راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قرارداد کار- استخدام راننده کامیون

بسمه تعالی

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد.

۱- مشخصات طرفین :

۱-۱ کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما

آقا/خانم/شرکت ……… فرزند ……. شماره شناسنامه(ش.ش) ………… شماره ثبت ……….. به نشانی ………………..کد پستی ……… .

۲-۱ کارگر/کارمند

آقا / خانم ………. فرزند ……… متولد ………. شماره شناسنامه(ش.ش) ……….. شماره ملّی ……….. میزان تحصیلات …………. نوع و میزان مهارت ………….. به نشانی ……………… کد پستی …………. .

۲- نوع قرارداد :

قرارداد غیرموقت یا دائمی
قرارداد موقت یا مدت معین
قرارداد معین
قرارداد آزمایشی
قرارداد آموزشی
۳- نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر/کارمند به آن اشتغال می یابد :

۱-۳ کلیه هزینه های کامیون اعم از سوخت، تعمیرات، تصادفات خارج از برنامه و …. بر عهده راننده می باشد.

۲-۳ راننده موظف است (در صورتی که کامیون یخچال دار باشد) یخچال کامیون را از زمان بارگیری تا زمان تحویل کالا روشن نگه داشته و هر گونه دیفراست یا خرابی و آب افتادگی در صورتی که ایراد از قِبل کوتاهی راننده باشد، بر عهده راننده می باشد.

۳-۳ راننده موظف است در طول هفته …. بار سرویس شهرستان به سفارش شرکت قبول نماید و در صورت عدم قبولی یا بروز مشکل برای راننده یا کامیون با تقبل هرینه سفر راننده دیگری را بعنوان جانشین خود معرفی نماید.

۴-۳ راننده موظف تمیز و سالم نگه داشتن تمام قطعات کامیون می باشد.

۵-۳ راننده موظف است رأس ساعت … در شرکت حاضر گردیده و تا پخش آخرین فاکتور به همراه بازاریاب در اختیار شرکت باشد.

۶-۳ کلیه جرایم راهنمایی و رانندگی کامیون بر عهده راننده می باشد و شرکت هیچ گونه مبلغی را از این بابت پرداخت نخواهد کرد.

۷-۳ راننده تحت هر شرایطی ملزم و موظف به حسن معاشرت با مشتریان شرکت به هنگام پخش محصولات می باشد.

۸-۳ در صورت عودت اجناس از سوی مشتریان شرکت، در نهایت در پایان همان روز محصولات می بایست به انبار شرکت تحویل داده شود و هر گونه کوتاهی در انجام چنین کاری، مستوجب مسئولیت راننده می باشد.

۹-۳ راننده حق هیچ گونه اعتراض نسبت به مسیرهای ترسیمی به منظور پخش محصولات شرکت را ندارد و راننده در طول مدت پخش می بایست درون کامیون منتظر باقی بماند و کامیون را روشن ترک ننماید.

۱۰-۳ در صورت عدم رضایت شرکت از راننده اعم از اخلاقی، بهداشتی خویش و خودرو و وضعیت ظاهری و عدم حسن معاشرت با مشتریان شرکت، شرکت مخیر است قرارداد ایشان را فسخ نماید.

۴- محل انجام کار :

مسیرهای ترسیمی به منظور پخش محصولات شرکت و محل استقرار محصولات شرکت (انبار شرکت)

۵- تاریخ انعقاد قرارداد :

………………………………………….

۶- مدت قرارداد : …………………….

۷- ساعات کار : ……………………….

( میزان ساعات کار و زمان شروع و خاتمه آن صرفاً با رضایت طرفین تعیین می گردد. ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کم تر از آن مجاز است).

۸- حق السعی :

۱-۸ مزد ثابت/مبنا روزانه/ ساعتی …………………………….. ریال (حقوق ماهیانه ………………. ریال).

۲-۸ پاداش افزایش تولید و بهره وری در حرفه تخصصی با عنایت به تخصص کارگر/کارمند …………………………ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.

۳-۸ شرح سایر مزایا و امتیازات …………………………………………… .

۹- حقوق و مزایا به صورت هفتگی/ماهیانه کارگر/کارمند به حساب شماره …………… شعبه ……………………… توسط کارفرما یا نماینده قانونی ایشان پرداخت می گردد.

۱۰- بیمه :

به موجب شماره بیمه ……. کارگر در تاریخ ……. تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفت.

(به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گذار بیمه نماید).

۱۱- عیدی و پاداش سالانه :

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار – مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی- به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. کار کم تر از یک سال تمام میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

۱۲- حق سنوات یا مزایای پایان کار :

به هنگام فسخ یا خاتمه کار حق سنوات براساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود.

۱۳- شرایط فسخ یا خاتمه قرارداد :

به موجب این قرارداد به موجب موارد ذیل هر یک از طرفین قادر به فسخ قرارداد می باشند و در غیر این صورت طرف فسخ کننده می بایست وجه التزام به مبلغ …… پرداخت نماید.

۱۴- سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله استحقاقی، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائله مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.

۱۵- این قرارداد در ….. نسخه و ….. صفحه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، و نسخه های دیگر در اختیار ….. قرار خواهد گرفت.

محل امضاء و اثر انگشت کارفرما/یا نماینده قانونی ایشان ………………….محل امضاء و اثر انگشت راننده…………………

۱/۵ - (۱ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.