راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

تعرفه دفاتر اسناد رسمی

تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

صاحبان برخی مشاغل، نظیر وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری و صاحبان دفاتر املاک، جهت ارایه خدمات، باید مطابق تعرفه های رسمی، مانند میزان حق الزحمه مشاور املاک، اقدام به دریافت وجه، در ازای ارایه خدمات نمایند. دفاتر اسناد رسمی نیز از این امر، مستثنی نبوده و همانطور که کارشناسان رسمی دادگستری، مطابق تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، عمل می نمایند، آن ها نیز باید، مطابق تعرفه اعلامی هر ساله، ارائه خدمت کنند. خدماتی که دفاتر اسناد رسمی، ارایه می دهند و بر مبنای آن، هزینه، دریافت می کنند، به طور کلی، شامل موارد زیر می باشد:

 • تنظیم اسناد مالی
 • تنظیم اسناد غیر مالی
 • سایر خدمات ثبتی

بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی ، تاسیس یک نهاد مدنی برای کارکنان این دفاتر با عنوان کانون سردفتران و دفتریاران پیش بینی شده که شخصیت حقوقی مستقلی از دولت دارد و به دفاع از منافع شغلی و حرفه ای خود اعضا و شهروندان می پردازد . ورود به پورتال کانون سردفتران و دفتریاران از طریق سایت کانون به نشانی portal.notary.ir امکانپذیر می باشد .

مطابق بخشنامه ای که هر سال از سوی قوه قضاییه، به دفاتر اسناد رسمی، ابلاغ می گردد، تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی، مشخص می گردد.

تعرفه تنظیم اسناد مالی

به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی: ” اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی، و یا نزد سایر ماموران رسمی، در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشند . ” سند رسمی هستند.” تعرفه تنظیم این اسناد، با توجه به نوع سند و مبلغ آن، متفاوت است. تعرفه تنظیم اسناد مالی، توسط دفاتر اسناد رسمی، بر اساس  میزان هزینه  ۱۴۰۱ و تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی ۱۴۰۱،  مطابق با جداول زیر می باشد :

اسناد مالی رهنی، با حق استرداد، ذمه و سایر اسناد مالی 

مبلغ سندتعرفه
تا مبلغ ده میلیون ریال مقطوعا۸۰۰ هزار ریال
تا مبلغ صد میلیون ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال۱۲ در هزار
تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیون ریال۸در هزار
تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۲۰۰ میلیون ریال۵در هزار
تا مبلغ  یک میلیارد ریال نسبت به مازاد ۵۰۰ میلیون ریال۴در هزار
تا مبلغ سه میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال۲در هزار
تا مبلغ شش میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال۱در هزار
تا مبلغ ۱۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد شش میلیارد ریال%۷در هزار
تا مبلغ ۲۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد ریال%۵در هزار
تا مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۲۰ میلیارد ریال%۲در هزار
بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیارد ریال%۴در هزار

اسناد اموال منقول: مطابق با ماده ۱۹ قانون مدنی : ” اشیایی که نقل آن، از محلی به محل دیگر، ممکن باشد، بدون اینکه به خود، یا محل آن، خرابی وارد آید، منقول است .” بنابراین اشیایی مانند اتومبیل، اسکناس، سهام، چک و امثالهم، مال منقول و انواع آن، به حساب می آیند.

مبلغ سندتعرفه
تا مبلغ ده میلیون ریال مقطوعا۳۵۰هزار ریال
تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۱۰ میلیون ریال۶در هزار
تا مبلغ یک میلیارد ریال نسبت به مازاد ۲۰۰ میلیون ریال۴در هزار
بیش از یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال۱در هزار

انواع سند معاملات غیر منقول و پیش فروش ساختمان، طبق ارزش معاملاتی

مبلغ سندتعرفه
تا مبلغ ده میلیون ریال مقطوعا۸۰۰هزار ریال
تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۱۰ میلیون ریال۱۲۰در هزار
تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۵۰ میلیون ریال۴۰در هزار
تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیون ریال۲۰در هزار
تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال نسبت به مازاد ۲۰۰ میلیون ریال۱۲در هزار
تا مبلغ ۱ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۵۰۰ میلیون ریال۶در هزار
بیش از یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک میلیارد ریال۳در هزار

نکته ای که باید به آن توجه شود، آن است که، در سال ۱۴۰۱، صرفا بخشنامه ای در خصوص تغییر تعرفه، در رابطه با برخی اوراق و خدمات مربوط به امور ثبتی، اعلام شده و میزان هزینه و تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی  ۱۴۰۱، در خصوص اسناد مالی، به طور کلی، کماکان، مانند تعرفه و دستمزد سال گذشته می باشد.

تعرفه تنظیم اسناد غیر مالی

بر اساس ماده ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت، اسنادی که تعیین قیمت برای آن ها ممکن نباشد، مانند وکالت نامه ها، وصیت نامه، صلح، هبه نامه و امثالهم، اسناد غیر مالی، محسوب شده و  میزان هزینه و تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی ۱۴۰۱ ، از جمله هزینه انواع وکالت نامه، در خصوص اینگونه اسناد، به شرح ذیل می باشد :

اسناد غیر مالیتعرفه
وکالت نامه های فروش یا انتقال۱/۵۰۰/۰۰۰ریال
سایر وکالت نامه ها۱/۰۰۰/۰۰۰ریال
تنفیذ نامه ، رضایت نامه ، اقرار نامه ، تعهد نامه ،متمم قرارداد ، اجاره۱/۰۰۰/۰۰۰ریال
تقسیم نامه برای هر واحد مال منقول نظیر خودرو و غیر منقول مانند زمین ، آب و قطعه نفکیکی۱/۰۰۰/۰۰۰ریال
تعهد نامه دانشجویی که به نفع مراکز آموزش عالی یا آموزش و پرورش و صندوق های مربوط به آن تنظیم می شود۲۰۰/۰۰۰ریال
وقف نامه۳/۰۰۰/۰۰۰ریال
وصیت نامه۱/۵۰۰/۰۰۰ریال
صلح دعاوی قراردادهای غیرمالی۱/۰۰۰/۰۰۰ریال
تعویض یا ضم وثیقه۱/۲۰۰/۰۰۰ریال
سایر اسناد غیر مالی۸۰۰/۰۰۰ریال

لازم به ذکر است که میزان هزینه و تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی ۱۴۰۱ ، در خصوص اسناد غیر مالی، کماکان، مانند تعرفه و هزینه سال گذشته است و صرفا در برخی اوراق و خدمات ثبتی، تغییر داشته است.

تعرفه تنظیم سایر خدمات ثبتی

دفاتر اسناد رسمی، به غیر از مواردی که در بالا گفته شد، خدمات دیگری، تحت عنوان خدمات ثبتی، از قبیل صدور سند گواهی امضا، استعلام از سازمان ثبت و مواردی از این دست رل نیز ارایه می کنند که میزان هزینه و تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی ۱۴۰۱، در خصوص این امور و سایر امور ثبتی، از قرار زیر می باشد :

سایر خدمات ثبتیتعرفه
فک رهن یا فسخ سند۸۰۰/۰۰۰ریال
صدور اجرائیه۲/۰۰۰/۰۰۰ریال
صدور اخطاریه۲۰۰/۰۰۰ریال
امور مربوط  به قبوض سپرده۲۵۰/۰۰۰ریال
تهیه رونوشت از ثبت دفتر۴۰۰/۰۰۰ریال
تصدیق مطابقت رونوشت و فتوکپی با اصل از اسناد و مدارک دفترخانه۱۵/۰۰۰ریال
تصدیق مطابقت رونوشت و فتوکپی با اصل اسناد مالکیت در صورتی که توسط ذی نفع تهیه گردد۶۰/۰۰۰ریال
صدور گواهی علت عدم ثبت سند۵۰/۰۰۰ریال
ثبت عزل یا استعفای وکیل و فسخ ملاحظات ثبت دفتر۵۰۰/۰۰۰ریال
گواهی امضا۳۰۰/۰۰۰ریال
استعلام از سازمان ثبت و سایر ادارات و پاسخ استعلامات۱۵۰/۰۰۰ریال
قیمت سند نکاحیه۸۵/۰۰۰ریال
قبض اقساطی ۱/۸۰۰ریال
رونوشت اسناد۷/۵۰۰ریال
اخطاریه دفترخانه۵۰/۰۰۰ریال
گواهی ثبت علامت۸/۰۰۰ریال
گواهی تمدید ثبت علامت۸/۰۰۰ریال
گواهی ثبت اختراع۸/۰۰۰ریال
سند مالکیت (دولتی و تک برگی)۱۷/۰۰۰ریال

در سال ۱۴۰۱، تعرفه برخی خدمات و اوراق ثبتی تغییر نموده و هزینه سایر خدمات دفاتر اسناد رسمی، در خصوص تنظیم اسناد مالی و غیر مالی، به قوت خود، باقی مانده است.

در بخش های قبل، در مورد تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی، برای تنظیم اسناد مالی، غیر مالی و سایر خدمات ثبتی، در سال ۱۴۰۱ ، توضیح داده و جدول مربوط به هر یکی از این خدمات، ارائه گردید. همچنین، گفته شد که همانطور صاحبان برخی از مشاغل، همچون کارشناسان رسمی دادگستری، مطابق تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، عمل می نمایند، دفاتر اسناد رسمی نیز باید، مطابق تعرفه اعلامی هر ساله، ارائه خدمت کنند. 

مساله مهم دیگری که در رابطه با تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی وجود دارد، تعرفه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت در دفاتر اسناد رسمی می باشد؛ با این توضیح که، بخشنامه «تعرفه ارائه خدمات الکترونیکی امور ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی» در ۲۷ فروردین ماه سال ۱۴۰۱، توسط رئیس قوه قضائیه، به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردید.

مطابق این بخشنامه، میزان هزینه و تعرفه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت، در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی، انجام گیرد، مشخص شده است. به موجب بخشنامه مذکور، خدمات الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به طور کلی به دو روش، قابل انجام و ارائه به متقاضیان می باشد:

روش خود کاربری: در این روش، متقاضی، برای دریافت خدمات الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به سامانه و سایت مربوطه مراجعه کرده و مطابق دستورالعمل موجود در سامانه، برای دریافت خدمات الکترونیکی مدنظر خود و پرداخت میزان هزینه مربوطه، اقدام می نماید.

روش اقدام از طریق دفاتر اسناد رسمی: در این شیوه، متقاضی، به منظور دریافت خدمات الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به یکی از دفاتر اسناد رسمی، مراجعه نموده و با پرداخت تعرفه مشخص شده در بخشنامه، برای دریافت خدمات مورد نظر خود اقدام می نماید. میزان هزینه و تعرفه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت در دفاتر اسناد رسمی ۱۴۰۱ ، مطابق جدول زیر می باشد:

ردیفنوع خدمتتعرفه
۱ورود اطلاعات صورت جلسه ها در سامانه جامع (سهامی عام و خاص)سهامی عام هر صورت جلسه ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
سهامی خاص هر صورت جلسه ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۲ورود اطلاعات صورت جلسه ها در سامانه جامع (شرکت های غیر سهامی)هر صورت جلسه ۷۰۰.۰۰۰ ریال
۳ورود اطلاعات صورت جلسه موسسات غیر تجاریهر صورت جلسه ۵۰۰.۰۰۰ ریال
۴ورود اطلاعات درخواست تاسیس شرکت سهامی خاصهر درخواست ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۵ورود اطلاعات درخواست تاسیس شرکت سهامی عام در دو مرحلههر درخواست ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۶ورود اطلاعات درخواست تاسیس موسسات غیر تجاریهر درخواست ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال
۷درخواست اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی(حقیقی و حقوقی)حقیقی  500.000 ریال
حقوقی  5.00.000 ریال
۸درخواست اظهارنامه دفتر ثبت تجاریهر درخواست ۳۰۰.۰۰۰ ریال
۹درخواست کد فراگیر اتباع خارجیرایگان
۱۰ورود اطلاعات تکمیلی در صورت نقص  یا ایراد در موضوعات ۱ تا ۶ این جدولهر درخواست ۳۰۰.۰۰۰ ریال
۱۱انجام خدمات احرازی ذی سمت بودن پس از تهیه پیش نویس سندرایگان
۱۲ثبت نام در سامانه ثنا برای مراجعان دفتررایگان
۱۳درخواست تقاضای تعویض سند مالکیت و ارسال آنهر درخواست ۳۰۰.۰۰۰ ریال
۱۴ورود اطلاعات و ارسال اظهارنامه مالکیت اختراعات و علایم تجاری و نشانه های جغرافیایی و تغییرات آنهر درخواست ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال
۱۵ورود اطلاعات و ارسال اظهارنامه مالکیت طرح های صنعتی و نشانه های جغرافیایی و تغییرات آنهر درخواست ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال

در بخش های مختلف این مقاله، در مورد تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی، برای اسناد مالی، غیر مالی، سایر خدمات ثبتی و خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، توضیح داده شده.


به این مطلب امتیاز بده post
17 نظرات
 1. سردفتر می گوید

  ” بحران ایستائی و تغییر ”

  با درود و احترام به همکاران فهیم ؛

  با نیم نگاه سطحی مفاد تغییرتعرفه حق التحریر دریافتم … که چنین تغییر تحریری نه تنها دلی به چنگ نمی زندبلکه تمام حس وعلقه وعشق کار وشعور و بلوغ ودل را چنگ و غنج می زند

  تحریری که میزان آن حتی تکافوی رفع تورم سال گذشته را نمی نماید چه رسد به تورم افسارگسیخته پنج سال گذشته ، مع الوصف بنابه نظرگاه شخصی دربهت وعجبم که به ظاهرکثیری از ما ( باستثنای کسانی که وظیفه مستقیم توجیه و توضیح داشته ومحل پرسش ومکلف پاسخند) ؛

  بجای اعتراض جدی در اول قدم شرح نشر آن ، صبورانه و با تانی و شاید بی تامل بدان می نگرند و فراتر از آن بجای به سخره واستهزا واعتراض به چنین توهین سخیف و وقیح ورسائی ، صرفا درپی چانه زنی وتعجیل زمان اجرای آن هستند!!!

  گویا بوی اشمئزاز و تسلیم و پذیرش چنین تحریرتحقیری پس از سال ها صبوری و انتظار نه تنها آنچنان آزار دهنده نبوده ، بل آن را کلاه و برکتی از این نمد اعطائی فرض می نمایند !!!

  چرا چنان آرام و ساکت می رویم که برای نواله ناگزیر روزگار خود به بحران تعقل و ایستائی و سکوت مرگبار تدریجی تن در دهیم .

  به یقین چنین تحریر وتحقیری را اعتراضی هر روزه و به هربهانه بایسته است

  به امید تغییر تحریر

 2. محمد می گوید

  جالبه که اکثر اسناد اصلاحات ارضی در روستا ها معمولا سه برگ سند دارند و چون اسناد اصلاحات ارضی شروط زیادی داره معمولا هر سند چهار یا پنج برگ میشه یعنی اگه مالکی رونوشت اسنادش رو بخواد بگیره الان حدود ۶۰۰ هزار تومن باید پول رونوشت بده بعد برای انتقالش بره ی دفتر دیگه ۸۰ هزار تومن تحریر برای انتقال قطعی آن …..آخه این تحریر خنده دار نیست؟

 3. امیر می گوید

  سلام.. لطفا تعرفه اسناد منقول نیز درج شود. با تشکر

  1. راهشگر می گوید

   سلام در بخش “مقایسه حق التحریر اسناد غیر منقول بر اساس تعرفه های سابق و جدید با مبالغ مختلف” درج شده است.

   1. امیر می گوید

    فرمول محاسبه این تعرفه ها به چه صورت هست؟ مهفوم اینکه گفته شده مثلا یک در هزار یا ۱۰ در هزار یعنی چی؟ چطور محاسبه میشه؟ بایستی حتما محاسبه را از ریشه بدست بیارم.

 4. محمد می گوید

  سلام حق الثبت اتومبیل های خارجی یک درصد هست؟

  1. مریم می گوید

   فرقی ندارد همه یک درصد است

 5. سهراب می گوید

  سقف تهران چقدر در نظر گرفته شده است؟

 6. حمید شهابی می گوید

  اجحاف در حق مردم واقعا این تعرفه های تحمیل هزینه های سنگین بر مردم هست و افزایش درامد و پولدار تر کردن سردفتران اسناد رسمی اللخصوص در شهر های بزرگ

 7. ناشناس می گوید

  مصوبه اولیه تعرفه حق التحریر که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده بود و از اول فروردین امسال لازم الاجرا بود ، در پی اعتراض کانون سردفتران چند روز قبل از فروردین اجرای مصوبه متوقف شد و تغییراتی در آن داده شد . مهمترین تغییر حذف جمله ی آخر تبصره ۷ مصوبه بود که مقرر داشته بود : 《 سازمان ثبت از طریق سیستم الکترونیک ثبت کنترل های لازم را (برای رعایت سقف حق التحریر) به عمل آورد . 》 روشن نیست علت حذف کنترل الکترونیک سقف درآمد دفاتر _ آن هم بعد از تصویب آن توسط رئیس قوه قضائیه _ چه بوده و اعضای هیات مدیره کانون سردفتران که با حضور در سازمان ثبت باعث حذف آن شده اند ، چه توجیهی برای این اصرار دارند !! لازم است ریاست سازمان ثبت و ریاست کانون سردفتران توضیح دهند که بعد از حذف آن جمله ، تعیین سقف برای درآمد دفاتر بدون امکان کنترل الکترونیکی چه حاصلی دارد ؟!

 8. ناشناس می گوید

  با سلام ، چرا آقایون سردفتر با این همه درآمد باز هم ناله میکنند ، اگر درآمد دریافتی که بالغ بر چندین میلیون در ماه میشه براشون کمه حقوق و مزایای بسیار زیادی که به کارمنداشون میدن کم کنند ، اگر به قول خودشون صورتشون رو با سیلی سرخ نگه میدارن چطور و با چه درآمدی در عرض ده سال از یه آپارتمان ۷۰ متری به چندین خونه و ویلا در شمال و ماشین شاسی بلند میرسن ، ای کاش سطح درآمدها کمی عادلانه بود ، همون ۴ سال پیش هم که تعرفه ها زیاد شد خود سردفتر محترم که من کارمندش بودم از خوشحالی روی پا بند نبود ، حالا درآمد ۹۰ میلیونی در ماه براشون کمه و به چشم مبارکشون نمیاد چون فرزند گرامی ایشون آپارتمان ۲۰۰ متری توی ستارخان رو قبول ندارن و خواهان خونه ی ویلایی تو جردن هستن

 9. مسلمون می گوید

  من خودم یه مدت دفترخونه کار کردم
  اکثر مردم از قیمت ها ناراضی بودند
  روز به روز وضع مالی سردفتر بهتر میشه
  خونه آنچنانی ، ماشین شاسی بلند و کسب و کارهای جانبی راه میندازن
  ولی دنیا مثل آب دریاست و هرچی میخورند باز تشنه تر میشن

  قوه قضائیه باید این سیستم رو جمع کنه و اداریش کنه و پرسنل استخدام کنه با حقوق ثابت
  براشون هم فرق نکنه مبلغ وام طرف چقدره یا قیمت خودروش
  هزینه یک برگ کاغذ که نباید با تعداد صفرهای اون معامله تعیین بشه
  مگه اینا مشاور املاک یا نمایشگاه اتومبیل هستند که سود درصدی میگیرن
  هیچ زحمتی هم برای بازاریابی نمی کشن
  زیر باد کولر نشستن و مردم میرن سمتشون چون مردم مجبورند

  سر قضیه برگ سبز که حکم سند خودرو رو داره چقدر بازی دراوردند و گفتند ملاک سند دفترخونه است ولی دم نیروی انتظامی گرم زیر بار این حرف نرفت.

  1. حمید می گوید

   هنوز متوجه نشدم این همه پولی که در دفترخانه ها از مردم بدبخت گرفته میشه واسه چیه
   عمل قلب باز انجام میدن؟نه
   موشک به هوا میفرستند؟نه
   هر سال با افزایش تورم خودبخود دریافتی اینها بالا می‌ره
   آقای رییسی فکری کنید

 10. ناشناس می گوید

  برید بابا هر کی یه دکانی باز کرده واسه چاپیدن ملت بیچاره یه سند میخوای بزنی هزارجا باید پول بدی فقط شغل های کاذب و بی مصرف درست کردیم اگه نصف این کسایی که تو این کارا هستن یه بیل دست میگرفتن الان مملکت ما اینجوری نبود

 11. گودرزی می گوید

  سلام ما بعد از ۱۵ سال در اطراف اصفهان توانستیم یه مسکن مهر بخریم با کلی بدهی و وام مسکن. برای گرفتن سند که کلی هزینه کردیم ولی وقتی میخواستیم وام مسکن بگیریم با کلی سود و اوراق .که واقعا با دردسر هزینه اوراق جور کردیم .گفتند باید ۱۸۰۰۰۰۰۰ تومان برای گرفتن وام رهن بانک بزارید .به نظر این هزینها گرفتنش درسته .

 12. ناشناس می گوید

  اینجا راه سوء استفاده را باز گذاشته اند و یک نقص مهم دارد. عددی که مبنای محاسبه هزینه های دفتراسناد رسمی می باشد ارزش معاملاتی ملک از نظر اداره دارایی می باشد نه ارزش روز ملک در بنگاه و بازار. مثلا برای ملکی که ۶۰۰ میلیون تومان در بازار قیمت دارد، ارزش معاملاتی ملک از نظر اداره دارایی خیلی کمتر است و چیزی کمتر از ۲۰ میلیون تومان است. هزینه حق التحریر چنین سندی طبق جدول این صفحه باید حدود ۱۲۰ هزار تومان شود، اما اینها از جهل مردم سوء استفاده میکنند و ملاک را ارزش بازار میگذارند و بعد هم جداول را نشان مردم میدهند میگن برو حساب کن ببین میشه یک میلیون تومان هزینه سند! اینطوری هست که سر مردم کلاه میره

  1. ماهان می گوید

   ببخشید شما که پرتی حرف نزن. هیچ دفتری نمیتونه این کار رو کنه هزینه بر اساس همون ارزش معاملاتی یک میلیون میشه اگر با قیمت بازار حساب میکردن که سر به فلک میکشید . هیچ وقت ۱۲۰ هزار ت نمیشه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.