راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قرارداد ترخیص کالا

نمونه قرارداد ترخیص کالا
با عنایت به مواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و همچنین علم و آگاهی طرفین قرارداد به مفاد مندرج در آن تنظیم می­گردد.

ماده نخست: طرفین قرارداد

این قرارداد فی­ مابین :

الف- آقا/خانم/ شرکت …………….. به شماره ملی/شماره ثبت ……………… به شناسه ملی ………………. با مدیریت عاملی ……………….. به شماره ملی …………….. کد پستی ………………… نشانی ……………………….. که در قرارداد حاضر به اختصار طرف اول یا صاحب کالا نامیده می شود؛

ب- و از طرف دیگر، آقا/خانم/شرکت ……………………. به شماره ملی/شماره ثبت …………………… به شناسه ملی ……………… با مدیریت عاملی ………………. به شماره ملی …………………. کد پستی …………………… نشانی ……………….. دارای مجوز ترخیص کالا (پروانه حق العمل کاری) از گمرک جمهوری اسلامی ایران به شماره …………………. که در قرارداد حاضر به اختصار طرف دوم یا ترخیص کار نامیده می شود، منعقد می گردد.

ج- آقا/خانم ………… فرزند ………………. به شماره ملی …………….. شماره شناسنامه …………………صادره از ………………. متولد ……………… به نشانی ………………………………… تلفن همراه ………………………. بعنوان نماینده قانونی و تام الاختیار طرف اول تعیین گردید، و

آقا/ خانم ………………….. فرزند ………………….. به شماره ملی ………………….. شماره شناسنامه …………….. صادره از ………………… متولد ………………. به نشانی ………………………. تلفن همراه …………………… بعنوان نماینده قانونی و تام الاختیار طرف دوم تعیین گردید.

د- طرفین قرارداد حاضر متعهد می گردند که در صورت تغییر هرگونه نشانی و شخص نماینده با اطلاع پیشین و توافق طرفین نسبت به تغییرات مؤخر اقدام گردد.

ماده دو: موضوع قرارداد

۱-۲- عبارت است از ترخیص کالای وارداتی طرف اول به مشخصات …………………. وزن ……………… تعداد کانتینر ……………. توسط طرف دوم از گمرک …………….. کشور جمهوری اسلامی ایران مطابق با مقررات و قوانین جاریه که با اسناد بارنامه یا راه نامه رسمی بین المللی اعم از هوایی، زمینی و دریایی بایست وارد کشور شود و در انبار شماره …………… گمرک مزبور تخلیه شده است.

۲-۲- حمل کالای موضوع این ماده، از گمرک ……….. به مقصد اعلامی از سوی طرف اول به نشانی …………………… با پرداخت کلیه هزینه های حمل و نقل، بیمه نامه و بارنامه، و نیز انجام تمامی مراحل اداری و قانونی ترخیص کالا که به موجب وکالتنامه تنظیمی به شماره ………………….. مورخ …………………… ثبت شده در دفتر اسناد رسمی شماره ……………… شهر ………………. طرف اول را از حضور در هر مرحله از اقدامات ترخیصی با عنایت به مورد وکالت معاف می گرداند.

۳-۲- در صورتی الزام به حضور طرف اول یا نماینده قانونی ایشان که از موضوع وکالتنامه اعطایی خارج می باشد، طرف دوم بایست در مدت ……. روز امر مزبور را به اطلاع طرف اول یا نماینده ایشان برساند.

۴-۲- طرف دوم متعهد می گردد که کلیه هزینه های انجام موضوع قرارداد حاضر را صورت برداری و اسناد مُثبته پرداخت آن را به اطلاع طرف اول یا نماینده ایشان برساند تا پس از انجام موضوع قرارداد نسبت به پرداخت آن اقدام شود.

ماده سه: مبلغ قرارداد

هزینه اجرای موضوع قرارداد حاضر با عنایت به توافق فی­مابین به دو نحوه ذیل پرداخت می گردد؛

۱-۳- از بابت تعداد کانتینرهای ترخیص شده؛

۱-۱-۳- به ازای هر کانتینر ۲۰ فوت با پلاک CSC مبلغ ………………………………… ریال،

۲-۱-۳- به ازای هر کانتینر ۴۰ فوت با پلاک CSC مبلغ …………………………………. ریال،

۳-۱-۳- به ازای سندهای غیرکانتینری(پالت، انباری) مبلغ …………………………….. ریال،

۴-۱-۳- هزینه ثابت متفرقه به ازای هر سند مبلغ ………………………………. ریال،

۵-۱-۳- هزینه های بسته بندی کالا در موارد غیر کانتینری به ازای هر تُن مبلغ ………………………. ریال،

۶-۱-۳- هزینه های حمل و نقل از جمله بارنامه، بیمه نامه از مبدأ بارگیری کالا تا مقصد به ازای هر کانتینر ۲۰ فوت مبلغ ……………………. ریال و به ازای هر کانتینر ۴۰ فوت مبلغ ………………………….. ریال می باشد.

۲-۳- برمبنای ارزش ارزی کالا،

۱-۲-۳- از ۱ دلار تا ۳۰ هزار دلار امریکا، هر دلار …………. ریال،

۲-۲-۳- از ۳۰ هزار دلار تا ۲۳۰ هزار دلار، هر دلار …………………. ریال،

۳-۲-۳- از ۲۳۰ هزار دلار به بالا، هر دلار …………………… ریال.

۴-۲-۳- در صورتی که کارمزد ثبت سفارش و هزینه های تنظیم اسناد توسط طرف اول پرداخت نشده باشد، بابت هر سند ……………………. ریال در حق طرف دوم پرداخت می گردد.

۵-۲-۳- کلیه هزینه هایی که خارج از تعهدات قرارداد حاضر و بعنوان تسریع در روند تخلیه و ترخیص کالای طرف اول در رابطه با انجام امور مربوطه در موضوع قرارداد دارد، با ارائه مستندات و فیش های واریزی برعهده طرف اول می باشد.

ماده چهار: شرایط پرداخت

۱-۴- پرداخت کلیه هزینه های مرتبط با استریپ، ترخیص کالا، عوارض قانونی و سایر هزینه های پرداخت شده، پس از ارائه کلیه اسناد پرداختی در قالب چک به شماره …………………. به مبلغ …………………………. به تاریخ سررسید ……../……../………… به عهده بانک …………….. پرداخت می گردد.

۲-۴- هزینه انبار کالا در مبدأ و همچنین هزینه حمل، بیمه، بارنامه و عوارض مربوطه پس از تحویل کالا در مقصد به موجب چک به شماره ……………………… به مبلغ …………………… به تاریخ سررسید ……/……./……..(زمان تحویل کالا) به عهده بانک ………………. پرداخت می گردد.

تبصره ۱: طرف دوم متعهد می گردد که تمامی اسناد مصدق را به طرف اول ارائه دهد و رونوشت آن به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

تبصره ۲: استریپ کانتینر عبارت است از بارگیری کانتینر حامل محموله بوسیله کامیون از انبار گمرک و خروج آن از اماکن گمرکی و حمل آن به انبار خصوصی و محصوری که ترخیص کار تعیین نموده است. سپس تخلیه کانتینر حامل کالا و نگهداری آن در انبار و عودت بلافاصله کانتینر خالی و تحویل آن به شرکت کشتیرانی مالک کانتینر می باشد.

ماده پنج: مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ انعقاد مورخ …../…../….. به مدت …………… سال شمسی به تاریخ …./…../…… معتبر می باشد.

تبصره ۳: طرفین قرارداد با توافق مؤخر از تاریخ انعقاد قرارداد حاضر، اختیار تمدید مدت قرارداد را دارند.

ماده شش: محل تحویل کالا

طرف دوم متعهد می گردد که پس از ترخیص و بارگیری کالا، به نشانی اعلامی از سوی طرف اول به آدرس …………………………………………….. کالا را حمل و تحویل نماید.

تبصره ۴: طرف دوم متعهد می گردد پس از ترخیص کالا، از زمان بارگیری در مدت ………. ساعت نسبت به تحویل کالا اقدام کند. از بابت هر ساعت تأخیر طرف اول محق به اخذ وجه التزام مقرر شده خواهد بود.

ماده هفت: تعهدات طرف اول

۱-۷- طرف اول متعهد می گردد که مطابق با مواد ۳ و ۴ قرارداد حاضر، در تواریخ مشخص شده، وجوه چک های صادره را نزد بانک محال علیه تودیع نماید؛ از بابت تأخیر در وصول چک های صادره در تواریخ معین گردیده، طرف اول تماماً مسئول جبران خسارات وارده در افزایش مدت انجام موضوع قرارداد و افزایش هزینه هایی از قبیل پرداخت تعرفه انبارداری گمرگ مزبور می باشد و طرف دوم هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

۲-۷- طرف اول متعهد می گردد کلیه اطلاعات فنی و تخصصی نسبت به چگونگی نحوه استریپ، بارگیری و حمل کالا و نیز کلیه اسناد مربوطه نسبت به ترخیص کالا را در اختیار طرف دوم قرارداد دهد.

ماده هشت: تعهدات طرف دوم

۱-۸- طرف دوم متعهد می گردد پس از دریافت کلیه اسناد سفارش و خرید کالا و اسناد حمل چارتر(کشتی حامل کالا) و گواهی مبدأ نسبت به ارسال کالا که از سوی طرف اول در اختیار طرف دوم قرار می گیرد، نسبت به آغاز مراحل ترخیص کالا های موضوع قرارداد حاضر پیگیری و اقدامات معمول را اعمال نماید.

۲-۸- طرف دوم متعهد می گردد که هیچ گونه دخل و تصرفی در کالاهای موضوع قرارداد حاضر نداشته باشد و فقط در جهت ارزیابی و نمونه برداری کالا جهت آزمایش و امور جاریه ترخیص کالا بسته به نوع کالا، اقدام کند.

۳-۸- طرف دوم مسئولیتی از بابت کسری یا کاستی یا ایجاد نقص در کالاهای موضوع قرارداد حاضر پیش از آغاز فرآیند ترخیص ندارد ولیکن پس از ترخیص کالا، با عنایت به وصف امانی ترخیص کاری، مسئولیت حسن نگهداری و بیمه کالاهای مربوطه تا تحویل آن ها بعهده طرف دوم می باشد.

۴-۸- طرف دوم متعهد گردید که مطابق با بازه زمانی پیش بینی شده در ماده ۵، جهت انجام امور ترخیص و تحویل کالا اقدام کند، در صورت بروز قصور یا تخلف طرف دوم که مشروط بر ارائه نظریه کارشناس است، تمامی خسارات وارده بر عهده طرف دوم می باشد.

۵-۸- طرف دوم متعهد می گردد که کلیه اسناد ترخیص کاری و حمل کالا را پس از تعهد موضوع قرارداد حاضر، در اختیار طرف اول قرار دهد؛ هیچ عذر و بهانه از بابت عدم تودیع اسناد مربوطه پذیرفتنی نیست و موجبی بر عدم پرداختی مندرج در ماده ۳ و ۴ قرارداد حاضر خواهد شد.

۶-۸- طرف دوم متعهد می گردد که در حمل کالا از کانتینر و کامیون های مناسب حمل کالا موضوع قرارداد حاضر بهره ببرد و در غر اینصورت هر گونه حدوث آسیب و خسارت به کالا مستقیماً متوجه شخص طرف دوم می باشد.

۷-۸- طرف دوم متعهد گردید که با آگاهی کامل نسبت به روند انجام ترخیص کاری و علم و تخصص در این امر در جهت ایفای تعهدات مندرج در این قرارداد اقدام کند. مادامی که پس از انعقاد قرارداد، مدعی ناتوانی در انجام تعهدات مندرجه شود، تمامی خسارت و آسیب وارده به طرف اول را با رعایت نظریه کارشناسی و شرط داوری پیش بینی شده پرداخت نماید.

۸-۸- مدت مجاز توقف کالا یا کانتینر های استریپ شده در انبار گمرک حداکثر …… روز می باشد که طرف اول بایست نسبت به پرداخت هزینه های انبارداری اقدام کند. در صورت افزایش این مدت که ناشی از تأخیر یا کوتاهی طرف دوم باشد، مسئولیت پرداخت هزینه اضافی انبار داری بر عهده طرف دوم می باشد.

ماده نه: مستثنیات تعهدات طرف دوم

۱-۹- هر گونه قطعی، بروز اختلال در فرآیند اخذ اسناد ترخیص کاری از قبیل درگاه های الکترونیکی، وب سایت گمرک مزبور، پرتال های سازمان های مربوطه، قطع اینترنت از ابتدا فرایند ثبت سفارش کالا تا تحویل کالا به نشانی مندرج در ماده ۶ .

۲-۹- هر گونه تعطیلی سازمان های مربوطه که موجبی بر افزایش مدت انجام فرایند ترخیص کاری گردد و خارج از حیطه تعهدات و اختیارات طرف دوم باشد.

۳-۹- هر گونه تأخیر در پرداخت های مندرج در ماده ۴، یا بلوکه شدن حساب های طرف اول در جهت ایفای تعهدات پرداختی یا اختلال در نظام پرداخت الکترونیکی که متوجه طرف دوم نباشد.

۴-۹- هر گونه ابهام یا نقص و یا فقدان اسناد مربوطه نسبت به ترخیص کاری که طرف اول می بایست در اختیار طرف دوم قرار دهد.

۵-۹- هر گونه اعمال محدودیت یا ممنوعیت ترخیص کالا مدنظر قرارداد حاضر از سوی نهادها یا سازمان های ذی ربط که موجبی بر افزایش مدت اجرای قرارداد حاضر گردد.

۶-۹- هر گونه حدوث عیب یا نقص در کالا یا نامرغوب بدون آن، که موجبی بر تعویق یا ممنوعیت اخذ اسناد ترخیص کاری گردد.

۷-۹- در صورتی که کالا موضوع قرارداد حاضر، مشمول کالاهای قاچاق قرار گیرد.

۸-۹- موارد فورس ماژور یا قوه قاهره مستنثی از این ماده می باشد.

ماده ده: تضمین حسن انجام تعهدات

۱-۱۰- طرف دوم از بابت عدم ایفای تعهدات مندرج در قرارداد حاضر، یک فقره چک به شماره ………………………….، به مبلغ ………………… ریال به تاریخ سررسید ……../………/………. در وجه آقا/خانم/شرکت ……………. بانک ………………… شعبه ……………………. کد …………………… بعنوان تضمین حسن انجام تعهدات و تضمین تحویل کالا صادر و در ید طرف اول تودیع می نماید.

۲-۱۰- طرف اول نیز از بابت عدم ایفای تعهدات مندرج در قرارداد حاضر، یک فقره چک به شماره ………………………………..، به مبلغ ……………………………… ریال به تاریخ سررسید ……../………/………. در وجه آقا/خانم/شرکت …………………. بانک ………………… شعبه ……………………. کد …………………… بعنوان تضمین حسن انجام تعهدات و تضمین پرداخت مبالغ مندرج در مواد ۳ و ۴ صادر و در ید طرف دوم تودیع می نماید.

ماده یازده: وجه التزام

طرفین قرارداد حاضر متعهد گردیدند که از بابت هر روز تأخیر در فرایند اجرای موضوع قرارداد حاضر نسبت به ترخیص و تحویل کالا و نیز تواریخ پرداخت مبالغ قرارداد، به ازای هر روز تأخیر مبلغ ………………………. ریال بعنوان وجه التزام تعیین و به طرف دیگر پرداخت نمایند.

ماده دوازده: فورس ماژور یا قوه قاهره

هر گونه شرایط خارج از اختیار طرفین از جمله سیل، زلزله، ممنوعیت واردات، تغییر قوانین گمرکی، و غیره که در اجرای موضوع قرارداد حاضر خلل ایجاد کند و جنگ در محل اجرای پروژه فقط از نظر زمانی از طرفین سلب مسئولیت می نماید و سایر قرارداد به قوت خود باقیست و طرفین متعهدند پس از رفع موارد فورس ماژور به تعهدات خود طبق مفاد قرارداد عمل نمایند.

ماده سیزدهم: حل و فصل اختلافات

مطابق با توافق طرفین قرارداد، در صورت بروز هر گونه اختلاف در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد حاضر، بدواً از طریق گفتگویی فی مابین در جهت اصلاح اختلاف مطروحه گام بردارند و در صورت عدم حصول مصالحه، آقا/خانم/شرکت یا نهاد …………………………………. بعنوان داور مرضی الطرفین تعیین می گردد. در صورت ناتوانی داور در حل اختلاف و اعتراض طرفین یا یکی از طرفین به نظریه داوری، می بایست اختلاف مطروحه را از طریق مراجع قضایی اقامه و پیگیری نمایند.

تبصره ۵: قرارداد حاضر صراحتاً مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران تنظیم، و منعقد گردید و در صورت بروز اختلاف برابر مقررات و عرف جاری محل عمل خواهد شد.

تبصره ۶: طرفین توافق نمودند که رأی داور برای ایشان لازم الاجراست.

ماده چهارده: نُسخ و مواد قرارداد :

قرارداد حاضر شامل ……… ماده، …….. بند، ……….. تبصره تنظیم و در ………… نسخه نگارش که هر کدام در حکم واحد می باشد و در مورخ …../……/……. به امضای طرفین رسیده است و از این تاریخ میان طرفین قرارداد لازم الاجرا گردید.

امضاء یا مهر طرف اول یا نماینده قانونی ایشان: امضاء یا مهر طرف دوم یا نماینده قانونی ایشان:

شرکت …………………… با مدیریت آقا/خانم……………. شرکت ………………… با مدیریت آقا/خانم ……………..

امضای شهود:

آقا/خانم…………………………………..

آقا/خانم………………………………….

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.