راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قرارداد کار- استخدام برنامه نویس

بسمه تعالی

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد.

۱- مشخصات طرفین :

۱-۱ کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما

آقا/خانم/شرکت ……… فرزند ……. شماره شناسنامه(ش.ش) ………… شماره ثبت ……….. به نشانی …………کد پستی ……… .

۲-۱ کارمند

آقا / خانم ………. فرزند ……… متولد ………. شماره شناسنامه(ش.ش) ……….. شماره ملّی ……….. میزان تحصیلات …………. نوع و میزان مهارت ………….. به نشانی ……………… کد پستی …………. .

۲- نوع قرارداد :

  • قرارداد غیرموقت یا دائمی
  • قرارداد موقت یا مدت معین
  • قرارداد معین
  • قرارداد آزمایشی
  • قرارداد آموزشی

۳- نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر/کارمند به آن اشتغال می یابد :

۱-۳ موضوع قرارداد طراحی، تولید و توسعه نرم افزار ….. و نیز طراحی وب سایت و نرم افزارهای مرتبطه بر روی تلفن همراه در قالب (اَپ).

۲-۳ برنامه نویس (مجری پروژه) متعهد می گردد که پس از اینکه طراحی و برنامه نویسی نرم افزار انجام شد و مورد تصویب کارفرما قرار گرفت، منحصر به کارفرما می باشد.

۳-۳ در صورت اعلام وجود مشکل و خرابی از سوی کارفرما، مجری موظف است ظرف مدت ….. به اقامتگاه اداری مندرج در قرارداد مراجعه و عیب یابی نماید.

۴-۳ حمل قطعات و ابزارهای مورد نیاز به منظور تعمیر و بازتوانی نرم افزار مربوطه به آدرس قید شده در قرارداد بعهده مجری می باشد و در غیر اینصورت ( خارج از آدرس مندرج در قرارداد) بعهده کارفرما می باشد.

۵-۳ در صورت عجز مجری در انجام تعهدات نسبت به برنامه نویسی در طول مدت قرارداد، حق فسخ برای کارفرما محفوظ است.

۶-۳ مجری حق واگذاری موضوع قرارداد به صورت کلی یا جزئی به غیر را ندارد.

۷-۳ مجری حق بهره گیری از توان علمی افراد خارج از قرارداد را ندارد مگر با رضایت مکتوب کارفرما.

۸-۳ مجری متعهد می گردد که پس از اتمام طراحی هر برنامه برای کارفرما، منبع اصلی برنامه را بعنوان پشتیبانی داده به صورت مجزا در اختیار کارفرما قرار دهد.

۴- محل انجام کار :

بخشی از فرایند طراحی و تولید می بایست در حضور کارشناسان شرکت(کارفرما) به آدرس …. صورت گیرد و بخش دیگر طراحی می تواند به صورت دور کاری در محل دفتر مجری یا هر جای دیگر به انتخاب خویش صورت گیرد.

۵- تاریخ انعقاد قرارداد :

………………………………………….

۶- مدت قرارداد : …………………….

۷- ساعات کار : ……………………….

 ( میزان ساعات کار و زمان شروع و خاتمه آن صرفاً با رضایت طرفین تعیین می گردد. ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کم تر از آن مجاز است).

۸- حق السعی :

۱-۸ مزد ثابت/مبنا روزانه/ ساعتی …………………………….. ریال (حقوق ماهیانه ………………. ریال).

۲-۸ پاداش افزایش تولید و بهره وری در حرفه تخصصی با عنایت به تخصص کارگر/کارمند …………………………ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.

۳-۸ شرح سایر مزایا و امتیازات …………………………………………… .

۹- حقوق و مزایا به صورت هفتگی/ماهیانه کارگر/کارمند به حساب شماره …………… شعبه ……………………… توسط کارفرما یا نماینده قانونی ایشان پرداخت می گردد.

۱۰- بیمه :

به موجب شماره بیمه ……. کارگر در تاریخ ……. تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفت.

(به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گذار بیمه نماید).

۱۱- عیدی و پاداش سالانه :

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار – مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی- به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. کار کم تر از یک سال تمام میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

۱۲- حق سنوات یا مزایای پایان کار :

به هنگام فسخ یا خاتمه کار حق سنوات براساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود.

۱۳- شرایط فسخ یا خاتمه قرارداد :

به موجب این قرارداد به موجب موارد ذیل هر یک از طرفین قادر به فسخ قرارداد می باشند و در غیر این صورت طرف فسخ کننده می بایست وجه التزام به مبلغ …… پرداخت نماید.

۱۴- سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله استحقاقی، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائله مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.

۱۵- این قرارداد در ….. نسخه و ….. صفحه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، و نسخه های دیگر در اختیار ….. قرار خواهد گرفت.

محل امضاء و اثر انگشت کارفرما/یا نماینده قانونی ایشان                      محل امضاء و اثر انگشت کامند (برنامه نویس)   

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.