راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قرارداد صلح (صلح نامه) سهم الشرکه در شرکت

نمونه قرارداد صلح (صلح نامه) سهم الشرکه در شرکت
۱- مصالح : آقای / خانم …………………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی …………… ساکن ………………………………………………………………………….. کد پستی ……………………….. تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خودیا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف …………………….. به موجب ……………………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

۲- متصالح : آقای / خانم ………………………….. فرزند ……………… به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ………… صادره از ……………. متولد سال ……………… دارای کدملی …………… ساکن ………………………………………………………………………….. کد پستی …………………… تلفن ……………………………….. اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف …………………… به موجب ……………………….. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

موردصلح :کلیه حقوق عینیه وفرضیه ومتصوره ……………. نسبت به تمامی سهم الشرکه ……………….. در شرکت …………….. ثبت شده بشماره ………. ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری از هر حیث و بابت به نحویکه با وقوع این صلح هیچگونه ادعا و حقی درمورد صلح برای مصالح باقی نمی ماند.

اسقاط کافه خیارات خصوصا”خیار غبن ولو فاحش از طرفین بعمل آمد و متصالح اقرار به قبض مورد صلح نمود و متعهد گردید چنانچه پس از امضای این سند در خصوص سهم الشرکه مذکور هر گونه بدهی تا تاریخ تحریر این سند به اشخاص حقیقی یا حقوقی کشف و اعلام گردد شخصا” پرداخت و با ارائه قبوض مثبته از مصالح دریافت دارد و مصالح متعهد گردید عند المطالبه پرداخت نماید. مصالح مسئولیت کشف و ضمانت هر گونه فساد در مورد صلح را از حال التحریر الی ده سال کامل خورشیدی برعهده گرفت .

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.