راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قرارداد خرید و تامین مواد اولیه غذایی دانشگاه

دانلود قرارداد خرید و تامین مواد اولیه غذایی دانشگاه

طرفین قرارداد-ماده یک

این قرارداد بین دانشگاه ***، به شناسه ملی **** و کد اقتصادی ***، به نمایندگی آقای دکتر ***، معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه، به نشانی: تهران-*** که در این قرارداد دانشگاه نامیده می شود ،از یک طرف؛ و شرکت ……………… ،که در این قرارداد ،پیمانکار خوانده میشود ،از طرف دیگر ،منعقد گردید:

ماده دو- موضوع قرارداد

۰-۱- خرید و تأمین مواد اولیه غذایی )غیر از چهار ماده غذایی اصلی شامل روغن،گوشت، برنج و مرغ( و جایگزینهای آن مطابق جداول آنالیز مواد غذائی

)پیوست سه ،یازده، سیزده ،پانزده( به عهده پیمانکار بوده و چنانچه دانشگاه بخواهد پیمانکار موظف است نسبت به تهیه ، خرید و تامین مواد غذایی مانند الویه بسته بندی تک نفره به وزن) ۰۱۴-۰۴۴ گرم( و دورچین های غذایی مانند ریحان و سبزی خوردن بسته بندی تکنفره پنجاه گرمی و سالاد فصل تک نفره بسته بندی )۱۱۴-۱۴۴ گرمی( شرکتی و انواع نوشیدنی )دلستر، دوغ، نوشیدنی گیاهی و ….( و انواع دسر ) انواع دنت، انواع ژله(، زیتون ،خرما، بامیه،میوه درجه یک، مطابق پیوست شماره۱۲ وظروف یکبار مصرف آلومینیومی و گیاهی و قاشق و چنگال یکبار مصرف و از نوع با کیفیت  و با اعلام و تایید و تشخیص مارک معتبر مربوطه از طرف اداره تغذیه اقدام نماید. بدیهی است مبلغ کلیه اقلام فوق الذکر که بنا به صلاحدید دانشگاه می بایست پیمانکار تهیه نماید از طریق تعیین میانگین قیمت توسط نماینده دانشگاه به صورت ماهیانه و یا هر سه ماه یکبار محاسبه و به پیمانکار پرداخت خواهد شد. همچنین چنانچه دانشگاه بخواهد اقلام مذکور را راساً تهیه نماید پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی نداشته و موظف است نسبت به توزیع آنها اقدام نماید.همچنین خرید اقلام مربوط به پخش غذا و مواد بهداشتی و ضد عفونی  ووسایل و ابزار کار مصرفی شامل) چاقوی قصابی، ساطور، صافی ،کفگیراستیل، ملاقه استیل، پوستکن دستی، چاقو تیز کن و کلیه ظروف پلاستیکی و فویل آلومینیوم و کیسه فریزرو….. مورد نیاز جهت اجرای مفاد قرارداد و طبخ و توزیع غذای روزانه و شبانه دانشجویان و کارکنان طبق قرارداد طبخ وتوزیع در کلیه مراکز تابعه دانشگاه و طبق برنامه غذایی طراحی شده توسط دانشگاه مطابق پیوست شماره ۰ برعهده پیمانکار می باشد  .

۰-۰- برنامه غذایی روزهای هفته از شنبه تا چهارشنبه توسط دانشگاه مشخص و حداقل ۰۰ ساعت قبل در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت. که انواع غذا و مخلفات آن مطابق پیوست شماره دو می باشد. )ناهار و شام تمام روز ها دو نوع و برای ۰ روز در هفته سه نوع ( و به تشخیص کارشناسان اداره تغذیه دانشگاه نوع برنامه غذایی طراحی شده میتواند در رستورانهای تابعه متفاوت  باشد و دانشگاه مختار خواهد بود که از یک  یا دونوع برنامه  غذایی طراحی شده توسط  اداره  تغذیه دانشگاه همزمان  جهت  ارائه خدمات  به دانشجویان استفاده نماید و پیمانکار  موظف به  اجرای  آن می باشد و همچنین  پیمانکار موظف است نسبت به ارائه انواع پیتزا  سالم ) مطابق پیوست ۰ و ۱۱ ( و با صلاحدید کارفرما در هریک از  هفت  رستوران تابعه دانشگاه اقدام نماید.

۰-۲- محل طبخ غذا آشپزخانههای دانشکدههای مربوطه شامل) ۱-رستوران شایستگان۰- رستوران آفتاب ۲-رستوران مهر۰–رستوران گلستان ۱-رستوران بهاران ۴-رستوران بوستان ۴- رستوران فرهیختگان  و محل توزیع  غذا دانشکده ها و خوابگاههای  تابعه دانشگاه است

۰-۰- جدول آنالیز مواد غذائی که پیمانکار موظف است طبق نوع غذای طبخی، مواد لازم را تهیه و تامین کند و در غذای طبخی استفاده نماید در جداول پیوست )پیوست سه ،یازده، سیزده، پانزده( آمده و به امضای طرفین رسیده است. ضمن اینکه دانشگاه در تغییر میزان مصرف مواد اولیه ای که خود راساً اقدام به تامین آنها می نماید)افزایش و کاهش(مختار می باشد.

۰-۱- پیمانکار موظف است تمامی مواد اولیه خریداری شده را در محل های اعلام شده از سوی دانشگاه، تحویل دهد و هزینه بارگیری ،حمل، تخلیه و نگهداری بر عهده پیمانکار است

۰-۴- نوع غذاها در طول مدت قرارداد با توافق طرفین قابل تغییر خواهد بود.

ماده سه- مدت قرارداد

۲-۱- مدت زمان انجام قرارداد از تاریخ/ /۱۴۰۱ تا//۱۴۰۲، است.

۲-۰- با تشخیص دانشگاه، مدت قرارداد تا سه ماه قابل تمدید خواهد بود که پیمانکار موظف شد در پایان مدت قرارداد، در صورت تأخیر در تعیین پیمانکار جدید، با درخواست کتبی دانشگاه و تا زمانی که دانشگاه تعیین می کند، به کار خود ادامه دهد و قرارداد برای مدت تعیینی توسط دانشگاه، تمدید شده تلقی خواهد شد.

۲-۲- در صورت نیاز دانشگاه به ارائه غذا در طول تابستان، این قرارداد مطابق با نیاز دانشگاه قابل تغییر و تمدید است.

۲-۰- در ایام تعطیلات رسمی، هفتگی ،ماهانه دانشگاهی یا تعطیلات پیش بینی نشده، دانشگاه تعهدی مبنی بر درخواست انجام کار نداشته و هیچ گونه پرداختی از طرف دانشگاه به پیمانکار انجام نخواهد پذیرفت   .

۲-۱- زمان حضورکارکنان پیمانکار، از شنبه تا چهارشنبه هر هفته خواهد بود و در صورت نیاز شرکت به کل یا تعدادی از پرسنل خود در ایام تعطیلات این مهم با درخواست کتبی و تأیید ناظر قرارداد بلامانع است.

۲-۴- اقامت و بیتوته پرسنل پیمانکار در مجموعه دانشگاه و تحت هر شرایط ممنوع است.

ماده چهار- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت 

۰-۱- حق الزحمه تهیه، تامین و نگهداری مواد اولیه با رعایت کلیه مفاد قرارداد به ازای هر پرس.… ریال تعیین گردید که  مبلغ مزبور طبق صورت وضعیت گزارش کار ماهانه پس از کسر کسور قانونی و گواهی حسن انجام کار ناظر و نماینده وی و ارائه اسناد و مدارک لازمه از طرف پیمانکار، مطابق قرارداد و با دستور دانشگاه توسط امور مالی در پایان هر ماه قابل پرداخت خواهد بود.

۰-۰- ۱% )پنج درصد( سپرده بیمه موضوع ماده ۲۰ قانون تامین اجتماعی به صورت تجمعی از قسط آخر کسر می گردد.

۰-۲- مبلغ فوق پس از کسر کسور قانونی و گواهی حسن انجام کار توسط ناظر دانشگاه و نماینده وی و ارائه اسناد و مدارک لازمه از طرف پیمانکار مطابق قرارداد، با دستور دانشگاه توسط امور مالی دانشگاه در پایان هر ماه قابل پرداخت خواهد بود.

۰-۰- در صورت عدم اجرای هریک از تعهدات مذکور در این قرارداد توسط پیمانکار، دانشگاه مجاز است رأساً وجه ضمانت نامه را به نفع خود ضبط و کارسازی نماید و پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی ندارد.

۰-۱- در همایشها، مراسمها و اردوهای دانشجویی در داخل یا خارج تهران که در روزهای تعطیل و غیرتعطیل توسط دانشگاه برگزار میگردد، پیمانکار موظف شد طبق آماری که دانشگاه ۰۰ ساعت قبل در اختیارش قرار میدهد و به مبلغ توافق شده در این قرارداد، غذا تهیه و در محلهای مورد نظر توزیع نماید.

۰-۴- پیمانکار موظف شد تجهیزات و سرمایه کافی برای انجام قرارداد را داشته و حداقل توان انجام سه ماه مفاد مورد قرارداد را بدون هیچگونه دریافتی از دانشگاه دارد و در صورتی که دانشگاه تا سه ماه هیچ پرداختی به پیمانکار نداشته باشد، پیمانکار باید تمام مفاد قرارداد را به نحو احسن انجام دهد.

۰-۴- پرداخت کلیه کسور قانونی )بیمه، مالیات و …( که به مبلغ و موضوع این قرارداد در طول مدت قرارداد و پس از اتمام آن تعلق می گیرد، به جز مالیات بر ارزش افزوده، بر عهده پیمانکار است که در صورت تعلق گرفتن مالیات بر ارزش افزوده و در صورت ارائه اسناد مثبته، این مالیات بر عهده دانشگاه است.

۰-۰- جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات قرارداد،   پیمانکار موظف است ۱% )پنج درصد( از کل مبلغ قرارداد، معادل .… ریال را نقدا به حساب سپرده دانشگاه واریز نموده و یا به صورت ضمانت نامه بانکی در زمان عقد قرارداد، تحویل دانشگاه نماید. اعتبار ضمانت نامه باید از زمان شروع قرارداد تا سه ماه بعد از اتمام قرارداد باشد.

۰-۳- سپرده حسن اجرای تعهدات در پایان مدت قرارداد و در صورت ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی و همچنین تسویه حساب کامل با دانشگاه و کارگران شاغل در موضوع قرارداد و پس از تایید ناظران قرارداد به پیمانکار مسترد خواهد شد.

۰-۱۴- قرارداد مشمول ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم می باشد.

۰-۱۱- در صورت ایجاد شرایط خاص )کاهش یا افزایش( در حجم عملیات تا بیست و پنج درصد) ۰۱%( به تشخیص مقام مجاز دانشگاه مبلغ قرارداد قابل افزایش یا کاهش خواهد بود.

ماده پنج-  تعهدات پیمانکار

۱-۱- در صورت درخواست دانشگاه، پیمانکار موظف شد نسبت به تهیه، خرید و تامین مواد غذایی مانند الویه بسته بندی تکنفره به وزن) ۰۱۴-۰۴۴ گرم( و دورچین های غذایی مانند ریحان و سبزی خوردن بسته بندی تکنفره پنجاه گرمی و سالاد فصل تک نفره بسته بندی) ۱۱۴-۱۴۴ گرمی( شرکتی و انواع نوشیدنی )دلستر، دوغ، نوشیدنی گیاهی و ….( و انواع دسر ) انواع دنت، انواع ژله(، زیتون، خرما، بامیه، میوه درجه یک، مطابق پیوست شماره ۱۲ وظروف یکبار مصرف آلومینیومی و گیاهی و قاشق و چنگال یکبار مصرف و از نوع با کیفیت  وبا اعلام و تایید و تشخیص مارک معتبر مربوطه از طرف ناظر قرارداد اقدام نماید. بدیهی است مبلغ کلیه اقلام فوق الذکر که بنا به صلاحدید دانشگاه می بایست پیمانکار تهیه نماید از طریق تعیین میانگین قیمت توسط نماینده دانشگاه به صورت ماهیانه و یا هر سه ماه یک بار محاسبه و به پیمانکار پرداخت خواهد شد. همچنین چنانچه دانشگاه بخواهد اقلام مذکور را راساً تهیه نماید پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی نداشته و موظف است نسبت به توزیع آنها اقدام نماید. همچنین خرید اقلام مربوط به پخش غذا و مواد بهداشتی و وسایل و ابزار کار مصرفی مورد نیاز شامل )چاقوی قصابی، ساطور، صافی، کفگیر استیل، ملاقه استیل، پوست کن دستی، چاقو تیز کن و کلیه ظروف پلاستیکی و فویل آلومینیوم و کیسه فریزر و…..جهت اجرای مفاد قرارداد و طبخ و توزیع غذای روزانه و شبانه دانشجویان و کارکنان، طبق قرارداد طبخ وتوزیع در کلیه مراکز تابعه دانشگاه و طبق برنامه غذایی طراحی شده توسط دانشگاه )مطابق پیوست شماره ۰(، برعهده پیمانکار می باشد.

۱-۰- برنامه غذایی روزهای هفته از شنبه تا چهارشنبه توسط دانشگاه مشخص و حداقل ۰۰ ساعت قبل در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت ، ناهار و شام تمام روزها دو نوع، و برای ۰ روز در هفته سه نوع، و به تشخیص کارشناسان اداره تغذیه دانشگاه نوع برنامه غذایی طراحی شده میتواند در رستورانهای تابعه متفاوت باشد و دانشگاه  مختار خواهد بود که از یک یا دونوع برنامه غذایی طراحی شده توسط اداره  تغذیه دانشگاه همزمان جهت ارائه خدمات به دانشجویان استفاده نماید. و پیمانکار موظف به اجرای آن می باشد. و همچنین پیمانکار   موظف است نسبت به ارائه انواع پیتزا سالم  ) مطابق پیوست ۰ و ۱۱ ( و با صلاحدید کارفرما در هریک از هفت رستوران  تابعه دانشگاه اقدام نماید. محل طبخ غذا، آشپزخانههای دانشکدههای مربوطه، و محل توزیع در

دانشکدهها و خوابگاهها دانشجویی شامل: الف(رستوران شایستگان، ب(رستوران آفتاب، ج(رستوران مهر، د(رستوران گلستان، هـ(رستوران بهاران، و(رستوران بوستان خ(رستوران فرهیختگان خواهد بود.

۱-۲- جدول آنالیز مواد غذایی که پیمانکار موظف شد طبق نوع غذای طبخی، مواد لازم را تهیه و تامین کند و در غذای طبخی استفاده نماید در جداول پیوست آمده )پیوست سه ، یازده، سیزده، پانزده( و به امضای طرفین رسید. دانشگاه در تغییر میزان مصرف مواد اولیه ای که خود راساً اقدام به تامین آنها می نماید )اعم از افزایش و کاهش آن( مختار می باشد.

۱-۰- پیمانکار موظف شد تمامی مواد اولیه خریداری شده را در محل های اعلام شده از سوی دانشگاه، تحویل دهد و هزینه بارگیری ،حمل، تخلیه و نگهداری بر عهده پیمانکار است.

۱-۱- پیمانکار حق واگذاری، انتقال یا محول نمودن تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را به غیر، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را به هیچ نحوی از انحاء و تحت هیچ یک از عقود و الزامات حقوقی حتی صلح، نمایندگی، اجاره، جعاله، عاریه و یا عقد وکالت بدون اجازه کتبی دانشگاه و به هر صورت و عنوان به طور کلی و جزیی ندارد .

۱-۴- پیمانکار موظف شد هر گونه تغییر در وضعیت شرکت را ظرف مدت ۱ روز کتباً به همراه مستندات مربوط به دانشگاه ابلاغ نماید.

۱-۴- پیمانکار موظف شد نماینده تام الاختیار و مسئول فنی خویش را کتباً به دانشگاه معرفی نماید. در هر صورت ،حضور پیمانکار یا نماینده تام الاختیار وی از شروع تا پایان کار در دانشگاه الزامی است .

۱-۰- پیمانکار در طول مدت قرارداد ،و پس از آن در موارد مربوطه به مدت قرارداد ،موظف به رعایت کلیه مقررات و ضوابط وزارت بهداشت و دیگر مراجع ذی ربط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی ،وزارت کار، تعاون رفاه اجتماعی و… بوده و در تمام مراجع ذیربط شخصاً پاسخگو میباشد.

۱-۳- پیمانکار موظف شد غذای هر دانشکده و خوابگاه را در آشپزخانه همان دانشکده یا هر مکانی که دانشگاه تعیین میکند طبخ نماید.

۱-۱۴- تحویل غذا از جانب پیمانکار به پرسنل و دانشجویان در مقابل فیش که به تاریخ روز و دارای مهر و امضای مقام مسئول است و یا در صورت وجود دستگاه کارت زنی با ارائه آمار مورد تایید اتوماسیون، مورد قبول میباشد. در هر صورت ،مبنای قابل محاسبه در پرداخت ها در دانشکده ها تعداد غذای خورده شده  و در خوابگاهها و مراکزی که غذا به آنها ارسال می گردد تعداد غذای رزرو شده خواهد بود.

۱-۱۱- پیمانکار موظف شد در هر وعده غذایی یک پرس کامل از غذای مربوط به هر وعده را به عنوان نمونه و به مدت ۰۰ ساعت در یخچال نگهداری کند .

پیمانکار مجاز به خارج نمودن مواد غذایی )چه خام و چه طبخ شده( به خارج از خوابگاهها و دانشگاه نخواهد بود.

۱-۱۰- پیمانکار موظف شد مواد مصرفی )به غیر از گوشت، روغن، برنج و مرغ( از قبیل آبلیمو، سس و رب، سبزیجات و حبوبات، نان یا نان تک نفره شرکتی و … را از نوع مرغوب و استاندارد و از مراکز معتبر بهداشتی مطابق پیوست شماره نه تهیه و همچنین مواد شوینده وضدعفونی و مصرفی مانند کفگیر استیل، ملاقه استیل، چاقو، ساطور، چاقو تیز کن و پوست کن دستی و کلیه ظروف پلاستیکی و فویل آلومینیوم کیسه فریزرو …( را از نوع بهداشتی و مناسب تهیه نموده که در هر حال کلیه اقلام غذایی و بهداشتی و مصرفی و… از نظر کمیت و کیفیت می بایست مورد تأیید کارشناسان تغذیه دانشگاه باشد.  

۱-۱۲- در صورت عدم رضایت دانشگاه یا ناظر از غذای طبخ شده و غیر قابل مصرف بودن آن به تشخیص هر یک از آنها، پیمانکار موظف شد بلافاصله با هزینه خود، غذای دیگری که مورد تائید ناظر قرارداد را تهیه و توزیع نماید. در غیر این صورت، دانشگاه راسا اقدام و هزینه های مربوطه را به تشخیص خود از مطالبات و یا سپرده های پیمانکار کسر خواهد نمود. 

۱-۱۰- کلیه کارکنان پیمانکار شامل کادر آشپزخانه، سالن غذاخوری و توزیع کنندگان غذا باید در سلامت کامل بوده و قبل از شروع به کار، کارت بهداشتی و گواهینامه بهداشتی معتبر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را تهیه و به دانشگاه ارائه دهند. . در صورت در خواست کار فرما مبنی بر انجام تست  pcr یا هر تست مازاد بر تستهای روتین موظفی ابلاغی وزارت بهداشت و درمان برای کلیه کارکنان شاغل در قرار داد انجام آن توسط کار فرما و یا پیمانکار ) به تشخیص کار فرما بوده ( و هزینه مربوطه از طرف کار فرما به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

۱-۱۱- پیمانکار متعهد به رعایت اصول و موازین بهداشتی موارد طبخ و توزیع غذا گردید و موظف شد برای کلیه پرسنل شاغل، لباس کار مناسب آستین بلند

)سر آشپز و آشپز و کمک آشپز در موقع فرآوری و آلایش و پخت غذا در داخل آشپزخانه، یکدست لیمویی؛ و در موقع توزیع غذا، یکدست سفید ،عوامل سالن کار از پیراهن سفید، جلیقه و شلوار و روپوش قهوه ای و عوامل خدماتی لباس یکدست آبی روشن( به همراه اتیکت مشخص کننده مشخصات فردی و مسئولیت آن، ماسک یک بار مصرف تمیز، کفش مناسب ایمن مخصوص کار در آشپزخانه، چکمه مناسب، دمپایی مناسب، کلاه مناسب، دستکش لاتکس سفید و پیش بند مناسب و یا هر نوع تجهیزات حفاظتی مناسب ابلاغی دانشگاه جهت پیشگیری از شیوع بیماری ویروسی و عفونی به تعداد کافی تهیه و در اختیار کارکنان قرار دهد و کارکنان ملزم به استفاده از آن می باشند.

۱-۱۴- هزینه تهیه حداقل سه دست از انواع لباس ها به ازای هر فرد در طول مدت قرارداد و شستشو و اتو کردن لباس ها به عهدۀ پیمانکار می باشد .

۱-۱۴- پیمانکار موظف شد برای ناظر یا مدیران اجرایی یا مسئول فنی مقیم خود در مراکز دانشگاه، لباس مناسب )کت و شلوار و یا شلوار سرمه ای و پیراهن سفید(، کفش مناسب با رنگ روشن حداقل به میزان دو دست در طول مدت قرارداد تهیه و در اختیار قرار دهد.

۱-۱۰- تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت تخلیه و جابجایی مواد غذایی تهیه شده توسط دانشگاه از درب دانشکده تا آشپزخانه و انبار، به عهده پیمانکار بودهونیروهای خدماتی و نظافتچی دانشگاه، حق توزیع غذا وپذیرایی از دانشجویان و کارکنان را در سالنهای غذاخوری ندارند.

۱-۱۳- تشخیص مهارت عوامل پیمانکار از قبیل سرآشپز، آشپز رتبه یک، آشپز و… مطابق نظر و تائید ناظر قرارداد خواهد بود.

۱-۰۴- پیمانکار موظف شد نیروی انسانی ذخیره برای جایگزینی در مواقع ضروری) مرخصی، بیماری و …( در اختیار داشته باشد.

۱-۰۱- پیمانکار ضمن قرارداد با کلیه کارکنان خود از بدو شروع به کار تا پایان زمان قرارداد و الزام به استفاده از نیروهای ثابت و مجرب، حق بکارگیری نیروهای موقت و متفرقه را به دلیل حساسیت و رعایت موازین بهداشتی ندارد.

۱-۰۰- پیمانکار موظف شد حقوق و مزایای پرسنل خود را برابر مقررات و ضوابط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )قوانین کار، شورای عالی کار و تأمین اجتماعی( حداکثر تا اول هر ماه پرداخت نماید و تاخیر دانشگاه در پرداخت صورت وضعیت های مالی پیمانکار، رافع مسئولیت پیمانکار نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت حقوق و مزایای پرسنل مذکور از سوی پیمانکار، دانشگاه راسا می تواند از محل مطالبات پیمانکار و یا از طریق ضبط و کارسازی ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات به نفع دانشگاه، نسبت به پرداخت حقوق و مزایای پرسنل و مطابق تشخیص خود اقدام نماید.

۱-۰۲- چنانچه پیمانکار در طول مدت قرارداد، دستمزد و مزایای کارکنان خود را در موعد مقرر به هر دلیل پرداخت ننماید و در این خصوص آرایی از مراجع ذی صلاح به نفع کارکنان مربوطه صادر گردد، یا پیمانکار، خود به این مهم کتباً اقرار و اعلام نماید، مبلغ مربوط، رأساً توسط دانشگاه، از اولین پرداخت و یا هرگونه مطالبات و ضمانتنامه بانکی پیمانکار کسر و مستقیماً حسب حکم صادره، به کارکنان ذینفع و یا به مراجع ذیصلاح اجرائی پرداخت خواهد شد.

۱-۰۰- یمانکار موظف شد در صورت فسخ، لغو و یا پایان قرارداد تسویه حساب بیمه، مالیات و مفاصا حساب مطالبات کارکنان تحت پوشش خود را به دانشگاه ارائه نماید.

۱-۰۱- مطابق بند ب قراردادهای خرید و فروش بخش سوم حالات خاص قراردادهای غیر عمرانی، از ماده ۲۰ قانون تامین اجتماعی، موضوع این قرارداد ،صرفا بابت خرید مواد اولیه بوده که با ارائه فاکتور و بدون کار اضافی صورت خواهد گرفت و مشمول کسر حق بیمه نیست.

۱-۰۴- پیمانکار موظف شد کارکنان مورد نیاز برای انجام خدمات موضوع قرارداد را به تعداد و ترکیبی کافی، به هزینه خود استخدام نماید. با توجه به ماده

۲۰ قانون تامین اجتماعی تمامی کارکنانی که برای انجام امور قرارداد در خدمت هستند، کارگران پیمانکار محسوب می شوند و تمامی مسئولیت های ناشی از قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور و یا هر نوع حقوق و مزایای قانونی کارگران مزبور، به عهده  پیمانکار بوده و دانشگاه از هرگونه مسئولیت مبری است.

۱-۰۴- پیمانکار موظف شد پیش از شروع به کار کارکنان خود، مدارک لازم از قبیل گواهی عدم سوء پیشینه، عدم اعتیاد و مهارت کار از سازمان فنی و حرفه ای را کنترل نماید، به طوریکه حسن شهرت، صلاحیت فنی و اخلاقی و بهداشتی کارکنان محرز شود و در صورت درخواست دانشگاه و یا هر سازمان ذیربط ملزم به ارائه آن خواهد بود.

۱-۰۰- پیمانکار موظف شد نحوه برخورد مناسب با دانشجویان، پرسنل و ناظران دانشگاه را به همکاران و کارگران خود آموزش داده و یادآوری نماید از برخورد، شوخی، مجادله و دخالت در امور غیر مرتبط خودداری نمایند و در صورت ایجاد مشکل یا نارضایتی، پیمانکار و عوامل وی، حق هیچگونه برخورد متقابل را نداشته و صرفا بایستی ضمن ارائه گزارش کتبی به ناظر دانشگاه، مراتب را از طریق مجاری قانونی پیگیری و حل و فصل نمایند.

۱-۰۳- پیمانکار موظف شد تمامی کارکنان و ابواب جمعی خود، شامل مدیرعامل، حسابدار، سرکارگر، انباردار، راننده و اشخاص ثالثی را که در محل کار حضور دارند و یا تردد می نمایند، به لحاظ احتمال بروز حوادث، تحت پوشش بیمه های متناسب قرار دهد به طوریکه در صورت بروز حادثه کفاف جبران تمامی غرامت را بنماید. بدیهی است دانشگاه در این راستا هیچ گونه مسؤولیت و تعهدی نخواهد داشت.

۱-۲۴- عواقب و پرداخت هزینه های مادی و معنوی ناشی از سوختگی، برق گرفتگی، نقص عضو و یا هر سانحه ناشی از کار پرسنل پیمانکار، به عهده پیمانکار خواهد بود.

۱-۲۱- تامین قند، چای، لیوان، سرویس های ایاب و ذهاب و…کارکنان پیمانکار، برعهده پیمانکار می باشد.

۱-۲۰- پیمانکار باید کارکنان خود را ملزم نماید تمامی مقررات مربوط به تردد و ثبت حضور و غیاب وضع شده از سوی دانشگاه را رعایت نمایند. تهیه دستگاه حضور و غیاب به عهده پیمانکار می باشد.

۱-۲۲- پیمانکار موظف شد، با اتمام مدت قرارداد یا فسخ آن، هیچ گونه ادعایی در مورد به کارگیری و استخدام خود و کارکنانش توسط دانشگاه نداشته باشد و صرف کار در محیط دانشگاه، هیچ گونه رابطه استخدامی برای وی و کارکنانش ایجاد نمی کند و بدیهی است از این بابت هیچ گونه تعهدی متوجه دانشگاه نخواهد بود.

۱-۲۰- کلیه تعهدات و هزینه های مربوط به استخدام، اشتغال، خاتمه قرارداد کار، امور اداری و استخدامی، خدمات درمانی، بیمه، مالیات و… کارکنان پیمانکار، بر عهده پیمانکار بوده و دانشگاه در این خصوص هیچگونه مسئولیتی بر عهده ندارد.

۱-۲۱- کارکنان پیمانکار موظف شدند از استعمال دخانیات در انبارها، سردخانه، سایر اماکن مربوط و محوطه اطراف آنها خودداری نمایند. پیشگیری و نظارت موثر در این امر به عهده پیمانکار است.

۱-۲۴- رعایت مقررات ایمنی و بهداشت کار برای تمامی کارکنان پیمانکار الزامی است و مسئولیت وقوع هرگونه حادثه یا صدمه احتمالی به کارکنان ،اشخاص ثالث و اموال آنان در زمان انجام کار در رابطه موضوع قرارداد و جبران خسارت وارده به عهده پیمانکار است و دانشگاه در این مورد تعهدیندارد، دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه شخص ثالث محسوب می گردند .

۱-۲۴- کلیه اموال و لوازم و وسایل موجود در آشپزخانه محل پخت و سالنهای غذاخوری و فضاهای جانبی ) مانند سردخانه ها ، انبار مواد غذایی و(…  طیصورتجلسه ای تحویل پیمانکار داده شد و پیمانکار موظف شد در حفظ و نگهداری و استفاده صحیح از وسایل اقدام نماید و در پایان قرارداد موظف به تحویل سالم کلیه اموال میباشد. تعمیرات کلیه وسایل در طول مدت قرارداد به عهده دانشگاه بوده ولی در صورتی که خرابی به وجود آمده به تشخیص غیرقابل اعتراض دانشگاه، ناشی از سهل انگاری پیمانکار در نگهداری صحیح بوده باشد، تعمیر و هزینههای مربوط، با پیمانکار میباشد و چنانچه در زمان اجرای موضوع قرارداد خسارتی از طریق کارکنان پیمانکار به دانشگاه وارد گردد، پیمانکار ملزم به تأمین ضرر و زیان و خسارت وارده خواهد بود. در غیر این صورت دانشگاه میتواند میزان خسارت وارده را رأساً از مطالبات و یا ضمانت نامه پیمانکار کسر نماید.

۱-۲۰- با اتمام مدت قرارداد، پیمانکار موظف شد ضمن تسویه حسابهای قانونی با دانشگاه و تسلیم مفاصا حساب از مراجع ذیربط، اموال امانت گرفته شده را بهصورت صحیح و سالم تحویل نماید.

۱-۲۳- نظافت و شستشوی روزانه ظروف و وسایل و محل غذا خوری و محوطه آشپزخانه و ضد عفونی و سم پاشی و مبارزه با حشرات و جانوران موذی در آشپزخانه و سالن غذاخوری با رعایت استانداردهای مربوطه به عهده پیمانکار است. همچنین پیمانکار موظف شد زبالههای موجود را در کیسههای زباله گذاشته و از محیط آشپزخانه و محلهای توزیع به محل زباله انتقال دهد.

۱-۰۴- پیمانکار موظف شد حداقل هر ۰ ماه یک بار نسبت به سمپاشی رستوران ها شامل آشپزخانه ها، سالن های غذا خوری، انبار و راهروهای رستوران ها اقدام نماید.

۱-۰۱- پیمانکار موظف شد نسبت به شستشو و ضد عفونی کردن سبزیجات، سالاد و میوه جات برابر دستورالعمل بهداشتی مربوطه )روش سالم سازی میوه جات و سبزیجات- پیوست شماره ۴ و یا ۱۴( اقدام نماید.

۱-۰۰- پیمانکار موظف شد نسبت به اجرای کلیه دستورات بهداشتی که از سوی کارشناسان مربوطه در اداره تغذیه دانشگاه صادر می گردد اقدام نماید.

۱-۰۲- پیمانکار موظف شد گزارش بیماری کارکنان خود را به دانشگاه ارایه نماید و از فعالیت کارکنانی که دارای زخم باز بوده یا مبتلا به یکی از بیماری های واگیردار و انگلی باشند، تا بهبود کامل در امر پخت و پخش جلوگیری کرده و در شرایط خاص مطابق با پیوست ۱۴ یا هر نوع دستورالعمل بهداشتی مورد تایید کارشناسان اداره تغذیه دانشگاه اقدام نماید.

۱-۰۰- پیمانکار و کارکنان وی موظف شدند در فرآیند آماده سازی مواد اولیه و پخت و پخش غذا تمامی اصول بهداشتی را مطابق آیین نامه بهداشتی

)پیوست شماره هشت و چهار در شرایط عادی و مطابق با پیوست شماره شانزده وچهار یا هر نوع دستورالعمل بهداشتی مورد تایید ناظر قرارداد در شرایط خاص( رعایت نمایند.

۱-۰۱- پیمانکار موظف شد نظافت، ضدعفونی و سم پاشی تمامی فضاهای مربوط به آشپزخانه، غذاخوری، سرویس های بهداشتی و سایر اماکن مربوط را مطابق آییننامه بهداشتی )پیوست شماره هشت وچهار  و پیوست شماره شانزده وچهار( انجام دهد.

۱-۰۴- پیمانکار موظف شد جمع آوری زباله و ضایعات غذا به صورت تفکیک شده در داخل آشپزخانه و سالن های غذاخوری و حمل آن به مکان های تعیین شده از سوی دانشگاه را مطابق آیین نامه بهداشتی )پیوست شماره هشت( انجام دهد.

۱-۰۴- پیمانکار موظف شد از ورود حیوانات، حشرات، جوندگان و … در انبارها، سردخانه ها و سایر اماکن مربوط جلوگیری نموده و در صورت مشاهده ،نسبت به جمعآوری یا امحای آنان اقدام نماید.

۱-۰۰- پیمانکار موظف شد نظافت، شستشو و ضدعفونی تمامی تجهیزات و لوازم مربوط به آشپزخانه، غذاخوری و سایر اماکن مربوطه را مطابق آییننامه بهداشتی )پیوست شماره هشت وچهاردر شرایط عادی و پیوست شماره شانزده و چهاردر شرایط خاص( انجام دهد.

۱-۰۳- پیمانکار موظف شد جعبه کمک های اولیه همراه با مواد و وسایل مورد نیاز آن را در آشپزخانه و محلهای پخش غذا فراهم نماید و همواره مطابق آییننامه بهداشتی )پیوست شماره هشت( آن را  به روز نگه دارد.

۱-۱۴- پیمانکار با امضای این قرارداد اعلام و اقرار نمود مشمول قوانین و مقررات مربوط به منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۰۳ دی ماه ۱۲۲۴ نمی باشد ، و در صورت احراز خلاف آن، مسئولیت این مهم کاملاً با پیمانکار بوده و باید از عهده کلیه خسارات وارده به دانشگاه برآید.

۱-۱۱- پیمانکار موظف شد کلیه اقلام مربوط به نظافت آشپزخانه، محل توزیع و ظروف غذاخوری از قبیل مواد پاک کننده،ومواد ضد عفونی کننده وانواع جارو و غیره را خود تهیه و در اختیار کارگران قرار دهد.

۱-۱۰- پیمانکار موظف شد جهت شستشو و لکه بری تجهیزات پخت صنعتی از قبیل چلوپز، خورشت پز و سرخ کن و کامبی استیمر و سایر اقلام مربوطه، از پاک کننده ویژه این تجهیزات استفاده نماید.

۱-۱۲- پیمانکار موظف شد ضمن رعایت بهداشت محیط و وسایل مصرفی، مواد غذایی به خصوص مواد غذایی فاسد شدنی مانند مرغ، گوشت و غیره را در محل مناسب و بهداشتی حفظ و نگهداری نماید و در غیر این صورت باید خسارات وارده را برابر محاسبات دانشگاه جبران نماید. این خسارات از محل سپردههای پیمانکار یا مطالبات او قابل کسر خواهد بود.

۱-۱۰- جلوگیری از ورود افراد متفرقه به داخل آشپزخانه، انبار، سردخانه، و محل های توزیع غذا در رستوران ها به عهده پیمانکار می باشد.

۱-۱۱- پیمانکار از کمیت و مشخصات و خصوصیات کار و جمع امور مربوط به اجرای عملیات موضوع قرارداد، اطلاع کامل داشته و با علم و آگاهی کامل

از تمام مفاد آن، این قرارداد را امضا و به هیچ عنوان حق ادعا و یا مطالبه ای که ناشی از عدم اطلاع یا موارد دیگر باشد را ندارد. کلیه اسناد و مشخصات قرارداد و جداول ضمیمه و شرایط توافق شده، جزء لاینفک قرارداد بوده و پیمانکار موظف و متعهد به رعایت کامل آنها میباشد .

۱-۱۴- در راستای سیاست تجمیع دانشگاه، در صورتی که محل پخت و توزیع غذا در حین مدت قرارداد تغییر یابد، پیمانکار موظف است در محل جدید و طبق همان شرایط طبخ و توزیع غذا را انجام دهد.

۱-۱۴- تهیه وسیله نقلیه، حمل و توزیع مواد اولیه اصلی و سایر اقلامی که توسط دانشگاه خرید، تهیه و برای پخت، بسته بندی، توزیع و یا جهت توزیع در کنار غذاها، به پیمانکار تحویل می گردد، از انبار مرکزی به کلیه آشپزخانه ها و از هر یک از آشپزخانه ها به آشپزخانه ی دیگر و یا از سایر محل های که دانشگاه تعیین می کند به عهده پیمانکار می باشد.

۱-۱۰- وسیله نقلیه مذکور باید در تمامی روزهای کاری یا در سایر روزهایی که توسط دانشگاه تعیین می گردد، فعال و در محل انبار مرکزی آماده به کار باشد. در هر صورت نباید هیچ گونه نقصی در توزیع اقلام مذکور پیش آید.

۱-۱۳- وسیله ای نقلیه حمل مواد مذکور باید دارای ویژگی های زیر باشد: 

الف( از راننده ماهر و مناسب و دارای کلیه مجوزهای رانندگی مورد تائید پلیس راهور استفاده شود.

ب(  دارای مجوز طرح ترافیک و سایر مجوزهای لازم برای انجام کار باشد.

ج( وسیله نقلیه سالم و دارای اتاقک غیر قابل نفوذ آب و عوامل خارجی و کانتین دار باشد که ظرفیت حداقل حمل ۰ تن بار را دارا باشد .

د( راننده موظف به تحویل بار در مبدا و تحویل و اخذ رسید در مقصد و ارائه اسناد آن به دانشگاه می باشد.

و( در صورت عدم تایید وسیله نقلیه و یا راننده وسیله مذکور توسط کارشناسان اداره تغذیه دانشگاه از نظر فنی و بهداشتی، پیمانکار موظف به تامین نظر دانشگاه حداکثر ظرف مدت ۰۰ ساعت خواهد بود .

۱-۴۴- پیمانکار موظف شد مواد اولیه اصلی، اقلامی که برای بسته بندی غذا یا جهت توزیع در کنار غذا به پیمانکار تحویل می گردد به همان شکل و کیفیت و کمیت که در محل انبار مرکزی و یا سایر محل ها تحویل می گردد، در محل مربوطه تحویل نماید. در غیر این صورت، جبران خسارات مربوطه که حداقل دو برابر قیمت آن جنس خواهد بود، به تشخیص غیرقابل اعتراض دانشگاه، رأساً توسط دانشگاه از صورت وضعیت پیمانکار و یا هرگونه مطالبه و یا ضمانت نامه وی کسر خواهد شد .

۱-۴۱- اگر پیمانکار در تامین مواد اولیه یا خدمات لازم، جهت اجرای مطلوب مفاد قرارداد کوتاهی نماید، )در خصوص اقلام قابل نگهداری حداقل ۴۰ ساعت و اقلام فاسد شدنی مثل سبزیجات و غیره حداقل ۱۰ ساعت( دانشگاه میتواند به تشخیص خود، نسبت به خرید مواد و یا تامین خدمات مربوطه ،راساً اقدام و هزینه آن را با اعمال جریمه ای که به تشخیص دانشگاه و حداقل از ۰ برابر قیمت تمام شده آن مواد یا خدمت کمتر نخواهد بود، از صورت وضعیت یا سپردههای پیمانکار کسر نماید.

۱-۴۰- در صورت تشخیص ناظر قرارداد مبنی بر تغییر برنامه غذایی بنا به دلایل ضروری و ابلاغ آن به پیمانکار حداکثر تا ۴ ساعت قبل از توزیع غذا ،پیمانکارموظف به همکاری خواهد بود. این ماده فارغ از بند ۶ ماده ۲ این قرارداد میباشد. 

۱-۴۲- اخذ گواهی سلامت، آموزشی و بهداشتی،کارت دیجیتال واکسیناسیون برای کارکنان موضوع قرارداد، به عهده پیمانکاربوده و پیمانکار ملزم به ارائه آنها درصورت درخواست دانشگاه یا هر دستگاه مسئول و ذی صلاح دیگر میباشد.

۱-۴۰- پیمانکار موظف شد ضمن برگزاری دوره های آموزش های تخصصی و حرفه ای لازم و مستمر  برای کارکنان خود، آنها را ملزم نماید درکلاسهای آموزش بهداشت که توسط حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه برگزار می گردد، شرکت نمایند و از به کارگیری کارگران بدون تجربه، اخراج شده توسط دانشگاه، دارای سوی سابقه شغلی و اخلاقی و بدون تایید دانشگاه خودداری نماید.

۱-۴۱- پیمانکار موظف است کلیه مواد اولیه اعم از غذایی و غیر غذایی را از نوع درجه یک )به تشخیص ناظر دانشگاه( تامین نمایند، در غیراین صورت ناظر دانشگاه، نسبت به عودت و یا معدوم نمودن آن )به تشخیص خود( اقدام خواهد نمود و پیمانکار بلافاصله موظف به جایگزینی آن جنس و از نوع درجه یک خواهد بود.

۱-۴۴- پیمانکار موظف شد تمامی مواد اولیه دارای «بهترین زمان برای مصرف» را طوری خریداری نماید که حداقل ۴۱ درصد از زمان درج شده روی محصول، باقی مانده باشد.

تبصره: در موارد خاص با تأیید دانشگاه، این عدد قابل تغییر است.

۱-۴۴- پیمانکار موظف شد در وعده ناهار، قاشق و چنگال به تعداد لازم برای کلیه غذا خورها را شستشو، خشک نموده و کاور نماید. تامین کاور به عهده پیمانکار خواهد بود و در شرایط خاص قاشق وچنگال یک بار مصرف و ظروف گیاهی و آلومینیومی توسط کارفرما و یا پیمانکار) با تشخیص  کارفرما ( تامین شده و جایگزین قاشق چنگال وسینی  استیل خواهد بود.

۱-۴۰- نمک مورد استفاده در کلیه مراحل فرآوری و پخت و همچنین توزیع غذا و نمکدان های رو میزی، از نوع ید دار، تصفیه شده و کریستالی و در شرایط خاص مطابق دستورالعمل پیوست شماره شانزده و یا هر نوع دستورالعمل بهداشتی مورد تایید ناظر قرارداد خواهد بود.

۱-۴۳- کلیه مواد و مندرجات شرایط عمومی مناقصه و شرایط مندرج در شرح کار، حاکم بر این قرارداد بوده و پیمانکار ملزم به رعایت آن می باشد و حقهیچگونه اعتراضی ندارد.

۱-۴۴- چنانچه ضمانت نامه تعهدات انجام کار و سایر مطالبات پیمانکار نزد دانشگاه برای جبران خسارت وارده احتمالی کافی نباشد، دانشگاه می تواند از دارائی پیمانکار به هر ترتیبی که مقتضی بداند برای استیفای حقوق خود اقدام نماید. نظر دانشگاه در تشخیص خسارت و میزان آن قطعی بوده و پیمانکار ملزم به رعایت آن می باشد.

۱-۴۱- با هر وعده ناهار یک عدد لیوان یک بار مصرف بهداشتی )از نوع شیشه ای لیوانpp( و یک عدد دستمال کاغذی تک برگی بسته بندی تک نفره ،توسط پیمانکار تهیه و توزیع خواهد شد.

۱-۴۰- پیمانکار موظف شد وظایف خود را به نحوی انجام دهد که هیچ وقفه ای در تهیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان ایجاد نشود و در طول اجرای قرارداد تعلیمات ناظر قرارداد را به طورکامل بپذیرد. هرگونه تفسیر در وظایف پیمانکار با توجه به قرارداد طبخ و توزیع صورت می گیرد.

۱-۴۲- پیمانکار موظف شد نسبت به ارائه غذای ماه رمضان در وعده افطار و سحری )حداقل دو نوع غذا در هر وعده(، مطابق برنامه غذایی ابلاغی دانشگاه اقدام نماید. در هر صورت پخت و توزیع غذا در ماه رمضان برای وعده افطار، در افطار و برای وعده سحر، در سحر انجام خواهد شد.

۱-۴۰- در تمام  وعده های افطار در ماه رمضان، پیمانکار موظف به ارائه یکی از انواع آش یا یکی از انواع سوپ علاوه بر کنار غذا تعریف شده در پیوست دو  می باشد .

۵-۷۵- پیمانکار موظف است نسبت به ارائه انواع پیتزا )پیتزای قارچ وگوشت، قارچ و مرغ، سبزیجات، قارچ بوقلمون و اسفناج( در هریک از هفت رستوران تابعه دانشگاه در صورت صلاحدید کارفرما اقدام نماید و آنالیز مواد اولیه و قیمت  هر پرس پیتزا و نحوه پرداخت  حق الزحمه پیمانکار مطابق  پیوست شماره ۱۱ خواهد بود.

۱-۴۴-پیمانکار متعهد به انجام کلیه خدمات موضوع قرارداد بدون هرگونه اهمال و تأخیر در زمان ها و محل های تعیین شده و با هماهنگی دانشگاه و ناظر قرارداد گردید.

۱-۴۴-ورود هرگونه اموال به دانشگاه یا خروج هرگونه اموال از محل قرارداد )اعم از منقول و غیرمنقول(، با اجازه ناظر قرارداد می باشد.

۱-۴۰-پیمانکار متعهد گردید کلیه مسئولیت های مدنی، کیفری و اداری و تمامی خسارات وارده که در راستای انجام موضوع قرارداد از جانب پیمانکار به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و عمومی وارد می شود را جبران نماید و دانشگاه در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد.

۱-۴۳-پیمانکار با امضای این قرارداد اعلام و اقرار نمود قبل از انعقاد قرارداد، کلیه مجوزهای لازم برای انجام موضوع قرارداد را از مراجع قانونی ذیربط دریافت داشته است. بدیهی است در صورت لغو یا ابطال مجوزهای پیمانکار از سوی مراجع قانونی، قرارداد فسخ گردیده و نسبت به تسویه حساب قرارداد اقدام لازم به عمل می آید و مبلغ ضمانت نامه پیمانکار به نفع دانشگاه ضبط خواهد گردید.

۱-۰۴-تضمین حسن رفتار و اخلاق کارکنان و صلاحیت و کیفیت انجام کار آنان، به عهده پیمانکار است و در مقابل دانشگاه مسئوول و پاسخگو می باشد.

۰۱-دانشگاه مخیر است در صورت عدم انجام وظایف مربوطه یا انجام ناقص و بی کیفیت آن توسط پیمانکار به تشخیص ناظر به شرح زیر اقدام نماید: 

الف( مطابق پیوست شماره ده )تخلفات و جرایم مربوطه( اقدام نماید؛ 

ب(حسب مورد، اخطار کتبی صادر کند و پس از اخطار اول، برای اخطارهای بعدی، بار اول ۱۴% )ده درصد( و بار دوم ۰۴% )بیست درصد( از حق الزحمه ماهیانه پیمانکار را کسر کند و در صورت صلاحدید، قرارداد را حتی بعد از اخطار اول، فسخ و کل سپردههای وی را به نفع دانشگاه ضبط و از پرداخت دستمزد آخرین ماه، جلوگیری نماید. پیمانکار حق هرگونه شکایت، اعتراض یا طرح دعوی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود؛ ج(به صورت همزمان از هردو روش بالا استفاده نماید.

۱-۰۰-در صورت تخلف یا تقلب در مفاد موضوع قرارداد و عدول از جداول آنالیز ضمیمه قرارداد توسط پیمانکار، دانشگاه علاوه بر کسر خسارات وارده از محل سپردههای قرارداد یا هرگونه مطالبات پیمانکار اعم از مبلغ قرارداد به میزانی که خود تشخیص میدهد، حق پیگیری موضوع در مراجع قضایی را دارد.

۱-۰۲- ناظر قرارداد اختیار دارد در طول تهیه، تامین و نگهداری مواد و طبخ و توزیع غذا به طور مستمر بر کیفیت و کمیت آن مطابق با برنامه و جداول آنالیز متشکل غذاها نظارت نماید و پیمانکار مکلف به همکاری و رعایت دستورات و ارشادات ناظر است.

۱-۰۰- پیمانکار موظف است یک نسخه از قرارداد خود با هر یک از کارکنان خود و همچنین اسناد مربوطه به پرداخت ماهانه حقوق، سایر مطالبات و رسید بیمه و مالیات کارکنان خود را به تایید سازمان تامین اجتماعی و دارای رسید باشد را به دانشگاه ارائه نماید .

۱-۰۰-پیمانکار حق فسخ قرارداد را ندارد در صورتی که پیمانکار پیش از موعد مقرر به هر دلیل مایل به ادامه کار نباشد کل سپرده های پیمانکار به نفع دانشگاه ضبط خواهد البته پیمانکار موظف است مراتب را یک ماه قبل به کارفرما اعلام و تا تعیین پیمانکار جدید به کار خود ادامه دهد.

۱-۰۱-در صورت بروز حوادث غیرقابل اجتناب از قبیل سیل، زلزله و آتش سوزی که خارج از حیطه اختیارات هر یک از طرفین و غیر قابل پیش بینی باشد، مدت فوق به منزله عدم اجرای تعهدات از سوی طرفین محسوب نشده و پس از رفع  فورس ماژور، طرفین ملزم به ایفای تعهدات خود نسبت به یکدیگر می باشند. ضمنا با توجه به انعقاد قرارداد در وضعیت تحریم های اقتصادی و سیاسی و نوسانات بازار ارز و همه گیری ویروس کرونا و اشرافپیمانکار به آنها، تحریم های مزبور و نوسانات بازار ارز و شیوع کرونا مشمول این بند نمی باشد .تشخیص احراز و اعمال این بند، با نظر کتبی ناظر قرارداد است.

۰۴-پیمانکار متعهد گردید که از پرسنل ماهر جهت انجام موضوع قرارداد استفاده نموده و مراقبت نماید تا نماینده وی کلیه مقررات حفاظتی و ایمنی و بهداشتی و همچنین انضباط اداری و اصول اخلاقی و اسلامی را در دانشگاه مراعات نمایند و در هر حال پیمانکار مسئول اعمال کارکنان خود در مقابل دانشگاه و اشخاص ثالث بوده و باید خسارات وارده از ناحیه آنان را جبران نماید. این امر ساقط کننده مسئولیت های حقوقی و جزائی که قانوناً متوجه کارکنان و کارگران متخلف و مقصر پیمانکار میباشد، نیست.کلیه مسئولیت های مدنی، کیفری و اداری و تمامی خسارات وارده که به جهت تعدی یا تفریط یا تقصیر و قصور پیمانکار در انجام موضوع این قرارداد، به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و عمومی وارد میشود برعهده پیمانکار است و پیمانکار موظف است کلیه خسارات وارده را جبران نماید و دانشگاه در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد.

۱-۰۴- در صورت بروز هرگونه حادثه ای یا سانحه ای برای پرسنل پیمانکار در حین انجام وظیفه و یا به سبب آن، نیز برای اشخاص ثالث،  کلیه هزینه های درمانی و خسارات قانونی به عهده پیمانکار خواهد بود .

۱-۰۰-رعایت کلیه مصوبات ستاد کرونا در خصوص موازین بهداشتی برای پیمانکار لازم الاجراست.

۱-۰۳-دانشگاه هیچگونه رابطه، استخدامی و کارگری و نظایر آن با پرسنل پیمانکار نخواهد داشت.

۱-۳۴-پیمانکار موظف است در صورت اعلام عدم رضایت دانشگاه از هر یک از کارکنان آشپزخانه، سالنهای غذاخوری و خوابگاهها، به هر دلیل ،حداکثر ظرف ۰۰ ساعت اقدام به جایگزین فرد دیگری به جای فرد مزبور بنماید. 

۱-۳۱-دانشگاه در صورت صلاحدید مختار خواهد بود رستوران فرهیختگان  را که در قرار داد  فعلی ذکر شده است با شرایط و نوع قرار داد جدید به پیمانکار فعلی یا پیمانکار جدید واگذار نماید و لذا پیمانکار حق هر گونه اعتراض را  از خود سلب می نماید

 ماده شش-  تعهدات دانشگاه

۴-۱- دانشگاه چهار قلم مواد اصلی شامل گوشت، برنج، روغن و مرغ و جایگزین های آن را تهیه و براساس آمار روزانه یا هفتگی و یا ماهانه به تشخیص خود در اختیار پیمانکار قرار خواهد داد.

۴-۰- دانشگاه حسب مورد تن ماهی، ماهی، ماکارونی و غیره را به تشخیص خود جایگزین مواد عنوان شده در بند ۶-۱- از ماده ۶ خواهد نمود.

۴-۲- تهیه و تنظیم برنامه غذایی هفتگی و آمار به عهده دانشگاه خواهد بود.

۴-۰- آب، برق و گاز مصرفی مورد نیاز آشپزخانه به عهده دانشگاه میباشد.

ماده هفت- ناظر قرارداد

۴-۱- اداره تغذیه معاونت دانشجویی دانشگاه، به عنوان ناظر این قرارداد، تعیین و مورد توافق طرفین قرار گرفت .

۴-۰- ناظر ،مسئولیت نظارت بر اجرای موضوع قرارداد و تعهدات قانونی پیمانکار و کارکنان متبوع را بر عهده دارد.

۴-۲- کلیه پرداختها به شرکت، پس از تایید کتبی ناظر صورت می گیرد.

ماده هشت- فسخ قرارداد

۰-۱- در صورت تحقق هر یک از موارد زیر دانشگاه میتواند با اخطار کتبی این قرارداد را فسخ نماید. همچنین دانشگاه مجاز است نسبت به ضبط تضامین حسن انجام کار پیمانکار اقدام نماید. در اینصورت پیمانکار حق هر گونه اعتراض به مراجع قانونی را از خود سلب می نماید:

۰-۰- هر گونه تأخیر در شروع انجام خدمات موضوع قرارداد.

۰-۲- واگذاری قرارداد به شکل جزئی یا کلی به شخص ثالث )اعم از حقیقی یا حقوقی( بدون اجازه قبلی و کتبی دانشگاه .

۰-۰- در صورت اعلام یا اثبات ورشکستگی پیمانکار از سوی محاکم قضایی بطوریکه موجب توقف یا کندی اجرای موضوع قرارداد شود.

۰-۱- در صورتی که عدم توانایی فنی، تخصصی و مالی پیمانکار جهت انجام موضوع قرارداد، برای دانشگاه محرز گردد.

۰-۴- انحلال شرکت پیمانکار.

۰-۴- مشخص شود پیمانکار و یا شرکای وی مشمول ممنوعیتهای قانونی ماده بند۱-۱۴ ماده ۱ هستند.

۰-۰- عدم ارائه خدمات در مدت قرارداد بدون اجازه دانشگاه و بدون علل قهری.

۳-عدم انجام هر یک از تعهدات توسط پیمانکار طبق مفاد و شرایط قرارداد.

۰-۱۴- در مواردی که پیمانکار مرتکب یکی از اعمال بندهای شش گانه ماده) ۱( آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی مصوب هیأت وزیران گردد.

۰-۱۱- در صورتی که به تشخیص ناظر ،پیمانکار تعهدات و وظایف خود را به نحو ناقص، بیکیفیت، نامطلوب یا با تاخیر و وقفه انجام دهد یا آن را انجام ندهد، یا موضوع قرارداد را کلا یا جرئاً به ثالث )اعم از حقیقی و حقوقی، یا دولتی و خصوصی و عمومی( واگذار نماید ،و به طور کلی در صورت هرگونه تعدی و تفریط یا تقصیر و قصوری از جانب پیمانکار، نیز به هر دلیلی ازجمله کرونا، دانشگاه میتواند قرارداد را فسخ نموده و کلیه خسارات خود را رأساً به تشخیص خود از مطالبات و تضمین های پیمانکار و سوای آن، با طرح دعوی اخذ نموده و پیمانکار حق هرگونه اعتراض، دعوی ویا شکایت در خصوص اصل فسخ، اصل ورود خسارت، میزان خسارت، نحوه تشخیص  و اخذ آن را در تمامی مراحل و کلیه محاکم و مراجع اعم از قانونی، قضایی و اداری، از خود سلب و ساقط نمود.

تبصره۱: مرجع احراز وقوع هر یک از حالات این بند، دانشگاه است.

تبصره۰: در صورتی که قرارداد بر اساس هر یک از حالات این بند فسخ گردد، پیمانکار مکلف است بلافاصله تمام تلاش لازم جهت فسخ قرارداد و نیز الغاء تعهدات خود در قبال اشخاص ثالث را به عمل آورده و صرفاً اعمالی را که برای حفظ و نگهداری اموال و وسائل مربوط به قرارداد ضروری است انجام دهد.

هر گونه ادعای پیمانکار که به منظور مطالبه ضرر و زیان و خسارات ناشی از خاتمه دادن قرارداد و یا فسخ آن مطرح گردد، قابل رسیدگی نبوده و وجهی از این بابت به وی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره ۲: هیچ یک از عبارات و مطالب مندرج در این ماده به اختیارات دانشگاه در مورد استفاده وی از سایر حقوق و اختیاراتی که علاوه بر حقوق و اختیارات مذکور در این ماده دارا است، خدشه و خللی وارد نخواهد ساخت.

ماده نه : پیوست های قرارداد

شرح کار و شرایط و پیوست های این قرارداد به عنوان بخش لاینفک و جدایی ناپذیر این قرارداد که به نظر و تایید پیمانکار با تمامی جزییات رسید، عبارتند از: جدول هزینه پرداختی به پیمانکار به ازای هر بار حمل غذا و برگرداندن ظروف خالی ،)پیوست شماره یک(؛ جدول انواع غذا و کنار غذا ، )پیوست شماره دو(؛ جدول آنالیز غذای دانشجویی  )پیوست شماره سه(؛  نکات مهم بهداشتی در خصوص استفاده از مواد ضدعفونی کننده )پیوست شماره چهار(؛ جدول حداقل نیروی انسانی مورد نیاز در هر یک از رستوران های تابعه دانشگاه )پیوست شماره پنج(؛ دستورالعمل شستشو سبزیجات )پیوست شماره شش(؛ شیوه نامه آماده سازی مواد اولیه و پخت غذای دانشجویی )پیوست شماره هفت(؛ آیین نامه بهداشت غذای دانشجویی )پیوست شماره هشت(؛ استانداردها و شاخص های الزامی مواد غذایی )پیوست شماره نه(؛ تخلفات و جرایم مربوطه )پیوست شماره ده(؛ جدول آنالیز انواع پیتزا )پیوست شماره یازده(؛ جدول خالص حقوق دریافتی عوامل طبخ )پیوست شماره دوازده(؛ میزان گرماژ میوه مصرفی )پیوست شماره سیزده(؛ جدول انواع غذا و فراوانی آنها از اول مهر ماه سال ۳۰ لغایت پایان اسفند ماه سال ۳۰ )پیوست شماره چهارده(؛ جدول گرماژ مواد مصرفی در انواع غذا در هنگام پخت با دستگاه کامبی استیمر )پیوست شماره  11 (؛ دستور العمل بهداشتی ضروری جهت پرسنل تهیه ، طبخ و توزیع غذا در شرایط خاص مانند شیوع بیماری کرونا)پیوست شماره ۱۴(. 

ماده ده : اقامتگاه طرفین

نشانی های مندرج در صدر این قرارداد، اقامتگاه قانونی طرفین بوده و چنانچه نشانی هر یک از طرفین در مدت قرارداد تغییر یابد، بایستی حداکثر ظرف یک هفته از زمان تغییر نشانی، کتباً به طرف دیگر ابلاغ کند. در غیر این صورت، اسناد یا مکاتباتی که به نشانی مندرج در صدر این قرارداد ارسال می شود، ابلاغ شده تلقی می گردد.

ماده یازده- حل اختلاف

تمامی اختلافات در خصوص این قرارداد اعم از انعقاد، تفسیر و چگونگی اجرا، از طریق مذاکره میان طرفین در دفتر حقوقی دانشگاه، حل و فصل خواهد شد .

در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ نخستین جلسه مذاکره میان طرفین در دفتر حقوقی دانشگاه، اختلاف همچنان باقی باشد، طرفین می توانند به مراجع اداری یا قضایی صالح مراجعه نمایند.

این قرارداد در تهران و در یازدده ماده و در چهار نسخه واحد و با اعتبار یکسان )یک نسخه برای شرکت و سه نسخه برای دانشگاه( در تاریخ…/../۱۰۴۱ تنظیم، امضا و مبادله شد و طرفین ملزم به اجرای آن شدند.

پیمانکار دانشگاه ***
نماینده:  سمت:نماینده: دکتر **  سمت:معاون توسعه و مدیریت منابع

           امضا، تاریخ، مهر           امضا، تاریخ، مهر

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.