راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه سند صلح (انتقال) سهم الارث از سهم الشرکه

مورد صلح: کلیه و تمامی حقوق واقعی عینی حقیقی تملکی تصرفی فرضی و احتمالی سهم الارث مصالحین ناشی از سهم الشرکه مرحوم *** در شرکت *** با مسئولیت محدود به شناسه ملی *** شماره ثبت *** بنحویکه پس از این دیگر هیچگونه حقی از حقوق مزبور برای مصالحین در مورد صلح باقی نیست وهمه آن حقوق در مورد مصالحه متعلق به متصالحین است و متصالحین اقرار بتصرف کرد.

مال الصلح: ۵۶۲۵۰۰ ریال وجه رایج که تماما و نقدا به مصالح تادیه گردید. با قرارهما کلیه شرایط صحت صلح قطعی اعم از صیغه باظهار وقبض واقباض وغیره اجراءشده واسقاط کافه خیارات حتی خیار غبن با علی مراتبه از طرفین بعمل آمد.

این سند به استناد پاسخ استعلامیه بشماره *** مورخ *** اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران و نامه شماره *** مورخ *** اداره کل امور مالیاتی غرب تهران تنظیم گردیده است.

ضمنا مصالحین از ورثه مرحوم ** به موجب گواهی حصر وراثت بشماره دادنامه *** مورخ *** مجتمع شماره *** شورای حل اختلاف تهران و گواهی واریز مالیات بر ارث بشماره *** مورخ *** اداره کل امور مالیاتی غرب تهران می‌باشند

۴/۵ - (۱ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.