راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

۳ نمونه مبایعه نامه و قولنامه خودرو و ماشین + word / pdf

فهرست

نمونه شماره یک

نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو ( قولنامه ماشین – قولنامه خودرو )

ماده ۱ : طرفین قرارداد

۱-۱- فروشنده/فروشندگان ………………………. فرزند ………….. به شماره شناسنامه ………………..صادره از ……………کدملی …………………….. متولد ………….. ساکن ……………………………………………….. تلفن  ………………………..

 1-2 – خریدار/خریداران ………………………. فرزند ………….. به شماره شناسنامه ………………..صادره از ……………کدملی …………………….. متولد ………….. ساکن ……………………………………………….. تلفن  …………………………

۲: موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارتست از انتقال …………………. دانگ یکدستگاه خودرو …………………… از نوع …………… مدل ………………………….  سیستم ……………. رنگ ………… سیلندر …………………….. شماره راهنمایی و رانندگی ……………………………… شماره شاسی ……………………………………….. شماره موتور ……………………………………… که با تمام تجهیزات، متعلقات و منصوبات آن از قبیل ……………………… در آن می باشد.

ماده ۳ : ثمن معامله

 3-1  بهای معامله به طور مقطوع بعدد ( ………………………….. ریال ) و با حروف ( ……………………….. ریال ) تعیین گردید .

 3-2  همزمان با این توافق مبلغ با حروف ( …………………………….. ریال ) نقداً / طی چک شماره …………………… عهده بانک ………………..  شعبه …………………… کد ………………… به فروشنده پرداخت گردید . باقیمانده مبلغ با حروف ( ………………………………………… ریال ) در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد.

ماده ۴ : شرایط معامله

 4-1  طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند ، طبق قرارداد در تاریخ به حروف ……………………….به همراهی یکدیگر به مرکز تعویض پلاک مراجعه کنند و در تاریخ  ……………. در دفتر اسناد رسمی شماره ………………………… حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد. در ضمن، اجرای تعهد ( تنظیم سند ) از طرف فروشنده بنام منتقلٌ الیه بعدی ، منوط به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می باشد و در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی مربوطه ، گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می شود .

 4-2 – عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار، در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور به تقاضای ذینفع مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد .

۴-۳ – مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک ، با رؤیت کامل فنی ، بدنه ، توسط خریدار و یا کارشناس منتخب وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه می باشد .

۴-۴- مسئولیت هر گونه تخلف اعم از راهنمایی و رانندگی ، کیفری و مدنی که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحویل ، به وقوع پیوسته باشد بعهده فروشنده است .

۴-۵ – هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی و عوارض شهرداری بعهده فروشنده ، حق الثبت و حق التحریر بعهده …………………………. می باشد.

۴-۶ – کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین و با علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گردید. موارد تقلب و تدلیس از این موضوع مستثنی است .

۴-۷ – در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند مصادره ، رهن ، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی ، مستحق للغیر و یا غصبی بودن ، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده ، فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی راکه خریدار متقبل شده ، پرداخت نموده و مبلغ به حروف ( ……………………………………… ریال ) به عنوان خسارت عدم انجام تعهد به وی پرداخت و ثمن دریافتی را با احتساب خسارت قانونی مسترد نماید .

 4-8 – مورد معامله و کلیه اوراق و مستندات در تاریخ با حروف ……………………… ساعت ………………………….. تسلیم خریدار شد/ خواهد شد.

 4-9 – در صورت عدم حضور هر یک از طرفین برای تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده ، ممتنع از حضور ، مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ باحروف ( …………………………………………. ریال ) بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید. خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است.

۴-۱۰ –  در صورت عدم پرداخت مابقی ثمن قرارداد توسط خریدار، فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسیله نقلیه را (در صورت تحویل شدن) مسترد نماید.

ماده ۵ : در صورتیکه معامله بصورت اقساطی باشد

 5-1 – چک ها و یا سفته ها در حکم ثمن معامله می باشد در صورتیکه پرداخت ……………….. قسط از اقساط بصورت متوالی از طرف خریدار به تاخیر افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسیله نقلیه را مسترد نماید . خریدار در صورت استنکاف از استرداد مورد معامله ملزم و متعهد به تحویل مورد معامله و جبران خسارت وارده می باشد و در صورتیکه مورد معامله به هر علتی تلف شده باشد خریدار مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود . جبران خسارت پس از کسر میزان مبالغ پرداختی بوده و مبنای قیمت مورد معامله به نرخ روز بازار محاسبه می گردد.

 5-2 – پس از پرداخت آخرین قسط فروشنده موظف است سند را به نام خریدار انتقال دهد.

            محل امضاء و اثر انگشت فروشنده/فروشندگان                             نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

            محل امضاء و اثر انگشت خریدار/خریداران                                  نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

نمونه شماره دو

مبایعه نامه خرید و فروش خودرو (قولنامه ماشین – قولنامه خودرو)

بنام خدا

یا ای‌ها الذین آمنوا اوفوا بالعقود

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید به عهد و ایمانی که می‌بندید وفا کنید.»

ماده ۱: طرفین قرارداد

۱-۱ فروشنده/ فروشندگان …. فرزند …. . به شماره شناسنامه …. . صادره از … کد ملی …. . متولد …. . به نشانی …. . شماره تلفن همراه …. .

۱-۲ خریدار/ خریداران …. فرزند …. . به شماره شناسنامه …. . صادره از … کد ملی …. . متولد …. . به نشانی …. . شماره تلفن همراه …

ماده ۲: موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارتست از انتقال …. دانگ یک دستگاه خودرو … از نوع … مدل …. سیستم …. رنگ … سیلندر …. . شماره راهنمایی و رانندگی … شماره شاسی …. . شماره موتور … کارکرد خودرو … کیلومتر، که با تمام تجهیزات، متعلقات و منصوبات آن از قبیل … در آن می‌باشد.

ماده ۳: ثمن معامله

۳-۱ بهای معامله به طور مقطوع به عدد (…. ریال) و با حروف (…. ریال) تعیین گردید.

۳-۲ همزمان با این توافق مبلغ با حروف (…. ریال) نقداً/ طی چک شماره …. عهده بانک …. شعبه …. کد …. به فروشنده پرداخت گردید. باقیمانده مبلغ با حروف (…. ریال) در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد.

ماده ۴: شرایط معامله

۴-۱ طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند، طبق قرارداد در تاریخ. . /. . /. . ۱۴ به حروف …. به همراهی یکدیگر به مرکز تعویض پلاک مراجعه کنند و در تاریخ. . /. . /. . ۱۴ در دفتر اسناد رسمی شماره …. حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد. در ضمن، اجرای تعهد (تنظیم سند) از طرف فروشنده بنام منتقلٌ الیه بعدی، منوط به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد می‌باشد و در صورت‌عدم حضور هر یک از طرفین در دفترخانه اسناد رسمی مربوطه، گواهی سردفتر مثبت تخلف نامبرده می‌شود.

۴-۲عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده وعدم پرداخت ثمن توسط خریدار، در حکم‌عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور به تقاضای ذینفع مجاز به صدور گواهی‌عدم حضور می‌باشد.

۴-۳ مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک، با رؤیت کامل فنی، بدنه، توسط خریدار و یا کارشناس منتخب وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه می‌باشد.

۴-۴ مسئولیت هر گونه تخلف اعم از راهنمایی و رانندگی، کیفری و مدنی که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحویل، به وقوع پیوسته باشد بعهده فروشنده است.

۴-۵ هزینه‌های نقل و انتقال اعم از دارایی و عوارض شهرداری بعهده فروشنده، حق الثبت و حق التحریر بعهده …. می‌باشد.

۴-۶ کلیه خیارات از جمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین و با علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گردید. موارد تقلب و تدلیس از این موضوع مستثنی است.

۴-۷ در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند مصادره، رهن، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی، مستحق للغیر و یا غصبی بودن، قانوناً قابل انتقال به خریدار نبوده، فروشنده موظف است کلیه هزینه‌هایی را که خریدار متقبل شده، پرداخت نموده و همچنین مبلغ به حروف (…. ریال) به عنوان وجه التزام (موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی) به وی پرداخت و ثمن دریافتی را با احتساب خسارت قانونی مسترد نماید.

۴-۸ مورد معامله و کلیه اوراق و مستندات در تاریخ. . /. . /. . ۱۴ با حروف …. ساعت …. تسلیم خریدار شد/ خواهد شد.

۴-۹ در صورت‌عدم حضور هر یک از طرفین برای تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی تعیین شده، ممتنع از حضور، مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ با حروف (…. ریال) بعنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید. خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است.

۴-۱۰ در صورت‌عدم پرداخت مابقی ثمن قرارداد توسط خریدار، فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسیله نقلیه را (در صورت تحویل شدن) مسترد نماید.

۴-۱۱ با توافق طرفین دادگاه صالح جهت رسیدگی به اختلافات طرفین دادگاه محل اقامت فروشنده می‌باشد و خریدار نسبت به این مورد ادعایی ندارد.

۴-۱۲ هرگونه ابلاغیه، احضاریه، یا مکاتبه و نظایر آن که فروشنده یا خریدار در اجرای قرارداد حاضر یا در ارتباط با اختلاف‌های احتمالی حاصله از اجرای قرارداد به اقامتگاه طرف مقابل از طریق پست سفارشی دو قبضه ارسال خواهد شد و این ابلاغ به معنای ابلاغ به فروشنده یا خریدار خواهد بود.

۴-۱۳ طرفین این قرارداد ملزم به ثبت نام در سامانه ثنا قوه قضاییه حداکثر ظرف ۳ روز از تنظیم این قرارداد می‌باشند.

ماده ۵: در صورتیکه معامله بصورت اقساطی باشد

۵-۱ چک‌ها و یا سفته‌ها در حکم ثمن معامله می‌باشد در صورتیکه پرداخت …. قسط از اقساط بصورت متوالی از طرف خریدار به تاخیر افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسیله نقلیه را مسترد نماید. خریدار در صورت استنکاف از استرداد مورد معامله ملزم و متعهد به تحویل مورد معامله و جبران خسارت وارده می‌باشد و در صورتیکه مورد معامله به هر علتی تلف شده باشد خریدار مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود. جبران خسارت پس از کسر میزان مبالغ پرداختی بوده و مبنای قیمت مورد معامله به نرخ روز بازار محاسبه می‌گردد.

۵-۲ پس از پرداخت آخرین قسط فروشنده موظف است سند را به نام خریدار انتقال دهد.

ماده ۶: نسخ قرارداد

این قرارداد در ۶ ماده و در ۲ نسخه تنظیم و به امضای طرفین رسید و کلیه نسخ آن در حکم واحد و دارای اثر حقوقی یکسان بوده و برای طرفین از تاریخ امضای قرارداد لازم الاجرا می‌باشد.

محل امضاء و اثر انگشت فروشنده/ فروشندگان محل امضاء و اثر انگشت خریدار/ خریداران

نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

نمونه شماره سه

نمونه قرارداد مبایعه‌نامه (قولنامه) خودرو

بسمه‌تعالی

ماده ۱: متبایعین

۱-۱- فروشنده / فروشندگان… فرزند… به شماره شناسنامه / اقتصادی /… ثبت… صادره از… متولد سال… دارای کد ملی… ساکن… کد پستی… تلفن…اصالتاً از طرف خود و ولایتان / قیومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف… به‌موجب… و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

۲-۱- خریدار / خریداران… فرزند… به شماره شناسنامه / اقتصادی /… ثبت… صادره از… متولد سال… دارای کد ملی… ساکن… کد پستی… تلفن… اصالتاً از طرف خود و ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف… به‌موجب… و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

ماده ۲: موضوع و مشخصات مورد معامله

عبارت است از انتقال… دانگ یک دستگاه اتومبیل نوع… سیستم… تیپ… مدل… رنگ… ظرفیت… تعداد… سیلندر نوع سوخت… تعداد محور… تعداد چرخ… شماره موتور… شماره شاسی… شماره انتظامی ناجا… / فاقد شماره انتظامی ناجا، شناسنامه خودرو (VIN) … خریداری فروشنده به‌موجب… با تمام لوازم منصوبه از قبیل: …. . …

ماده ۳: ثمن معامله

۳-۱- ثمن معامله به‌طور مقطوع به عدد (… ریال) و با حروف (… ریال) تعیین گردید.

۳-۲- هم‌زمان با این توافق مبلغ با حروف (… ریال) نقداً / طی چک شماره… عهده بانک… شعبه… کد… به فروشنده پرداخت گردید. باقیمانده ثمن با حروف (…ریال) در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد.

تبصره: در صورت‌عدم درج ثمن مورد معامله مطابق مواد۱۹۰ و ۳۳۸ و بند ۴ ماده ۳۶۲ و ۳۹۵ قانون مدنی، قرارداد مذکور از طرف فروشنده قابل‌فسخ است

ماده ۴: شرایط معامله

۴-۱- طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند رسمی، طبق قرارداد در تاریخ… به حروف… در دفتر اسناد رسمی شماره. . … حاضر شوند و فروشنده متعهد گردید در قبال دریافت مابقی ثمن مورد معامله حسب بند (۳-۲) قرارداد سند را به نام خریدار انتقال دهد در صورت‌عدم حضور هر یک از طرفین در دفترخانه اسناد رسمی در زمان تعیین‌شده مزبور گواهی سردفتر مثبت تخلف نامبرده می‌باشد، در ضمن اجرای تعهد به تنظیم سند از طرف فروشنده به منتقل الیه و یا هر شخص دیگری که خریدار معرفی می‌نماید منوط به احراز انتقال از طریق ارائه قرارداد جدید می‌باشد.

۴-۲-عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده وعدم پرداخت ثمن توسط خریدار، در حکم‌عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی‌عدم حضور می‌باشد.

۴-۳- مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک، همراه با رؤیت کامل فنی و بدنه توسط خریدار و یا کارشناس منتخب وی صورت گرفت و از کمیت و کیفیت آن آگاه می‌باشد.

۴-۴- مسئولیت هرگونه تخلف، شکایت و کشف فساد اعم از راهنمایی و رانندگی، کیفری و مدنی که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحویل، به وقوع پیوسته باشد بر عهده فروشنده بوده و از زمان تحویل مورد معامله توسط خریدار کلیه مسئولیت‌های متصوره بر عهده خریدار می‌باشد.

۴-۵- هزینه‌های نقل‌وانتقال اعم از دارایی و شهرداری به عهده فروشنده و هزینه حق التحریر به‌طور توافقی به‌صورت… / بالمناصفه به عهده طرفین می‌باشد.

۴-۶- کلیه خیارات ازجمله خیار غبن به هر عنوان ادعا و به هر میزان با اقرار طرفین به علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گردید. موارد تقلب و تدلیس که به طور واضح و آشکار علت غبن باشد، مستثنی است.

۴-۷- در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قهریه به‌مانند مصادره بودن، رهن بودن، عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی، مستحق للغیر و یا غصبی بودن، قانوناً قابل‌انتقال به خریدار نبوده، فروشنده موظف است کلیه هزینه‌هایی راکه خریدار متقبل شده، پرداخت‌نموده و معادل… ریال به‌عنوان خسارت تخلف از انجام تعهد به وی پرداخت و ثمن دریافتی را با احتساب خسارت قانونی مسترد نماید.

۴-۸- مورد معامله در تاریخ… با حروف… ساعت… تحویل خریدار شد و یا در تاریخ… در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی به خریدار تحویل خواهد شد.

۴-۹- در صورت‌عدم حضور هر یک از طرفین برای تنظیم سند رسمی انتقال در دفتر اسناد رسمی تعیین‌شده، توافق گردید طرف ممتنع از حضور در دفترخانه به ازای هرروز تأخیر در تنظیم سند رسمی انتقال مبلغ… ریال به‌عنوان جبران خسارت‌عدم اجرای تعهدات در وجه طرف مقابل پرداخت نماید. ضمناً خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلی بوده و با آن قابل‌جمع است.

ماده ۵: حق‌الزحمه مشاور (متصدی) خودرو

عضو شماره… اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان اتومبیل… و دارای پروانه تخصصی اشتغال… صادره اداره کل ثبت‌اسناد و املاک استان… منطبق با تعرفه مصوب هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور از هر طرف معامله مبلغ… ریال می‌باشد که هم‌زمان با امضاء این قرارداد به‌موجب قبوض شماره‌های… و… پرداخت شد.

ماده ۶

این قرارداد، در تاریخ با حروف… ساعت… در دفتر واحد صنفی شماره فوق الاشاره واقع در… در چهار نسخه تنظیم، امضاء و مبادله گردید و مشاور (متصدی) مربوطه مکلف است ضمن ممهور نمودن نسخه قرارداد به مهر مخصوص واحد صنفی، نسخه اول و دوم را به طرفین قرارداد تسلیم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی نموده و نُسَخ چهارم به اداره راهنمایی و رانندگی ناجا ارسال نمایند. هر چهار نسخه دارای اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی از درجه اعتبار ساقط می‌شود.

ماده ۷: توضیحات قرارداد

ماده ۸: مورد معامله و موضوع این مبایعه‌نامه حسب مورد ازلحاظ فنی تائید می‌شود.

نام و نام خانوادگی کارشناس فنی

مبایعه نامه خودرو word و pdf

فیلم: نکات مهم درباره قولنامه خودرو که باید بدانیم

مستندات قانونی مرتبط با مبایعه نامه خرید و فروش خودرو

رای شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۸۶۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۲ شماره پرونده: ۹۸۰۴۱۸۵

اولاً: قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.

ثانیاً: مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت‌های تعویض پلاک و وکالت نامه‌های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آن‌ها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می‌توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

چگونه مبایعه نامه بنویسیم؟

همانند سایر معاملات میان افراد، در نقل و انتقال و خرید و فروش خودرو نیز ابتدا فروشنده و خریدار باید قراردادی را میان خود تنظیم و امضاء کنند.

مواردی مانند مشخصات کامل طرفین و مشخصات جامع و کامل خودروی موضوع معامله (مدل، رنگ، وسایل اضافی و موجود روی خودرو و …)، تعهدات طرفین نظیر قیمت تمام شده، نحوه و مراحل پرداخت آن از سوی خریدار، زمان تحویل خودرو (به همراه بیمه شخص ثالث و کارت سوخت و …) از سوی فروشنده به خریدار، توافق بر زمان و نحوه تعویض پلاک خودرو، تکلیف فروشنده به پرداخت تمامی بدهی‌های خودرو اعم از عوارض سالانه شهرداری (مخصوص سواری و وانت دو کابین) و مالیات (مخصوص همه وانت‌ها و سواری‌های کار) زمان حضور در دفترخانه و هر آنچه که عرف، جهت منافع هر دو طرف معامله ایجاب می‌کند باید در مبایعه نامه قید و به امضای آن‌ها برسد.

۴.۶/۵ - (۱۶ امتیاز)
5 نظرات
 1. ن می گوید

  سلام ممنون از توضیحات و بسیار ارزشمند که فایل word مبایعه نامه را در اختیار گذاشتید
  موفق باشید

 2. ناشناس می گوید

  تشکر از شما

 3. امیر تسلیمی می گوید

  ضمن تشکر از راهنمایی و قراردادن فایل نمونه مبایعه نامه خودرو ، و با توجه به رای ۱۸۶۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، لطفا بطور صریح بفرمایید که تنظیم مبایعه نامه همانند نمونه ارسالی شما برای فروش خودرو کفایت میکند یا اینکه حتما میبایست در دفترخانه به تایید برسد؟

 4. ناشناس می گوید

  با تشکر فراوان

 5. ناشناس می گوید

  ممنون از زحمات شما…

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.