راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قرارداد پیمانکاری صادرات کالا

نمونه قرارداد پیمانکاری صادرات کالا

 1. مشخصات طرفین قرارداد
 2. ۱ مشخصات کارفرما :

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد.

 1. ۲ مشخصات پیمانکار :

آقا/ خانم/ شرکت ……… به مدیریت/ نمایندگی …… به شماره ملّی/ شماره ثبتی …… به نشانی …….. شماره تلفن ثابت ……. و شماره همراه ……. می باشد.

 1. موضوع قرارداد و محل انجام آن

موضوع قرارداد عبارت است از صادرات محصول …… شرکت …… در ….. مرحله با حجم ….. تُن به مقصد ….. که بهای صادرات قابل افزایش یا کاهش به میزان …. درصد با توافق طرفین می باشد.

 1. محاسبات و مشخصات فنی پروژه
 2. ۱ کالای صادراتی بایست در قالب کانتینرهای محبوس و مطمئن منتقل گردد.
 3. ۲ بسته بندی های کالا می بایست در ابعاد کوچک و در هر بسته بندی تعداد….. کالای مربوطه قرار گیرد.
 4. ۳ مسیر جابه جایی کالا از شهر ….. تا بندر ….. می باشد که توسط کشنده های شرکت ….. حمل می گردد.
 5. ۴ جابه جایی کالا از طریق دریا و با کشتی شرکت ….. از بندر …… به سمت بندر ….. شهر ….. کشور …… از نوع تجارت FOB صورت می گیرد.
 6. هزینه قرارداد( به تفکیک و کلی)
 7. ۱ هزینه کل قرارداد صادرات محصول …. به ارزش ….. ریال و تقویم به ارز کشور ….. به ارزش ….. دلار(امریکا) تعیین می گردد.
 8. ۲ هزینه موضوع قرارداد جزء به جزء به شرح ذیل می باشد:
 9. ۲. ۱ بهای هر تُن کالای صادراتی به ارزش ….. دلار(امریکا) (ارزش شناور آزاد) بصورت بسته بندی می باشد.
 10. ۲. ۲ بهای حمل کالای موضوع قرارداد از محل دپوی کارخانه تا بندر محل انتقال کالا به مقصد به ارزش ….. ریال تعیین می گردد.
 11. ۲. ۳ بهای افراد متخصص در جابه جایی کالا در بندرگاه مبدأ و مقصد به ارزش ….. ریال و تقویم به ارزش ….. دلار امریکا تعیین می گردد.
 12. ۲. ۴ بخشی از بهای پرداختی( ….. درصد) توسط خریدار کالای موضوع قرارداد از طریق گشایش اعتبارات اسنادی LC پرداخت می گردد.
 13. ۲. ۵ بهای بیمه کالای مورد موضوع قرارداد که توسط شرکت بیمه ….. انجام می شود، به ارزش ….. ریال و تقویم به …..دلار امریکا می باشد.
 14. ۲. ۶ بهای بارنامه شرکت کشتیرانی از بندرگاه مبدأ تا بندرگاه مقصد به ارزش ….. دلار امریکا تعیین می گردد.
 15. شرایط پرداخت
 16. ۱ مبلغ …… ریال معادل ….. درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد( در ازای دریافت چک تضمین به ارزش ……. ریال به شماره ….. ).
 17. ۲ مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام ۵۰% کار با تأیید سرپرست کارگاه.
 18. ۳ مبلغ …… ریال معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی) .
 19. ۴ مبلغ …… معادل …… درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی( دوره گارانتی …. می باشد).
 20. اسناد و مدارک پیمان

این قرارداد در برگیرنده اسناد و مدارک ذیل می باشد :

الف- سند قرارداد(پیمان پیش رو)

ب- نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی از جمله نقشه مسیر جا به جایی کالای موضوع قرارداد می باشد.

پ- اسنادی تجاری از جمله اعتبارات اسنادی، بیمه نامه و بارنامه کالا.

 1. مدت انجام موضوع قرارداد

مدت کامل انجام پروژه ……….. روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ………… و تاریخ خاتمه قرارداد …………… می‌باشد.

 1. دیرکرد طرفین در انجام پروژه

چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه ………….. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد.

 1. نظارت

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید.

 1. تجهیز و برچیدن کارگاه محل دپوی کالا

هزینه های مربوط به تجهیز محل دپوی کالاهای موضوع قرارداد با توافق طرفین به عهده …. است. ایشان می بایست محل دپوی کالاها را به نحوی مناسب که دور از نفوذ رطوبت و اشتعال تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد.

 1. نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و مصالح کار

پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت نوبت های صادرات کالا و همچنین موارد پرتی و هدر رفته شده که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در محل دپو به هنگام بارگیری و یا در خارج از آن در مسیر انتقال کالاها به مقصد باشد متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتضی نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید .

 1. تعهدات پیمانکار
 2. ۱ پیمانکار موظف است در زمان تحویل کالای موضوع قرارداد، مدارک و یک نسخه از برگ باسکول و بارنامه را تحویل کارفرما یا نماینده قانونی وی نماید.
 3. ۲ پیمانکار ملزم است مراحل ارسال کالا را دقیقاً مطابق با دستورکارهای که از سوی کارفرما تعیین گردیده، انجام دهد.
 4. ۳ شرکت موظف است کالای موضوع قرارداد را برابر با کیفیت توافق شده در قرارداد حاضر تحویل کارفرما دهد و رسید کنترل کیفیت را با امضاء کارفرما یا نماینده ایشان اخذ نماید.
 5. ۴ پیمانکار متعهد می گردد که کالای موضوع قرارداد از جمله کالاهای ممنوعه هم در کشور مبدأ و کشور مقصد نباشد و در غیر اینصورت هر گونه مسئولیتی بر عهده پیمانکار می باشد.
 6. ۵ در صورت هر گونه ناخالصی یا آسیب از جهت عدم کیفیت پایین بسته بندی، مسئولیت جبران خسارت آن متوجه مستقیم شخص پیمانکار می باشد.
 7. ۶ پیمانکار از جهت نقص اسناد و مدارکی که ملزم به ارائه آن ها می باشد، مسئول می باشد.
 8. ۷ پیمانکار متعهد می گردد در صورتی که کالای موضوع قرارداد در گمرک کشور مبدأ توقیف گردد، سریعا در مدت ….. روز کاری نسبت به رفع توقیف اقدام نماید و در غیراینصورت هر گونه خسارت و آسیب به کارفرما، مسئولیت آن بر عهده کارفرما می باشد.
 9. ۸ مسئولیت حمل و جابه جایی کالای موضوع قرارداد از محل دپوی کالا(مبدأ) تا محل تحویل کالا (مقصد) بر عهده پیمانکار می باشد.
 10. تعهدات کارفرما
 11. ۱ کارفرما نسبت به دستورکارها و راهنمایی ها نسبت به حمل و جابه جایی بی خطر کالای موضوع قرارداد، حق دریافت هیچگونه وجهی را ندارد.
 12. ۲ کارفرما موظف است کالای موضوع قرارداد را درمقابل حوادث ناشیه از حمل و نقل آن، بیمه نماید.
 13. ۳ کارفرما موظف است مطابق با قرارداد، در پایان انجام کامل موضوع قرارداد کلیه پرداخت های لازم را با پیمانکار تسویه نماید؛ و مطابق با ماده ۵ قرارداد حاضر، نسبت به پرداخت های مرحله ای اهتمام ورزد.
 14. ۴ نظارت در حسن اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک مربوطه پذیرفته، بر عهده کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود.
 15. ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار

پیمانکار متعهد می گردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل ۵% مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نماید .

 1. دستگاه نظارت

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده ………. که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود.

 1. مالیات پروژه

هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده …….. است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد.

 1. موارد فسخ قرارداد
 2. ۱ انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار.
 3. ۲ عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده.
 4. ۳ تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از …………… روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.
 5. ۴ تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد.
 6. ۵ غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما.
 7. اختلافات ناشی از قرارداد

اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً ………… را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند.

 1. موارد متفرقه

۱۹. ۱ موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است .

۱۹. ۲ در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد .

۱۹. ۳ موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود .

 1. نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در …….. ماده و ……. نسخه تهیه و به امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد.

امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان امضاء و اثرانگشت پیمانکار/ یا نماینده قانونی ایشان

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.