راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قرارداد صلح – صلح عمری یک باب آپارتمان با حق فسخ

۱- مصالح : آقای / خانم …………………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی …………… ساکن ………………………………………………………………………….. کد پستی ……………………….. تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خودیا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف …………………….. به موجب ……………………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

۲- متصالح : آقای / خانم ………………………….. فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی …………… ساکن ………………………………………………………………………….. کد پستی …………………… تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف …………………… به موجب ……………………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

موردصلح وحدودآن :کلیه حقوق عینیه وفرضیه ….. دانگ پلاک …….با مشخصات فوق الذکر با قدرالسهم از عرصه مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن که متصالح با اطلاع کامل از کمیت و کیفیت ومحل وقوع موردصلح اقدام به قبول مورد صلح نمود.

مصالح متعهد گردید موردصلح هرگونه بدهی بابت شارژ ساختمان به ادارات آب و برق و گاز و غیره تا تاریخ تحریر این سند داشته باشدشخصا”پرداخت نماید. همچنین متصالح متعهد گردید تا چنانچه مورد صلح با شرایط این سند به تملیک کامل نامبرده درآمد کلیه دیون مالیاتها بدهی وعوارض مورد صلح را به هریک از ادارات دولتی تحت هر عنوان پرداخت نماید. درغیر این صورت پرداخت کلیه وجوه فوق برعهده مصالح می باشد.

مال الصلح :یک سیرنبات با نضمام مبلغ یک هزار ریال وجه رایج که تمام آن باقراره تسلیم مصالح شده است .

اسقاط کافه خیارات خصوصا”خیارغبن و غبن فاحش (باستثناخیارشرط) ازطرفین بعمل آمد و متصالح باوقوف کامل ازموقعیت موردصلح قبول مصالحه نمود و ضمن العقدبین طرفین شروط ذیل الذکر مقررگردید:

۱- منافع موردصلح مادام الحیات مصالح برای وی برقرارگردید و مصالح حق استیفاء مادام العمر خود از منافع موردصلح را دارا خواهد بود. بدیهی است که پس ازفوت مصالح منافع موصوف درمالکیت متصالح مستقرمی گردد. بدیهی است در اجرای این شرط ملک در تصرف مادام الحیوه مصالح باقی خواهدماند.

۲- مصالح از حال التحریر این سند الی …. سال شمسی حق فسخ این مصالحه را به صورت یک جانبه و بدون نیاز به صدور هیچگونه حکمی از محاکم قضائی دارا خواهد بود.

متصالح عدم مغایرت مفاد گواهیهای مستند این سند را با وضعیت موجود در مورد صلح اعلام و با مسئولیت خود اقدام به قبول مورد صلح نمود.

مفاد بند دوم بخشنامه ۱۳۰/ ۱۰- ۱۴/ ۱/ ۵۸ سازمان ثبت به متصالح تفهیم و متصالح از هر حیث و جهت با مسئولیت خود اقدام به قبول صلح نمود.

تذکر: حق الثبت این سند برطبق گواهی دارائی ازماخذ …………..ریال محاسبه گردید

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.