راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قرارداد جهت برگزاری مجلس ترحیم

دفتر حقوقی مرکز رسیدگی به امور مساجد قراردادهایی برای «اجاره با خادم»، «اجاره سالن اجتماعات»، «قرارداد صلح برای مراسم ختم در شبستان مسجد» و «قرارداد کار موقت برای خادم»، «اجاره اموال غیر منقول با حق کسب و پیشه مستاجرین (فرم ۱)»، «اجاره اموال غیر منقول دارای حق سرقفلی مستاجرین (فرم۱)»، «اجاره اموال غیر منقول، بدون حق کسب و پیشه مستاجرین (فرم۱)»، «اجاره اموال غیر منقول دارای حق سرقفلی مستاجرین (فرم۲)»، «اجاره اموال غیر منقول با حق کسب و پیشه مستاجرین (فرم۲)» و «اجاره اموال غیر منقول، بدون حق کسب و پیشه مستاجرین (فرم۲)» تنظیم نموده است که کارگزاران مسجد می‌توانند با بهره‌گیری از آن‌ها در امور ذکر شده، از بوجود آمدن مشکلاتی که گاهی به شأن مسجد آسیب می‌زند و یا حقوق آن را تضییع می‌کنند، تا حد زیادی جلوگیری نماید.

متن زیر نمونه نمونه قرارداد صلح جهت برگزاری مجلس ترحیم است یکی از این نمونه هاست:

نمونه قرارداد صلح جهت برگزاری مجلس ترحیم

این قرارداد مستنداً به مواد ۰۱ و ۰۰۱ و ۰۰۲ و ۰۰۱ و ۰۰۲ و ۲۵۰ و ۲۵۲ و ۲۵۷ و ۲۶۱ قانون مدنی فی مابین طرفین قرارداد که
ذیالً ذکر گردید منعقد و تمامی مفاد و شروط آن به موجب عقد خارج الزم که شفاهاً نیز انشاء گردید الزم االجرا و الزم االتباع
میباشد.
ماده ۰ :طرفین قرارداد
۱-۱ -مصالح)طرف اول قرارداد(: مسجد ……………………. با شناسه ملی: ……………………. بانمایندگی: ………………….. فرزند:
………………… به شماره ملی: …………………….. تاریخ تولد: ……………… شناسنامه شماره : ……………….. محل صدور شناسنامه:
……………. شماره تلفن: ………………….. و شماره تلفن همراه: ………………………. به نشانی و اقامتگاه قانونی:
…………………………………………………………………………………………………………………………………. کد پستی: ………………………… .
۰-۰ -متصالح)طرف دوم قرارداد(: آقای/خانم ……………………………………………. فرزند: ………………………… به شماره ملی:
…………………………………. تاریخ تولد: …………………… شناسنامه شماره: ……………… محل صدور شناسنامه : ……………… شماره
تلفن: …………………………………… و شماره تلفن همراه: ………………………………………………… به نشانی و اقامتگاه قانونی:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. کد پستی: …………………… .
تبصره: برابر ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی نشانی اعالمی مندرج در ماده ۱ برای ابالغ هرگونه اوراق و همچنین تشخیص صالحیت مراجع قضایی
است. لذا هرگونه تغییر در نشانی باید به صورت کتبی به طرف مقابل اعالم گردد.
ماده ۰ -موضوع قرارداد :
این قرارداد جهت استفاده شبستان مسجد ………………………………… واقع در ………………………………………………………………………………………….. با
رعایت مقررات داخلی و صرفاً برای برگزاری مراسم/ ختم مرحوم/ مرحومه………………………………………………….. منعقد گردید.
ماده ۰ -مدت قرارداد:
مراسم ختم در تاریخ ………………………….. از ساعت ……………………… الی ……………………… منعقد میگردد .
ماده ۲ -مال الصلح قرارداد:
جمع کل مبلغ ……………………………………………. ریال میباشد که هم زمان با انعقاد قرارداد طبق یک فقره چک/ فیش بانکی به شماره
……………………… نزد بانک …………………………….. و یا نقداً توسط متصالحتحویل حسابداری مسجد گردید.
تبصره: مبلغ پرداختی متصالح جهت شادی روح متوفی/ متوفیان در امورات مربوطه مسجد هزینه خواهد شد و در صورت احراز عدم بضاعت
مالی متصالح، هیچ گونه وجهی از طرف متصالح به مسجد پرداخت نخواهد گردید.
ماده ۷-سایر موارد:
۱-۴ :آماده سازی وسایل پذیرایی) شستشو و بسته بندی میوه، تزئینات و غیره( به عهده متصالحبودهو در خارج از شبستان صورت میپذیرد.
تبصره: مهیا نمودن خدمه ، پذیرائی و آماده سازی سالن به عهده برگزار کننده مراسم)متصالح( می باشد.
۲-۴ :شبستان ۳۱ دقیقه قبل از شروع مراسم در اختیار متصالح خواهد بود و ۱۵ دقیقه پس از پایان مراسم جهت نظافت و سایر امور در اختیار
نیروهای خدماتی قرار خواهد گرفت.
۲
۳-۴ : نصب هر گونه پالکارد ، پوستر ، تابلو ، گلآرائیثابتو …درداخل سالن ومحوطه شبستان و حیاط بدون هماهنگی با مصالح ممنوع میباشد و
در صورت اخذ اذن نیز نصب می بایست بدون آسیب به دیوار و ساختار مجموعه باشد.در صورت عدم رعایت این بند، موارد اعاده به وضع سابق نموده و حسب نظر و کارشناسی مصالح ملزم به انجام و پرداخت خسارات تعیین شده میباشد.
۴-۴ :پس از انعقاد قرارداد در صورتی که مراسم به هر علت منتسب به متصالح برگزار نگردد، هیچ گونه وجهی مسترد نمیگردد.
۵-۴ :کلیه مسئولیت های حقوقی و کیفری ناشی از برگزاری مراسم و مسائل پیرامون آن از جمله بیانات و صحبتها و رفتار سخنران و مداح و مدعوین و حضارمتوجه متصالح بوده و هیچ گونه مسئولیتی متوجه طرف اول قرارداد( مصالح)نمیباشد.
۶-۴ :متصالح متعهد و ملزم به رعایت شئونات اسالمی و قانونی) وفق قوانین موضوعه از جمله قانون مجازات اسالمی و …( از جمله رعایت حجاب و پوشش اسلامی و شرعی از طرف کلیه مدعوین و حضارو نیز عدم استفاده از آالت موسیقی و …در حین برگزاری مراسم میگردد و در صورت بروز رفتار یا گفتار مغایر این بند در وهله اول مسئولیت تذکر و رفع مشکلبه صورت آنی با شخص متصالح بوده و در صورت عدم اقدام، مصالح اقدام مقتضی(اعلام به نیروهای انتظامی و بسیج و امنیتی و عندالزوم نظامی و طرح دعوی قضایی)را انجام مینماید.
۷-۴ :مجلس ترحیم بدون واعظ و عالم ملبس به لباس روحانیت برگزار نخواهد شد و استفاده از افراد غیر روحانی برای سخنرانی مطلقاً ممنوع بوده و در هر صورت مجلس بدون واعظ ملبس به لباس روحانیت برگزار نخواهد شد.
۸-۷ :پذیرایی به هر نحو و با هر نوع مایعات و نوشیدنی از جمله آب معدنی و شیر و چای حتی به صورت پاکتی و لیوانی و پخش میوه و خرما و حلوا و غیره در داخل محیط شبستان اکیداً ممنوع میباشد.
۹-۴ :متصالح متعهد به برقراری نظم در طول اجرای مراسم بوده و در صورت بروز خسارات مسئول پرداخت خسارات طبق نظر مسئولین
مسجد میباشد و حق اعتراض نسبت به این امر را از خود سلب و ساقط مینماید.
۱۱-۴ :متصالح با علم و اطلاع از شرایط و امکانات سالن، اقدام به عقد قرارداد نموده و از جزئیات موردنظر بازدید بعمل آورده وهیچ گونه ایرادی قابل قبول نبوده و طرف دوم کلیه ایرادات ناشی و حق فسخ ناشی از این موارد را از خود سلب و ساقط مینماید.
توضیحات:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
مصالح (طرف اول قرارداد) : مسجد ………………………. متصالح(طرف دوم قرارداد) : ……………………..

منبع: www .masjed .ir

۵/۵ - (۱ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.