راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

۲ نمونه سند صلح دعوای حقوقی

کلیه حقوق و دعاوی واقعیه، فرضیه و احتمالیه مصالح اعم از مطروحه و غیرمطروحه ناشی از هرگونه معامله اعم از منقول و غیرمنقول به طرفیت متصالح بدون استثناء به نحویکه دیگر هیچگونه حقی از حقوق مزبوره برای مصالح باقی نماند و تمامی آن حقوق در مورد صلح متعلق به متصالح است.
مال الصلح: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال که تماماً و نقداً تسلیم مصالح گردید باقراره کلیه شرایط صحت صلح قطعی اعم از قبض و اقباض وصیغه به اظهار و غیره اجراء شده و طرفین ضمن العقد هرگونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی خود را ولو به عنوان تضرر و غیره نسبت به مفاد متن از خود سلب نمودند.

امضاء کنندگان سند اقرار و اعلام می‌نمایند که از مفاد سند کاملا مطلع شده و تمامی مراتب سند به ایشان تذکر و تفهیم گردید و با علم و اطلاع نسبت به امضاء سند اقدام نمودند.

صلح دعوای حقوقی

مورد مصالحه: کلیه حقوق و دعاوی واقعیه و فرضیه و احتمالیه مصالحین ناشی از طرح دعوا علیه متصالح در خصوص قرارداد مشارکت در ساخت از هر حیث با شرط دادن وکالت و بقای آن در خصوص قرارداد مذکور از طرف متصالح به آقای*** (مصالح ردیف ۲) وبدون استثناء به نحویکه دیگر هیچگونه حقی از حقوق مزبوره در مورد صلح بالا برای مصالحین باقی نباشد.

کلیه شرایط صحت صلح و صیغه به اظهار وغیره اجراء شده و طرفین ضمن العقد هرگونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی خود را ولو به عنوان تضرر وغیره نسبت به مفاد متن از خود سلب وساقط نمودند.

۴.۵/۵ - (۲ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.