راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قرارداد انتشار کتاب 

ماده١ – مشخصات طرفین قرارداد

                این قرارداد بین ………………………………….. و. …………………………………… با مشخصات زیر منعقد می شود. 

انتشارات/ مؤسسه………………………………….. دارای پروانه نشر به شماره…………………………………..صادره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدیرمسئولی آقای/خانم…………………………………..فرزند……………………………………..به شماره ملی…………………………………..
به نشانی………………………………….. کدپستی…………………………………..و…………………………………..شماره تلفن ثابت…………………………………..و شماره تلفن همراه…………………………………..پست الکترونیکی……………………………………..با عنوان ناشر در این قرارداد. آقای/خانم…………………………………..فرزند…………………………………..متولد…………………………………..به شماره ملی………………………………….. به نشانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… کدپستی…………………………………………. و شماره تلفن ثابت …………………………………….. و شماره تلفن همراه……………………………………………پست الکترونیکی ………………………………………….. با عنوان صاحب اثر در این قرارداد.

 • چنانچه پدیدآورندگان چند نفر باشند، مشخصات همه در ادامه خواهد آمد. همه این افراد در قرارداد، صاحب اثر خطاب میشوند.

ماده٢- موضوع قرارداد 

          – واگذاری  انحصاری حقوق مادی نشر کتاب به صورت  ¨ چاپی  ¨ دیجیتالی  ¨ صوتی  

ماده٣- مشخصات اثر 

 1. عنوان اثر…………………………………………
  1. موضوع اثر………………………………………
  1. نوع اثر:      ¨ نگارش یا تصنیف  ¨ تألیف  ¨ ترجمه    ¨ گردآوری  و تدوین    ¨ ترجمه  و تألیف ¨سایر ………………………………………….

ماده۴- نحوه واگذاری حقوق مادی اثر 

– حقوق مادی این اثر به استناد ماده ١۴ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان تا سی سال از زمان واگذاری این حقوق متعلق به ناشر است.

تبصره-  پس از انقضای مدت واگذاری، حقوق مادی اثر متعلق به صاحب اثر خواهد بود.

 • درصورتی که توافق برای واگذاری کمتر از سی سال باشد، موارد زیر می تواند در قرارداد ذکر گردد:

– روش و مدت انعقاد این قرارداد عبارت است از:   

 • ¨    …………. نوبت انتشار اثر  
  • تعداد ………….. شمارگان (تیراژ)
  • به مدت …………. سال   
  • تعداد ………. شمارگان به مدت ………. سال و …………. نوبت انتشار اثر  
 • واگذاری حقوق مادی مترجم به ناشر بر اساس ماده ١ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ١٣۵٢ می تواند تا زمان وجود این حقوق برای مترجم یعنی تا سی سال بعد از فوت مترجم دوام داشته باشد.

ماده۵- حقوق و تعهدات صاحب اثر  

 1. صاحب اثر دارای حقوق مادی و معنوی بوده و ناشر ملزم به رعایت آن است. درصورتیکه نام یا محتوای اثر مورد اشکال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گیرد، در صورت موافقت صاحب اثر ، ناشر میتواند تغییرات را اعمال کرده و اثر را منتشر کند.
  1. صاحب اثر متعهد میشود در خصوص این اثر تمامی حقوق مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی، منطبق بر قوانین و مقررات مربوطه را  رعایت کرده و نسبت به ادعای اشخاص ثالث و مراجع ذیصلاح پاسخگو باشد. چنانچه از این ناحیه هرگونه خسارتی به ناشر یا دیگران وارد شود جبران خسارت به عهده وی خواهد بود.  
  1. صاحب اثر متعهد میشود اثر را که شامل متن کامل و نهایی، مقدمه، فهرست مطالب، پانوشت ها، تصاویر، جداول و منابع است، با رعایت شیوه نگارش مورد توافق طرفین و با ویرایش و رعایت قواعد دستوری و علامت گذاری به صورت روان وخوانا و بدون غلط املایی ، آماده کرده و تا تاریخ  ……………………………….  به ناش ر تحویل دهد.

تبصره ١-  تأخیر بیش از یک ماه از موعد تعیین شده برای تحویل اثر ، حق فسخ قرارداد را برای ناشر ایجاد خواهد کرد. 

تبصره ٢-  در صورت فسخ این قرارداد، مبلغ پیش پرداخت از طرف صاحب اثر به ناشر بازپرداخت خواهد شد. 

 • صاحب اثر اعلام می کندکه حق انتشار موضوع این قرارداد را به صورت کلی یا جزئی، پیشازاین به هیچ شخص  حقیقی یا حقوقی دیگری واگذار نکرده است و متعهد میشود تا زمان اعتبار این قرارداد نیز به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دیگری واگذار نکند و این حق انحصاراًً به ناشر واگذارمی -شود.
  • صاحب اثر متعهد میشود در چاپهای بعدی این اثر، در صورت نیاز، برای به روزرسانی مطالب و محتوا ی آن با پرداخت حق الزحمه بر طبق توافق اقدام کند. درصورت عدم توافق یا اینکه صاحب اثر امکان به روزرسانی را نداشته باشد، ناشر میتواند با مسئولیت خود ، بهروزرسانی را به شخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید. در این صورت ناشر می تواند نسبت به درج اسامی این اشخاص در روی جلد یا داخل کتاب در کنار نام پدیدآورنده اولیه اقدام کند.
  • صاحب اثر متعهدمیشود در ارتباط نشر آثار دیگری که با اثر موضوع این قرارداد، یک مجموعه را تشکیل میدهد ناشر را در اولویت قرار دهد.

ماده۶- حقوق و تعهدات ناشر 

 1. ناشر حق دارد اثر را به ویراستار معتمد خود بسپارد. اما اثر بایستی پس از ویرایش به رؤیت صاحب اثر رسیده و اصلاحات اعمالشده به تائید وی برسد. درهرصورت صاحب اثر موظف به همکاری با ویراستار منتخب ناشر است.
  1. ناشر از نظرات صاحب اثر در مرحله  آمادهسازی و انتشار اثر استفاده می کند ولی نهایتاً تعیین قطع، شمارگان چاپ اثر، طرح و نوع جلد، کیفیت چاپ و تعیین بهای نسخه های منتشرشده در هر نوبت، از اختیارات ناشر است. انتخاب عنوان نهایی اثر چاپشده در صورت عدم توافق طرفین از حقوق صاحب اثر است.
  1. ناشر میتواند ………….  درصد یا……….. جلد از شمارگان هر نوبت از چاپ را بدون پرداخت حق صاحب اثر، بابت جبران ضایعات تولید، گرفتن مجوزهای اداری، اهدا و تبلیغات منتشرکند.
  1. ناشر موظف است نام صاحب اثر را روی جلد، در صفحه عنوان و شناسنامه اثر درج کند.
  1. ناشر متعهد میشود نوبت اول چاپ اثر را حداکثر ظرف مدت ……… پس از تحویل کامل متن اثر از سوی صاحب اثر منتشر کند. در غیر اینصورت حق فسخ قرارداد برای صاحب اثر محفوظ است مگر اینکه عدم انتشار اثر در شرایط ویژه و یا خارج از اراده ناشر صورت گرفته باشد.
  1. ناشر می تواند با موافقت صاحب اثر و رعایت همه حقوق وی نسبت به انتشار اثر با نام و نشانه مشترک خود با انتشارات یا شخص حقیقی یا حقوقی دیگر اقدام کرده و یا حقوق نشر خود را به ناشر دیگری واگذار نماید و کتاب با نام و نشانه ناشر دیگری منتشر شود  ولی درهرصورت وظیفه پاسخ گویی و انجام تعهدات در برابر صاحب اثر بر عهده ناشر طرف این قرارداد است.
  1. در صورت اتمام نسخه های اثر در بازار(حداکثر……. نسخه در انبار ناشر) و عدم انتشار مجدد توسط ناشر پس از گذشت ……………. ماه، صاحب اثر می تواند انتشار نوبت بعدی اثر را کتباً از ناشر درخواست کند، در صورت امتناع ناشر، پس از گذشت ……………. ماه از اعلام کتبی، صاحب اثرمی -تواند حق انتشار اثر را به دیگری واگذار کند.  
  1. تعیین تیراژ انتشار کتاب و روش عملیات فنی چاپ (افست یا دیجیتال) بر عهده ناشر است.
 2. این بند باید باتوجه به شرایط ماده ۴ اعمال گردد. ممکن است تیراژ کتاب هم موضوع توافق طرفین باشد.
  1. ناشر متعهد میشود از چاپ اول اثر، تعداد …….. جلد و از چاپهای بعدی، تعداد …….. جلد به صاحب اثر اهدا کند.
  1. ناشر می تواند حق انتشار اثر را به صورت کتاب الکترونیکی، شنیداری، فیلم، نمایش و غیره با انعقاد قرارداد و تأکید بر رعایت الزامات قانونی و فنی برای جلوگیری از تکثیرهای غیرقانونی، به افراد و اشخاص حقیقی یا حقوقی معتبر واگذار کرده و ……….. درصد از درآمد حاصل شده را به صاحب اثر پرداخت نماید.

١٠) واگذاری حقوق مادی آثار اشتقاقی ناشی از این اثر از  قبیل کتاب الکترونیکی، شنیداری، فیلم، نمایش و غیره موضوع این قرارداد نبوده و نیازمند توافق جدید است.

ماده٧- مبلغ قرارداد 

 1. مبلغ قرارداد عبارت است از ………. درصد از حاصلضرب بهای نشر اثر در شمارگان چاپ آن، برای نوبت اول و در نوبتهای بعدی نشر معادل

……… درصد از حاصلضرب بهای اثر در شمارگان چاپ آن، که ناشر موظف است به صاحب اثر بپردازد. 

 • ممکن است درصد فوق برای چاپهای بعدی ثابت بوده یا عوض وجه نقد یا چک، کتاب منتشر شده تحویل گردد. 

٢)  ناشر همزمان با تنظیم این قرارداد معادل …………………………….. ریال از مبلغ قرارداد  را بهعنوان پیشپرداخت نقدا به صاحب اثر می پردازد. ضمناً توافق می شود …….. درصد از باقیمانده مبلغ قرارداد …….. ماه بعد از انتشار و ……… درصد نیز پس از ……… ماه از زمان انتشار به صاحب اثر پرداخت شود.  

 • ممکن است ناشر و صاحب اثر توافق نمایند کل مبلغ قرارداد را در زمان عقد قرارداد یا زمان انتشار کتاب، نقد پرداخت کرده یا کل مبلغ را سه یا شش یا

… ماه بعد از انتشار کتاب پرداخته شود. 

ماده٨- سایر مفاد و شرایط قرارداد 

 1. واگذاری حقوق مادی انتشار این اثر به صورت انحصاری به ناشر صورت گرفته است و اثر مذکور تا زمان اعتبار قرارداد، قابلیت واگذاری به دیگری را نخواهد داشت.
  1. حق انتشار یا واگذاری امتیاز انتشار اثر به سایر زبانها برای عرضه    درداخل یا خارج ازکشور به شرط رعایت حقوق صاحب اثر با ناشر است.  

دراین مورد به شرح زیر عمل می شود:

 1. عقد هرگونه قراردادی با طرف خارجی توسط ناشر انجام خواهد شد.
  1. هریک از طرفین یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر که مستقیماً یا بهواسطه وکیل خود موفق به بازاریابی و یافتن خریدار تا عقد قرارداد شود، معادل ………… درصد از مبلغ دریافتی قرارداد را بهعنوان کمیسیون فروش امتیاز نشر خارجی اثر، دریافت می کند. 
  1. حق انتشار یا واگذاری امتیاز انتشار اثر به سایر زبانها برای عرضه درداخل یا خارج ازکشور موضوع این قرارداد نیست و در اختیار صاحب اثر است.
  1. هر یک از طرفین موظف به پرداخت دیون قانونی خود در خصوص این قرارداد می باشند.
  1. اقامتگاه قانونی هریک از طرفین، نشانی اعلامشده در این قرارداد است و همه مکاتبات و مراسلات به نشانی مندرج درقرارداد صورت خواهد      گرفت. و درصورتیکه هر یک از طرفین، اقامتگاه خود را تغییر دهد موظف است مراتب را کتباً به طرف مقابل اعلام کند. 
  1. طرفین ملزم به رعایت همه مفاد و تعهدات این قرارداد میباشند و درصورتیکه هر یک از طرفین از انجام هریک از تعهداتموضوع قرارداد خودداری کند، طرفمقابل حق فسخ قرارداد  را خواهد داشت.تشخیص این موضوع و تعیین میزان خسارت وارده بهطرف مقابل بر عهده داور است.
  1. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر و اجرای مفاد این قرارداد، طرفین قرارداد به داور مرضی الطرفین رجوع خواهند کرد. بر اساس توافق طرفین ………………………………………………. داور مرضی الطرفین می باشد. رأی و نظر داور، قطعی و برای طرفین لازمالاجرا خواهد بود.
 2. داور مرضی الطرفین می تواند کارگروه حقوقی انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی یا کمیسیون حل اختلاف اتحادیه ناشران وکتابفروشان شهر

……………. و یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر باشد.  

 • در صورت ارجاع به داور مرضیالطرفین، نام و مشخصات وی در قرارداد ذکر شود.

این قرارداد در ٨ ماده و در دو نسخه که حکم واحد دارد  درتاریخ …………………… تنظیم شد و به امضای طرفین  رسید که بین آنها و قائم مقام قانونی ایشان معتبر و لازم الاتباع است. 

دانلود فایل ها

۴/۵ - (۱ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.