راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه سند قطعی غیرمنقول با شرط خیار فسخ

این سند به استناد ماده ۳۹۹ قانون مدنی که اشعار می‌دارد (( در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو و یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد) ) تنظیم میشود.

نوع سند: قطعی غیر منقول با شرط خیار فسخ در امر ساخت

فروشنده: با تمام مشخصات

خریدار: با تمام مشخصات

مورد معامله و حدود آن: سه دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین با بنای احداثی در آن…

حدود مورد معامله: بشرح سند مالکیت است و مود معامله در قید بازداشت و بند (ز) نمیباشد. خریدار اقرار نمود که مورد معامله را قبلاً رویت نموده و از محل و موقعیت آن کاملاً مطلع می‌باشد و با رضایت کامل مبادرت به انجام این معامله نمود. مفادبخشنامه ۱۳۰/۱۰ مورخ ۱۴/۱/۵۸ به متعاملین تفهیم شد و خریدار اقرار نمود که فروشنده از افراد مشمول بخشنامه مزبور نمی‌باشد و به اقراره مورد معامله مشاعاً در تصرف خریدار می‌باشد (قبض و اقباض بعمل آمد)

بهای مبلغ: سی میلیارد و یکصد میلیون ریال وجه رایج که مبلغ یکصد میلیون ریال آن نقداً تسلیم فروشنده به اقراره گردیده و مابقی مبلغ سی میلیارد ریال بر ذمه خریدار دین است که با رضایت فروشنده در ده قسط متوالی هر قسط به مبلغ سه میلیار ریال در قبال ده فقره قبض صادره به شماره‌های ۹۱۷۱۶۹ الی ۹۱۷۱۷۸ در مدت سی ماه به شرح ذیل

مرحله اول: دریافت پروانه ساخت در قبال قبض اول

مرحله دوم: اتمام اسکلت و سقف در قبال قبض دوم

مرحله سوم: اتمام سفت کاری در قبال قبض سوم

مرحله چهارم: پایان کاشی کاری و تکمیل بام در قبال قبض چهارم

مرحله پنجم: پایان گچ کاری در قبال قبض چهارم

مرحله ششم: اتمام سنگ کاری راه پله‌ها و نما و سنگ فرش در قبال قبض ششم

مرحله هفتم: نصب تاسیسات و لوازم بهداشتی در قبال قبض هفتم

مرحله هشتم: نقاشی و نصب کابینت در قبال قبض هشتم

مرحله نهم: بقیه کارهای انجام نشده تا اخذ پایان کار در قبال قبض نهم

مرحله دهم: دریافت پایان کار در قبال دهم

از سوی خریدار در اجرای هر یک از مراحل فوق هزینه خواهد شد و فروشنده در مقابل اجرای هر یک از بندهای فوق یکی از قبوض را به خریدار مسترد خواهد نمود و تاخیر در اجرای هر یک از بندها پیش بینی شده بیش از دو ماه موجب خیار فسخ برای فروشنده خواهد شد که با صدور اخطار ده روزه از طریق ایندفتر وعدم اجرای طرح از سوی خریدار، فروشنده می‌تواند با تودیع مبلغ دریافتی و مخارج هزینه شده به میزان فوق را بشرح این سند در نزد بانک ملی که از طرف دفتر خانه برگ راهنمائی آن صادر می‌شود تودیع و قبض آنرا به دفتر خانه ارائه و مورد معامله را فسخ و ملک را در مالکیت خود مستقر نماید و خریدار هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط نمود و همچنین خریدار ضمن العقد متعهد گردید تا استهلاک کامل بدهی حق انجام معاملات ناقله اعم از صلح، بیع، همچنین رهن، وصایت، وکالت را ندارد. اسقاط کافه خیارات خصوصا خیار غبن فاحش به استثنای خیار فسخ از طرفین به عمل آمد و باظهاره منافع ۲۰ باب مغازه پلاک مرقوم به موجب اسناد شماره… و… در اجاره آقایان…و طبق اجاره نامه‌های عادی مورخ…در اجاره اقایان…میباشد که خریدار نسبت به میزان سه دانگ مشاع قائم مقام قانونی فروشنده در خصوص وصول مال اجاره و سایر امور حاکم بر روابط موجر و مستاجر می‌باشد بدیهی است سرقفلی مغازه‌ها متعلق به مستاجرین است که خریدار حقی نسبت به آن‌ها ندارد.

مستندات:

تذکر:

۱- نظر به اینکه مغازه‌ها متعلق به مستاجرین بوده و جز مورد معامله نمی‌باشد لذا به استناد نامه شماره ۵۴۵۶۴/۱۰ مورخ ۴/۱/۶۴ دفتر حقوقی سازمان تامین اجتماعی گواهی موضوع ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی اخذ نگردید بهر صورت متعاملین متضامناً مسئول پرداخت بدهی احتمالی به سازمان مذکور می‌باشند

۲- پس از استهلاک کامل بدهی، خیار فسخ فروشنده ساقط و منتفی است

۳- خریدار پس از اتمام ساخت و دریافت قبوض فوق الذکر بدفترخانه مراجعه و با ارائه قبوض و اخبار آن توسط سردفتر در ستون ملاحظات ثبت دفتر مراتب حق خیار فسخ فروشنده‌کان لم یکن و کماکان مورد معامله نسبت به سه دانگمشاع در مالکیت خریدار می‌باشد.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.