رییس  محترم دانشکده ……

سلام علیکم احتراماً، بازگشت به نامه شماره …….مورخ …… بدینوسیله گواهی می شود خانم/آقای ……. دانشجوی رشته ……….    آن مرکز از تاریخ ……..لغایت ……. بمدت …….. ساعت دوره کاروزی را در این ………با موفقیت به پایان رسانده و در طول این مدت رضایت کامل از فعالیت نامبرده حاصل گردیده است ./

با تشکر

………………