راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قرارداد اجاره نامه آپارتمان یا ساختمان روی زمین وقفی

نمونه قرارداد اجاره نامه آپارتمان یا ساختمان روی زمین وقفی

۱- موجر: … به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان… با نمایندگی طبق نامه شماره… اداره مذکور

۲- مستأجر: … فرزند… به شناسنامه… صادره از… به شماره ملی… به نشانی…

۳- مورد اجاره: قدر السهم و الحصه عرصه ششدانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک شماره واقع در بخش که بر روی یک قطعه زمین وقفی به پلاک شماره واقع در بخش ملکی موجر مرقوم احداث و بنا گردیده است با جمیع متعلقات و لواحق آن بدون استثنا چیزی حدود و حقوق برابر سند مالکیت مربوطه که به رویت مستأجر رسیده و اقرار به تصرف آن نمود و صرفاً به منظور احداث یک واحد مسکونی به اجاره داده شد.

۴- مدت اجاره: سال کامل خورشیدی از تاریخ لغایت است.

۵- مبلغ کل اجاره بهاء: ریال از قرار معدل هر دوره برای هر سال ریال که مستأجر متعهد است در ابتدای هر سال / ماه در قبال قبض وثمن به موجر پرداخت نماید.

شروط و تعهدات:

۱- مستأجر متعهد است در سررسید هر قسط اجاره بهای همان قسط را بپردازد و در صورت تأخیر و انقضای یک ماه اختیار فسخ در بقیه مدت برای موجر خواهد بود.

۲- مستأجر حق واگذاری مورد اجاره را کلاً یا جزئاً بدون موافقت کتبی موجر به نحوی از انحناء حتی به عنوان وکالت یا صلح حقوق و امثال آن به غیر را ندارد.

۳- مستأجر متعهد است در پایان مدت و یا به محض وصول اخطار کتبی سند اجاره را برابر مقررات و قوانین جاریه تجدید نماید.

۴- در انقضای مدت مادامی که سند اجاره طبق مقررات مربوط تجدید نگردیده باشد، مستأجر موظف است که مال الاجاره را طبق نظر کارشناس منتخب موجر پرداخت نماید.

۵- مستأجر حق تغییر و تبدیل محل مسکونی را به محل کسب و بالعکس ندارد مگر با موافقت موجر و پرداخت صد درصد سرقفی به موقوفه.

۶- مستأجر با علم و آگاهی کامل از کم و کیف مورد اجاره اقدام به تنظیم سند اجاره نمود و متعهد گردید که هر گونه ادعائی درباره نحوه بهره برداری مورد اجاره و امثال آن پیش بیاید، خود شخصاً پاسخگو باشد.

۷- تخلف از هر یک از شروط این سند موجب اختیار فسخ سند در بقیه مدت برای موجر خواهد بود و مستأجر مکلف است اجاره بهاء را تا تاریخ تخلیه طبق نظر کارشناسان منتخب موجر پرداخت نماید.

۸- تأخیر در پرداخت مال الاجاره و تجدید قرارداد اجاره، این اختیار و اجازه را به اداره کل اوقاف و امور خیریه استان را می‌دهد که جهت احقاق حقوق خود، اقدام به صدور اجرائیه نماید.

۹- مستأجر برای هر یک ماه تأخیر در پرداخت مال الاجاره پس از یک سال جریمه‌ای معادل مال الاجاره معوقه برابر مفاد بخش نامه سازمان اوقاف و امور خیریه و مطابق مفاد قرارداد باید پرداخت نماید.

قبوض… اقساطی… به شماره… صادره شد پاسخ استعلامیه… ثبت و نامه… دارائی… ملاحظه شد.

بتاریخ… /… /… هجری شمسی.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.