راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قرارداد کار- استخدام راننده کامیون

بسمه تعالی

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می‌گردد.

۱- مشخصات طرفین:

۱-۱ کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما

آقا/خانم/شرکت … فرزند …. شماره شناسنامه (ش. ش) … شماره ثبت …. . به نشانی …. . کد پستی ….

۲-۱ کارگر/کارمند

آقا / خانم …. فرزند … متولد …. شماره شناسنامه (ش. ش) …. . شماره ملّی …. . میزان تحصیلات …. نوع و میزان مهارت …. . به نشانی … کد پستی …. .

۲- نوع قرارداد:

  • قرارداد غیرموقت یا دائمی
  • قرارداد موقت یا مدت معین
  • قرارداد معین
  • قرارداد آزمایشی
  • قرارداد آموزشی

۳- نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه‌ای که راننده کامیون به آن اشتغال می‌یابد:

۱-۳ کلیه هزینه‌های کامیون اعم از سوخت، تعمیرات، تصادفات، بیمه ها، عوارض ها و جریمه ها و …. بر عهده راننده می‌باشد.

۲-۳ راننده موظف است (در صورتی که کامیون یخچال دار باشد) یخچال کامیون را از زمان بارگیری تا زمان تحویل کالا روشن نگه داشته و هر گونه دیفراست یا خرابی و آب افتادگی در صورتی که ایراد از قِبل کوتاهی راننده باشد، بر عهده راننده می‌باشد.

۳-۳ راننده موظف است در طول هفته …. بار سرویس شهرستان به سفارش شرکت قبول نماید و در صورت‌عدم قبولی یا بروز مشکل برای راننده یا کامیون با تقبل هرینه سفر راننده دیگری را بعنوان جانشین خود معرفی نماید.

۴-۳ راننده موظف به تمیز و سالم نگه داشتن تمام قطعات کامیون می‌باشد.

۵-۳ راننده موظف است رأس ساعت … در شرکت حاضر گردیده و تا پخش آخرین فاکتور به همراه بازاریاب در اختیار شرکت باشد.

۶-۳ کلیه جرایم راهنمایی و رانندگی کامیون بر عهده راننده می‌باشد و شرکت هیچ گونه مبلغی را از این بابت پرداخت نخواهد کرد.

۷-۳ راننده تحت هر شرایطی ملزم و موظف به حسن معاشرت با مشتریان شرکت به هنگام پخش محصولات می‌باشد.

۸-۳ در صورت عودت اجناس از سوی مشتریان شرکت، در نهایت در پایان همان روز محصولات می‌بایست به انبار شرکت تحویل داده شود و هر گونه کوتاهی در انجام چنین کاری، مستوجب مسئولیت راننده می‌باشد.

۹-۳ راننده حق هیچ گونه اعتراض نسبت به مسیرهای ترسیمی به منظور پخش محصولات شرکت را ندارد و راننده در طول مدت پخش می‌بایست درون کامیون منتظر باقی بماند و کامیون را روشن ترک ننماید.

۱۰-۳ در صورت‌عدم رضایت شرکت از راننده اعم از اخلاقی، بهداشتی خویش و خودرو و وضعیت ظاهری وعدم حسن معاشرت با مشتریان شرکت، شرکت مخیر است قرارداد ایشان را فسخ نماید.

۴- محل انجام کار:

مسیرهای ترسیمی به منظور پخش محصولات شرکت و محل استقرار محصولات شرکت (انبار شرکت)

۵- تاریخ انعقاد قرارداد:

….

۶- مدت قرارداد: ….

۷- ساعات کار: ….

(میزان ساعات کار و زمان شروع و خاتمه آن صرفاً با رضایت طرفین تعیین می‌گردد. ساعات کار نمی‌تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کم‌تر از آن مجاز است).

نمونه قرارداد راننده کامیون
نمونه قرارداد راننده کامیون

۸- حق السعی:

۱-۸ مزد ثابت/مبنا روزانه/ ساعتی …. . ریال (حقوق ماهیانه …. ریال).

۲-۸ پاداش افزایش تولید و بهره وری در حرفه تخصصی با عنایت به تخصص کارگر/کارمند …ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.

۳-۸ شرح سایر مزایا و امتیازات ….

۹- حقوق و مزایا به صورت هفتگی/ماهیانه کارگر/کارمند به حساب شماره … شعبه … توسط کارفرما یا نماینده قانونی ایشان پرداخت می‌گردد.

۱۰- بیمه:

به موجب شماره بیمه …. کارگر در تاریخ …. تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفت.

(به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه‌های بیمه گذار بیمه نماید).

۱۱- عیدی و پاداش سالانه:

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار – مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی- به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می‌شود. کار کم‌تر از یک سال تمام میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

۱۲- حق سنوات یا مزایای پایان کار:

به هنگام فسخ یا خاتمه کار حق سنوات براساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت می‌شود.

۱۳- شرایط فسخ یا خاتمه قرارداد:

به موجب این قرارداد به موجب موارد ذیل هر یک از طرفین قادر به فسخ قرارداد می‌باشند و در غیر این صورت طرف فسخ کننده می‌بایست وجه التزام به مبلغ … پرداخت نماید.

۱۴- سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله استحقاقی، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائله مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.

۱۵- این قرارداد در …. . نسخه و …. . صفحه تنظیم می‌شود که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، و نسخه‌های دیگر در اختیار …. . قرار خواهد گرفت.

محل امضاء و اثر انگشت کارفرما/یا نماینده قانونی ایشان …. محل امضاء و اثر انگشت راننده…

۳.۷/۵ - (۳ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.