راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

وکالت دریافت دیه و غرامت

نمونه وکالت دریافت دیه و غرامت

مورد وکالت : پیگیری کلیه اموراداری موکل نزدهر یک از سازمانها ادارات و موسسات دولتی یا غیر دولتی ومراجع ذیصلاح وذیربط قضائی وانتظامی واجرای احکام دادگستری وکلیه شعب شرکتهای بیمه خصوصی ودولتی در سرتاسر کشور انجام کلیه امور اداری موکل در ارتباط با………………….

تهیه و تحصیل هر مدرک واستعلام وپاسخ آن ودریافت کلیه مطالبات ووجوه بیمه ای بابت دیه وخسارات وغرامات به هر میزان ومقدار نقدا ویا بصورت چک با حق وصول چکهای صادره وارائه آن به موکل در قبال قبض رسید رسمی . وتنظیم وامضا هر نوع سند در دفاتر اسناد رسمی تحت هر عنوان اعم از اقرار نامه ورضایت در رابطه با هر شخص حقیقی یا حقوقی در رابطه با مورد وکالت .

حدوداختیارات : امضاء واقدام وعمل وکیل مزبور در انجام مورد وکالت به منزله امضا واقدام وعمل موکل ‏ بوده نافذ و معتبر و دارای اثرات قانونی است مفاد این سند فقط در نفس وکالت موثر است.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.