راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه متن تعهدنامه محضری دانشجویی

بسمه تعالی
فرم تعهدنامه
توجه: این فرم باید در دفاتر اسناد رسمی بصورت سند محضری تنظیم شود.

اینجانب—-فرزند—–دارای شماره شناسنامه—–صادره از——دانشجو———متولد——رشته——-مؤسسه آموزش عالی/ دانشکده / دانشگاه
فارغ التحصیل——-ساکن: ——-
که جهت ادامه تحصیل نیاز به ریز نمرات تحصیلی، دارم متعهد میشوم بدون اجازه کتبی و قبلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محل تحصیل خود را تغییر ندهم و متعهد میشوم پس از انجام تحصیلات یا هرگاه که وزارت، علوم تحقیقات و فناوری مقتضی بداند، طبق مفاد قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ و مقررات مربوط به آن، به میزانی که طبق مقررات مذکور و سایر مقررات مصوب بر ذمه اینجانب، است در داخل کشور خدمت نمایم و در صورت تخلف از موارد فوق کلیه هزینه‌های وزارت علوم تحقیقات و فناوری و شهریه و کمک‌های دریافتی و هزینه‌های مربوط به استفاده از آموزش رایگان را به هر میزانی که وزارت علوم تحقیقات و فناوری تعیین، کند به آن وزارتخانه پرداخت نمایم. تشخیص وزارت، علوم تحقیقات و فناوری راجع به زمان وقوع تخلف و کیفیت آن و میزان و کمیت طلب و خسارات وارده غیر قابل اعتراض و موجب تقاضای صدور اجرائیه از طریق این دفترخانه خواهد بود. دانشجوی فوق متعهد شد کلیه بدهی خود را به وزارت علوم تحقیقات و فناوری بنا به تشخیص وزارت مذکور یکجا پرداخت نماید و اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشجویان به دفترخانه مورد قبول دانشجو بوده و غیر قابل اعتراض است.

بسمه تعالی

و نیز حاضر گردید خانم / آقای—-فرزند—-دارای شماره شناسنامه——-صادره از——-ساکن—-
و اقرار نمود علاوه بر تعهداتی که دانشجو بشرح فوق تقبل نموده اینجانب نیز متعهد و ملتزم میشوم از عهده کلیه دیون و قروضی که ممکن است شخص مذکور به مؤسسه محل تحصیل و یا سایر اشخاص و یا خساراتی که به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وارد شود برآیم و همچنین در صورتیکه دانشجوی مذکور در انجام تعهدات خود کوتاهی و به آن عمل ننماید، کلیه بدهی‌های او را به هر میزانی که وزارت علوم تحقیقات و فناوری تعیین کند بدون هیچگونه عذری پرداخت نمایم و در صورت تأخیر در پرداخت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجاز و محق میباشد برای وصول کلیه وجوه مورد نظر به هر میزانی که باشد، تقاضای صدور اجرائیه نماید و کلیه طلب و خسارات وارده را از کلیه اموال و دارائی منقول و غیر منقول اینجانب استیفا نماید و به تقدیر تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به وقوع تخلف و کیفیت آن و کمیت و میزان بدهی دانشجو و خسارات وارده قطعی و غیر قابل اعتراض بوده و موجب صدور اجرائیه از طریق این دفترخانه خواهد بود.

تعهد امضاکنندگان در قبال دولت تضامنی بوده و وزارت علوم تحقیقات و فناوری میتواند به هر یک از نامبردگان و یا در آن واحد برای هر دوی آنان اجرائیه صادر و عملیات اجرایی را به منظور وصول مطالبات دولت و خسارات تعقیب نمایند.
محل امضاء دانشجو
محل امضاء ضامن
تهیه شده در
معاونت آموزشی دانشگاه

منبع: https:// gu.ac. ir

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.