راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

۲ نمونه سند صلح دعوای حقوقی

کلیه حقوق و دعاوی واقعیه، فرضیه و احتمالیه مصالح اعم از مطروحه و غیرمطروحه ناشی از هرگونه معامله اعم از منقول و غیرمنقول به طرفیت متصالح بدون استثناء به نحویکه دیگر هیچگونه حقی از حقوق مزبوره برای مصالح باقی نماند و تمامی آن حقوق در مورد صلح متعلق به متصالح است.
مال الصلح: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال که تماماً و نقداً تسلیم مصالح گردید باقراره کلیه شرایط صحت صلح قطعی اعم از قبض و اقباض وصیغه به اظهار و غیره اجراء شده و طرفین ضمن العقد هرگونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی خود را ولو به عنوان تضرر و غیره نسبت به مفاد متن از خود سلب نمودند.

امضاء کنندگان سند اقرار و اعلام می‌نمایند که از مفاد سند کاملا مطلع شده و تمامی مراتب سند به ایشان تذکر و تفهیم گردید و با علم و اطلاع نسبت به امضاء سند اقدام نمودند.

صلح دعوای حقوقی

مورد مصالحه: کلیه حقوق و دعاوی واقعیه و فرضیه و احتمالیه مصالحین ناشی از طرح دعوا علیه متصالح در خصوص قرارداد مشارکت در ساخت از هر حیث با شرط دادن وکالت و بقای آن در خصوص قرارداد مذکور از طرف متصالح به آقای*** (مصالح ردیف ۲) وبدون استثناء به نحویکه دیگر هیچگونه حقی از حقوق مزبوره در مورد صلح بالا برای مصالحین باقی نباشد.

کلیه شرایط صحت صلح و صیغه به اظهار وغیره اجراء شده و طرفین ضمن العقد هرگونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی خود را ولو به عنوان تضرر وغیره نسبت به مفاد متن از خود سلب وساقط نمودند.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.