راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

۱۳ نمونه قرارداد کار ۱۴۰۱ قانون کار + دانلود PDF , WORD ,JPG

قرارداد کار به عنوان اولین توافق بین کارگر و کارفرما است که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. هر چند در قانون کار قرارداد کار شفاهی نیز به عنوان یکی از انواع قرارداد کار شناخته شده است ولی توصیح اکید این است که از قرارداد کار کتبی استفاده شود. در ابتدای سال باید قرارداد کار ۱۴۰۱ کارگران تنظیم و به امضا برسد. در این مقاله نمونه قرارداد کار وزارت کار ۱۴۰۱ و سایر نمونه قراردادهای کار آماده جهت دانلود به صورت قرارداد کار pdf و قرارداد کار word ارائه شده است.

مستندات مربوط:

این قراردادها به صورت ساده و برای چند حالت مختلف تنظیم شده است و چنانچه کارفرما و کارگر شرایط خاصی داشته باشند می‌بایست قرارداد کار ۱۴۰۱ را به صورت سفارشی تنظیم نمایند.

لیست قرارداد کار بر اساس سابقه کار و تعداد فرزند

۱- نمونه قرارداد کار ۱۴۰۱ قانون کار برای کارگر بدون فرزند و کمتر از یک سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که فاقد سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق نمی گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر ۱۸ سال نبوده و یا دارای فرزند بوده ولی خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از ۷۲۰ روز دارد، حق اولاد ۱۴۰۱ (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد. بنابراین در قرارداد اداره کار ۱۴۰۱ این مبلغ درج نمی شود.

جدول حقوق و دستمزد برای کارگر بدون فرزند و سابقه کمتر از یک سال

عنوانمبلغ(ریال)
مزد روزانه۱.۳۹۳.۲۵۰
پایه سنوات۰
حقوق ماهانه (۳۰ روز)۴۱,۷۹۷,۵۰۰
حق مسکن۶.۵۰۰.۰۰۰
بن کارگری۸.۵۰۰.۰۰۰
حق اولاد (۰ فرزند)۰
جمع۵۶,۷۹۷,۵۰۰

دانلود نمونه قرارداد کار کارگر بدون فرزند و سابقه کمتر از یک سال (نمونه قرارداد کار ۱۴۰۱ وزارت کار )

نمونه قرارداد کار 0 فرزند 0 سابقه

نمونه قرارداد کار ۰ فرزند ۰ سابقهدانلود pdf نمونه قرارداد کار کارگربدون فرزند و سابقه کمتر از یک سال


۲- نمونه قرارداد کار ۱۴۰۱ برای کارگر دارای یک فرزند و کمتر از یک سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که فاقد سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق نمی گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر ۱۸ سال بوده و یا دارای فرزند بوده ولی خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از ۷۲۰ روز دارد، حق اولاد ۱۴۰۱ (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد. در قرارداد منطبق با قانون اداره کار ۱۴۰۱ مبلغ یک فرزند باید محاسبه شود.

(مطالعه شرایط کامل حق اولاد ۱۴۰۱ قانون کار)

جدول حقوق و دستمزد برای کارگر دارای یک فرزند و سابقه کمتر از یک سال

عنوانمبلغ(ریال)
مزد روزانه۱.۳۹۳.۲۵۰
پایه سنوات۰
حقوق ماهانه (۳۰ روز)۴۱.۷۹۷.۵۰۰
حق مسکن۶.۵۰۰.۰۰۰
بن کارگری۸.۵۰۰.۰۰۰
حق اولاد (۱ فرزند)۴.۱۷۹.۷۵۰
جمع۶۰.۹۷۷.۲۵۰

دانلود نمونه قرارداد کار وزارت کار کارگر دارای یک فرزند و سابقه کمتر از یک سال

نمونه قرارداد کار 1 فرزند 0 سابقه
نمونه قرارداد کار ۱ فرزند ۰ سابقه

دانلود pdf نمونه قرارداد کار کارگردارای یک فرزند و سابقه کمتر از یک سال


۳- نمونه قرارداد کار ۱۴۰۱ برای کارگر دارای دو فرزند و کمتر از یک سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار وزارت کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که فاقد سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق نمی گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر ۱۸ سال بوده و یا دارای فرزند بوده ولی خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از ۷۲۰ روز دارد، حق اولاد ۱۴۰۱ (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد.

جدول حقوق و دستمزد نمونه قرارداد وزارت کار ۱۴۰۱ برای کارگر دارای دو فرزند و سابقه کمتر از یک سال

عنوانمبلغ(ریال)
مزد روزانه۱.۳۹۳.۲۵۰
پایه سنوات۰
حقوق ماهانه (۳۰ روز)۴۱.۷۹۷.۵۰۰
حق مسکن۶.۵۰۰.۰۰۰
بن کارگری۸.۵۰۰.۰۰۰
حق اولاد (۲ فرزند)۸.۳۵۹.۵۰۰
جمع۶۵.۱۵۷.۰۰۰

دانلود نمونه قرارداد اداره کار ۱۴۰۱ کارگر دارای دو فرزند و سابقه کمتر از یک سال

نمونه قرارداد کار 2 فرزند 0 سابقه
نمونه قرارداد کار ۲ فرزند ۰ سابقه

دانلود pdf نمونه قرارداد کار کارگردارای دو فرزند و سابقه کمتر از یک سال


۴- نمونه قرارداد کار قانون کار ۱۴۰۱ برای کارگر بدون فرزند و دارای یک سال سابقه کار

شرایط نمونه قرارداد کار وزارت کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که دارای سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر ۱۸ سال نبوده و یا دارای فرزند نباشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از ۷۲۰ روز دارد، حق اولاد ۱۴۰۱ (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد.

جدول حقوق و دستمزد برای کارگر بدون فرزند و دارای سابقه یک سال

عنوانمبلغ(ریال)
مزد روزانه۱.۳۹۳.۲۵۰
پایه سنوات۷۰.۰۰۰
حقوق ماهانه (۳۰ روز)۴۳.۸۹۷.۵۰۰
حق مسکن۶.۵۰۰.۰۰۰
بن کارگری۸.۵۰۰.۰۰۰
حق اولاد (۰ فرزند)۰
جمع۵۸.۸۹۷.۵۰۰

دانلود نمونه قرارداد کار اداره کار ۱۴۰۱ کارگر بدون فرزند و سابقه یک سال

نمونه قرارداد کار 0 فرزند 1 سابقه
نمونه قرارداد کار ۰ فرزند ۱ سابقه

دانلود pdf نمونه قرارداد کار کارگربدون فرزند و سابقه یک سال


۵- نمونه قرارداد کار ۱۴۰۱ برای کارگر دارای یک فرزند و یک سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که دارای سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر ۱۸ سال بوده و یا دارای فرزند باشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از ۷۲۰ روز دارد، حق اولاد ۱۴۰۱ (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد. در نمونه قرارداد وزارت کار این قسمت مبلغ حق اولاد برای یک فرزند درج می شود.

جدول حقوق و دستمزد نمونه قرارداد وزارت کار ۱۴۰۱ برای کارگر دارای یک فرزند و دارای یک سال سابقه کار

عنوانمبلغ(ریال)
مزد روزانه۱.۳۹۳.۲۵۰
پایه سنوات۷۰.۰۰۰
حقوق ماهانه (۳۰ روز)۲۷.۹۵۴.۹۶۰
حق مسکن۶.۵۰۰.۰۰۰
بن کارگری۸.۵۰۰.۰۰۰
حق اولاد (۱ فرزند)۴.۱۷۹.۷۵۰
جمع۶۳.۰۷۷.۲۵۰

دانلود نمونه قرارداد کار کارگر دارای یک فرزند و یک سال سابقه کار

نمونه قرارداد کار 1 فرزند 1 سابقه
نمونه قرارداد کار ۱ فرزند ۱ سابقه

دانلود pdf نمونه قرارداد کار کارگر دارای یک فرزند و یک سال سابقه کار


۶- نمونه قرارداد کار قانون کار ۱۴۰۱ برای کارگر دارای دو فرزند و یک سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار وزارت کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که دارای سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر ۱۸ سال بوده و یا دارای فرزند باشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از ۷۲۰ روز دارد، حق اولاد ۱۴۰۱ (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد.

جدول حقوق و دستمزد نمونه قرارداد وزارت کار برای کارگر دارای دو فرزند و دارای یک سال سابقه کار

عنوانمبلغ(ریال)
مزد روزانه۱.۳۹۳.۲۵۰
پایه سنوات۷۰.۰۰۰
حقوق ماهانه (۳۰ روز)۴۳.۸۹۷.۵۰۰
حق مسکن۶.۵۰۰.۰۰۰
بن کارگری۸.۵۰۰.۰۰۰
حق اولاد (۲ فرزند)۸.۳۵۹.۵۰۰
جمع۶۷.۲۵۷.۰۰۰

دانلود نمونه قرارداد کار کارگر دارای دو فرزند و یک سال سابقه کار

نمونه قرارداد کار 2 فرزند 1 سابقه

نمونه قرارداد کار ۲ فرزند ۱ سابقهدانلود pdf نمونه قرارداد کار کارگر دارای دو فرزند و یک سال سابقه کار


۷- نمونه قرارداد کار ۱۴۰۱ برای کارگر بدون فرزند و دارای دو سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که دارای سابقه دو سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر ۱۸ سال نبوده و یا دارای فرزند نباشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از ۷۲۰ روز دارد، حق اولاد ۱۴۰۱ (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد.

جدول حقوق و دستمزد نمونه قرارداد کار وزارت کار ۱۴۰۱ برای کارگر بدون فرزند و دارای دوسال سابقه کار

عنوانمبلغ(ریال)
مزد روزانه۱.۳۹۳.۲۵۰
پایه سنوات۱۳۴.۳۹۹
حقوق ماهانه (۳۰ روز)۴۵.۸۲۹.۴۷۰
حق مسکن۶.۵۰۰.۰۰۰
بن کارگری۸.۵۰۰.۰۰۰
حق اولاد (۰ فرزند)۰
جمع۶۰.۸۲۹.۴۷۰

دانلود نمونه قرارداد کار کارگر بدون فرزند و دارای دو سال سابقه کار

نمونه قرارداد کار 0 فرزند 2 سابقه

نمونه قرارداد کار ۰ فرزند ۲ سابقهدانلود pdf نمونه قرارداد کار کارگر بدون فرزند و دارای دو سال سابقه کار


۸- نمونه قرارداد کار قانون کار ۱۴۰۱ برای کارگر دارای یک فرزند و دو سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار وزارت کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که دارای سابقه دو سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر ۱۸ سال بوده و یا دارای فرزند باشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از ۷۲۰ روز دارد، حق اولاد ۱۴۰۱ (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد. در این نمونه قرارداد وزارت کار ۱۴۰۱ حق اولاد یک فرزند درج می شود.

جدول حقوق و دستمزد برای کارگر دارای یک فرزند و دوسال سابقه کار

عنوانمبلغ(ریال)
مزد روزانه۱.۳۹۳.۲۵۰
پایه سنوات۱۳۴.۳۹۹
حقوق ماهانه (۳۰ روز)۴۵.۸۲۹.۴۷۰
حق مسکن۶.۵۰۰.۰۰۰
بن کارگری۸.۵۰۰.۰۰۰
حق اولاد (۱ فرزند)۴.۱۷۹.۷۵۰
جمع۶۵.۰۰۹.۲۲۰

دانلود نمونه قرارداد کار کارگر دارای یک فرزند و دو سال سابقه کار

نمونه قرارداد کار 1 فرزند 2 سابقه
نمونه قرارداد کار ۱ فرزند ۲ سابقه

دانلود pdf نمونه قرارداد کار کارگر دارای یک فرزند و دو سال سابقه کار


۹- نمونه قرارداد کار ۱۴۰۱ برای کارگر دارای دو فرزند و دو سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار

الف) در قرارداد اداره کار ۱۴۰۱ برای کارگری که دارای سابقه دو سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر ۱۸ سال بوده و یا دارای فرزند باشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از ۷۲۰ روز دارد، حق اولاد ۱۴۰۱ (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد.

جدول حقوق و دستمزد برای کارگر دارای دو فرزند و دو سال سابقه کار

عنوانمبلغ(ریال)
مزد روزانه۱.۳۹۳.۲۵۰
پایه سنوات۱۳۴.۳۹۹
حقوق ماهانه (۳۰ روز)۴۵.۸۲۹.۴۷۰
حق مسکن۶.۵۰۰.۰۰۰
بن کارگری۸.۵۰۰.۰۰۰
حق اولاد (۲ فرزند)۸.۳۵۹.۵۰۰
جمع۶۹.۱۸۸.۹۷۰

دانلود نمونه قرارداد کار قانون کار کارگر دارای دو فرزند و دو سال سابقه کار

نمونه قرارداد کار 2 فرزند 2 سابقه

نمونه قرارداد کار ۲ فرزند ۲ سابقهدانلود pdf نمونه قرارداد کار کارگر دارای دو فرزند و دو سال سابقه کار


۱۰- نمونه قرارداد کار ۱۴۰۱ خالی

شرایط قرارداد کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که دارای سابقه دو سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر ۱۸ سال بوده و یا دارای فرزند باشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از ۷۲۰ روز دارد، حق اولاد ۱۴۰۱ (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد.

جدول حقوق و دستمزد خالی

عنوانمبلغ(ریال)
مزد روزانه
پایه سنوات
حقوق ماهانه (۳۰ روز)
حق مسکن
بن کارگری
حق اولاد (۲ فرزند)
جمع

جدول حقوق و دستمزد برای کارگر خالی

دانلود نمونه قرارداد کار خالی

قرارداد کار قانون کار ۱۴۰۱ خالیدانلود pdf نمونه قرارداد کار کارگر خالی


۱۱- نمونه قرارداد کار دائم

شرایط قرارداد کار دائم

الف) قرارداد کار دائم از لحاظ شرایط کاملا شبیه قرارداد کار موقت است که فقط مدت اتمام قرارداد کار تابع زمان نیست.

ب) در قرارداد کار دائم طرفین می توانند مدتی را به عنوان دوره آزمایشی قرارداد کار در نظر بگیرند. دوره آزمایشی قراداد کار برای کارگران ساده و نیمه ماهر حداکثر ۱ ماه و برای کارگران تخصصی حداکثر ۳ ماه می تواند باشد.

ج) در طول مدت آزمایشی قرارداد کار دائم هر یک از طرفین می توانند بدون اخطار رابطه کاری را قطع نمایند و الزامی به پرداخت خسارت نخواهد بود.

ذ) شرایط اتمام قرارداد کار دائم ۱- بازنشستگی ۲- فوت ۳- از کار افتادگی کلی ۴- استعفای کارگر ۵- اخراج کارگر با رعایت ضوابط مربوطه

دانلود نمونه قرارداد کار دائم

دانلود pdf نمونه قرارداد کار کارگر دائم


۱۲– نمونه قراداد کار زیر ۳ ماه

قرارداد کار زیر ۳ ماه همان قرارداد کا موقت است که مدت قرارداد کار از ۳ ماه کمتر است. بنابراین برای اینکه بتوانید قرارداد کار زیر ۳ تنظیم نمایید می توانید هر یک از قرارداد های بالا را دانلود کرده و زمان شروع و اتمام قرارداد کار را طبق دلخواه خود و زیر ۳ ماه تنظیم نمایید.


۱۳– قرارداد کار آزمایشی و آموزشی

در قانون کار قرارداد کار با عنوان آزمایشی و یا آموزشی پیش بینی نشده است. هر قرارداد کاری با هر عنوان مشمول قانون کار خواهد بود.

دوره آزمایشی قرارداد کار در ماده ۱۱ قانون کار در نظر گرفته شده است. در قراردادهای کار دائم طرفین می توانند دوره ای را با عنوان آزمایشی در نظر بگیرند. در مدت دوره آزمایشی قرارداد کار هر یک از طرفین اختیار دارند قرارداد کار را بدون تذکر و اخطار قبلی و به صورت یکجانبه فسخ نمایند.

سایر جزئیات دوره آزمایشی قرارداد کار در قسمت قبلی مربوط به قرارداد کار دائمی مطرح شده است.

قرارداد کار آموزشی و یا دوره آموزشی نیز می تواند در متن قرارداد کار قید شود ولی هیچ استثنا و یا شرایط خاصی به دنبال ندارد و تمام شرایط و مقررات قراردادهای قانون کار را خواهد داشت.


دانلود نمونه قرارداد کار ۱۴۰۱ (فایل ورد word)

برای دانلود نمونه قرارداد کار با فرمت ورد word که قابل ویرایش هستند روی دکمه های مقابل از گزینه کلیک نمایید.

منبع: کارتابان
به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.