راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه قرارداد کار – استخدام سرایدار

بسمه تعالی

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد.

۱- مشخصات طرفین :

۱-۱ کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما

آقا/خانم/شرکت ……… فرزند ……. شماره شناسنامه(ش.ش) ………… شماره ثبت ……….. به نشانی …………………. کد پستی ……… .

۲-۱ کارگر/کارمند

آقا / خانم ………. فرزند ……… متولد ………. شماره شناسنامه(ش.ش) ……….. شماره ملّی ……….. میزان تحصیلات …………. نوع و میزان مهارت ………….. به نشانی ……………… کد پستی …………. .

۲- نوع قرارداد :

قرارداد غیرموقت یا دائمی
قرارداد موقت یا مدت معین
قرارداد معین
قرارداد آزمایشی
قرارداد آموزشی
۳- نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر/کارمند به آن اشتغال می یابد :

سرایدار ملزم است نسبت به وظایف ذیل جدیت مقتضی مبذول نماید:

۱-۳ نظافت حیاط، درب ها، پارکینگ، پشت بام، راه پله ­ها، و سایر بخش های مشاع مجتمع

۲-۳ جمع آوری شارژها و سایر هزینه های جاری با هماهنگی مدیر ساختمان

۳-۳ نگهداری فضای سبز شامل آبیاری، وجین، کاشت گل و درخت و مراقبت از آن ها.

۴-۳ سرکشی روزانه و مستمر به موتورخانه و سایر تجهیزات و تأسیسات مجتمع.

۵-۳ گزار مستمر مشکلات بوجود آمده در بخش های مختلف ساختمان ابتدا به مدیر ساختمان و در صورت نبود ایشان به یکی از همسایگان منتخب ساکنین در جهت برطرف نمودن مشکلات.

۶-۳ روشن نمودن چراغ های ورودی های آپارتمان و پارکینگ به هنگام غروب آفتاب و خاموش نمودن آن ها هنگام طلوع آفتاب.

۷-۳ حضور مستمر (۲۴ ساعته) در محل آپارتمان.

۸-۳ بردن زباله های ساکنین در ساعت ۲۱ از محل شوتینگ ساختمان و انتقال به بخش مربوطه خارج از مجتمع.

۹-۳ نظافت آسانسور بصورت روزانه.

۱۰-۳ سریدار می بایست به منظور خروج از مجتمع با مدیر ساختمان هماهنگ نماید.

۱۱-۳ در صورتی که سرایدار نیاز به مرخصی داشته باشد، می بایست جایگزین مورد تأیید هیئت مدیره ساختمان معرفی نماید.

۱۲-۳ سرایدار محق کار کردن به غیر از مجتمع مزبور را ندارد.

۱۳-۳ هوشیاری و آگاهی نسبت به رفت و آمد افراد غریبه به ساختمان.

۱۴-۳ فراگیری روش استفاده از وسایل ایمنی نظیر کپسول آتش نشانی.

۱۵-۳ سایر وظایف پیش بینی نشده در این قرارداد به صورت شفاهی و کتبی با عنایت به وقایع اتفاقیه به سرایدار تذکر داده خواهد شد و امضاء اخذ می گردد.

۴- محل انجام کار :

سریدار ملزم است به صورت ۲۴ ساعته در محل مجتمع مسکونی به آدرس ….. حضور داشته باشد.

۵- تاریخ انعقاد قرارداد :

………………………………………….

۶- مدت قرارداد : …………………….

۷- ساعات کار : ……………………….

( میزان ساعات کار و زمان شروع و خاتمه آن صرفاً با رضایت طرفین تعیین می گردد. ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود اما کم تر از آن مجاز است).

۸- حق السعی :

۱-۸ مزد ثابت/مبنا روزانه/ ساعتی …………………………….. ریال (حقوق ماهیانه ………………. ریال).

۲-۸ پاداش افزایش تولید و بهره وری در حرفه تخصصی با عنایت به تخصص کارگر/کارمند …………………………ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.

۳-۸ شرح سایر مزایا و امتیازات …………………………………………… .

۹- حقوق و مزایا به صورت هفتگی/ماهیانه کارگر/کارمند به حساب شماره …………… شعبه ……………………… توسط کارفرما یا نماینده قانونی ایشان پرداخت می گردد.

۱۰- بیمه :

به موجب شماره بیمه ……. کارگر در تاریخ ……. تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفت.

(به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گذار بیمه نماید).

۱۱- عیدی و پاداش سالانه :

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار – مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی- به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. کار کم تر از یک سال تمام میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

۱۲- حق سنوات یا مزایای پایان کار :

به هنگام فسخ یا خاتمه کار حق سنوات براساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود.

۱۳- شرایط فسخ یا خاتمه قرارداد :

به موجب این قرارداد به موجب موارد ذیل هر یک از طرفین قادر به فسخ قرارداد می باشند و در غیر این صورت طرف فسخ کننده می بایست وجه التزام به مبلغ …… پرداخت نماید.

۱۴- سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله استحقاقی، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائله مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.

۱۵- این قرارداد در ….. نسخه و ….. صفحه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، و نسخه های دیگر در اختیار ….. قرار خواهد گرفت.

محل امضاء و اثر انگشت کارفرما/یا نماینده قانونی ایشان………………..محل امضاء و اثر انگشت سرایدار………………..

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.