در تغییر مواد و مفاد آئین نامه نحوه اداره امور محبوسه بنابه صلاحدید خود و مقتضیات وقت موضوع بند ششم این سنداقدام نمایند.

از تحریرات شادروان استاد محمد حیدری سردفتر اسبق ۲۶ تهران – منبع: وبلاگ سردفتران پیشکسوت

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.