راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه سند عمری

تعاریف:

مالک عمری دهنده مُعمِر و منتفع مُعمَر و موضوع حق‌انتفاع، مورد عمری نامیده می‌شوند مورد عمری باید مالی باشد که بتوان با حفظ ماهیت آن مورد استفاده قرارداد مانند زمین، خانه، اثاث منزل و لباس و آلات و ادوات کار و نظایر آنها.

عقد عمری لازم است و قبض نیز شرط صحت است.

عمری مجانی است لذا حق‌الثبت و حق‌التحریر آن به مأخذ اسناد غیرمالی محاسبه می‌شود.

مستندات تنظیم سند: به استثناء مفاصا حساب عوارض موضوع تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری و گواهی عدم خلاف یا پایانکار موضوع تبصره ۸ اصلاحی ماده ۱۰۰ قانون مذکور مدارکی که برای تنظیم اسناد قطعی لازم برای تنظیم سند عمری نیز ضرورت دارد. (نمونه سند شماره ۱)

نمونه شماره ۱

نوع سند: عمری

مُعمِر (عمری دهنده): آقای                     فرزند:           به شماره شناسنامه:

صادره:              متولد:             ساکن:

مُعمَر (منتفع): خانم                        فرزند:              به شماره شناسنامه:

صادره:          متولده:            ساکنه:

مورد عمری (موضوع حق انتفاع): ششدانگ یکدستگاه آپارتمان اداری واقع در طبقه اول به مساحت یکصد و چهل متر و بیست و پنج دسیمتر مربع قطعه دوم تفکیکی به پلاک شماره

فرعی از          اصلی مفروز از پلاک شماره        فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش

تهران به تمام توابع شرعیه و لواحق عرفیه و آب مشترک شماره       و برق مشترک شماره

و برق اختصاصی شماره                    و گاز مشترک شماره                 که حدود و حقوق ارتفاقی ملک مذکور به موجب یک جلد سند مالکیت به شماره چاپی         است که در صفحه

         دفتر جلد         ذیل شماره          به نام             ثبت و صادر گردیده و سپس به موجب سند شماره           دفتر اسناد رسمی شماره         تهران به مُعمِر انتقال قطعی یافته است. آپارتمان مورد عمری تحویل مُعمَر داده شد و مشارالیها آن را قبض نمود.

مُعمِر، آپارتمان موصوف را به شرح فوق به عمر منتفع برای او عمری داد که تا زمانیکه منتفع زنده باشد از منافع آن مجاناً استفاده نماید و در مدت انتفاع هزینه‌های تعمیرات جزئی و نگهداری مورد عمری و مصرف آب و برق و گاز مشترک به قدرالسهم و هزینه مصرف برق اختصاصی و سایر هزینه‌های مشاعات ساختمان اعم از نگهبانی و سرایداری و نظافت و تعمیر و نگهداری تأسیسات به عهده منتفع و هزینه تعمیرات اساسی و شکستی بنا به عهده مُعمِر خواهد بود منتفع از مورد عمری به عنوان دفترخانه اسناد رسمی استفاده خواهد کرد و چنانچه در اثر معذوریت، مرخصی، انفصال موقت یا دائم مشارالیها، دفترخانه توسط کفیل یا متصدی دیگری اداره یا تعطیل شود، منتفع می‌تواند مورد عمری را حسب مورد در اختیار کفیل یا متصدی یا سردفتر اسناد رسمی دیگری قرار دهد تا مشارالیهم به هر نحوی که منتفع موافقت کند از آن استفاده نمایند و عواید حاصل از انتفاع مورد عمری اعم از اجرت‌المثل یا مال‌الصلح متعلق به منتفع خواهد بود. منافع مورد عمری قبلاً به کسی واگذار نشده است و گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم به شماره                     سرممیزی شماره

اداره کل مالیات‌های            تهران و پاسخ استعلامیه‌شماره             ثبت منطقه

تهران ملحوظ شد و صیغه توسط طرفین جاری شد.

برای تنظیم این سند اوراق شماره                     و                        مصرف و مبلغ ۱۵۰۰ ریال حق‌الثبت و           ریال حق‌التحریر و                      بهای اوراق جمعاً مبلغ

ریال برای فیش شماره                      به حساب شماره                        در بانک ملی شعبه                        واریز و قبض حق‌التحریر شماره                صادر و تسلیم شد.

به تاریخ                    1382 شمسی                  محل امضاء

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.