راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

شرکت‌های فهرست شده در بورس اوراق بهادار دوبی

اعلی حضرت شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نخست وزیر امارات و حاکم دبی، فرمانی مبنی بر لیست گیری شرکت های سهامی در بازار اوراق بهادار صادر کردند

تمامی شرکت های سهام عمومی در دبی از جمله شرکت هایی که در مناطق اقتصادی ویژه یا مناطق آزاد مانند مرکز مالی بین المللی دبی هستند باید سهام خود را در بازار اوراق بهادار مانند بازار مالی دبی و نصدق دبی وارد کنند

شرکت های خصوصی سهامی با مجوز نیز پس از اطمینان از انطباق با شروط و قوانین محلی لیست گیری، می توانند وارد بازار سهام عمومی شوند

شرکت هایی که وارد بازارهای محلی شوند می توانند وارد بازارهای دیگر نیز بشوند

شرکت های خارجی که خارج از کشور تاسیس شده و مجوز گرفته باشند و شعبه ها، دارایی یا فعالیت هایی در دبی داشته باشند نیز می توانند سهام خود را به عنوان لیست اصلی یا فرعی وارد بازارهای محلی کنند

براساس این فرمان، شرکت های غیرمحلی باید وقتی سود سالانه یا درآمد حاصل از فعالیت هایشان در دبی به ۵۰ درصد یا بیشتر از کل سود یا درآمد سالانه شان رسید یا زمانی که کل دارایی های آنها در دبی به ۵۰ درصد یا بیشتر از دارایی های شرکت رسید، باید سهام خود را وارد بازارهای محلی کنند

شرکت های غیرمحلی که سود یا دارایی شان به مقدار لازم نرسیده نیز می‌توانند درصورت تطبیق با قوانین و شرایط محلی، سهام خود را وارد بازار کنند. شرکت های خارجی نیز می توانند سهام خود را بصورت لیست اصلی یا فرعی وارد بازار محلی کنند

این فرمان همچنین مسئولیت های سازمان های صادرکننده مجوز از جمله اقتصاد دبی، مسئولین مناطق اقتصادی ویژه یا مناطق آزاد مانند DIFC و بازارهای اوراق بهادار محلی مانند DFM و نصدق دبی، را مشخص می کند

مسئولیت آنها شامل نظارت بر تطبیق شرکت های محلی و غیرمحلی با آیین نامه های این فرمان، اقدام علیه متخلفینی از جمله ابطال ثبت نام و مجوز تا زمانی که مطابق شرایط تغییر کنند، است.

تمامی شرکت هایی که مشمول این فرمان می شوند باید وضعیت خود را تا یکسال آینده تغییر بدهند

سازمان های صادر کننده مجوز میتوانند تا این زمان اعلام شده، فرصت آنها را تمدید کنند. این فرمان از زمان انتشار آن در روزنامه های رسمی اجرایی می شود.

اسم الشرکهاسم المسجلالبرید الالکترونی
البنوک
(AJMANBANK) مصرف عجمان ش.م.ع.کیوتس[email protected]
(ALSALAMSUDAN) مصرف السلام السودانبرکات الشریف برکات[email protected]
(AMLAK) أملاک للتمویل ش.م.عشعاع کابیتال[email protected]
(CBD) بنک دبی التجاری ش.م.ع.بنک دبی التجاری[email protected]
(DIB) بنک دبی الإسلامیبنک دبی الإسلامی[email protected]
(EIB) مصرف الإمارات الإسلامی ش.م.عفینود نایدو[email protected]
(EIBANK) بنک الامارات للاستثمار ش م عبنک الإمارات معلومات.نت للاستثمار المحدود[email protected]
(EMIRATESNBD) الامارات دبی الوطنی ش.م.ع.فینود نایدو[email protected]
(GFH) بیت التمویل الخلیجی ش.م.بشرکه فخرو کارف کومب وٌترش رٌ ذ.م.م[email protected]
(MASQ) بنک المشرق (ش.م.ع)بنک المشرق[email protected]
(SALAM_BAH) مصرف السلام – البحرینکی بی ام جی[email protected]
(TAMWEEL) شرکه تمویل ش.م.ع.تمویل[email protected]
الاستثمار والخدمات المالیه
(ALMADINA) شرکه المدینه للتمویل والاستثمار[email protected]
(ALSALAMKW) مجموعه السلام القابضهمجموعه السلام القابضه[email protected]
(DFM) سوق دبی المالی (ش.م.ع.)بنک دبی[email protected]
(DIC) دبی للإستثمار ش. م .ع[email protected]
(EKTTITAB) اکتتاب القابضه[email protected]
(GGICO) الخلیجیه للاستثمارات العامهالشرکه الخلیجیه للاستثمارات العامه[email protected]
(IFA) شرکه الإستشارات المالیه الدولیه ش.م.ک.م.شرکه الإستشارات المالیه الدولیه ش.م.ک.م.[email protected]
(SHUAA) شعاع کابیتال ش.م.ع.شعاع کابیتال[email protected]
التأمین
(ALLIANCE) شرکه اللاینس للتامین ش م عشرکه اللاینس للتأمین[email protected]
(AMAN) دبی الإٍسلامیه للتأمین وإعاده التأمین – أمانشرکه دبی الإٍسلامیه للتأمین وإعاده التأمین[email protected]
(ARIG) المجموعه معلومات.نت للتأمین ش.م.ع.KPMG – البحرین[email protected]
(ASCANA) معلومات.نت الاسکندنافیه للتامینالشرکه معلومات.نت الاسکندنافیه للتأمین[email protected]
(ASNIC) شرکه الصقر الوطنیه للتأمین (ش.م.ع)شرکه الصـقر الوطنیه للتامین[email protected]
(DARTAKAFUL) دار التکافلموارد للتمویل[email protected]
(DIN) شرکه دبی للتأمیندبی الدولیه للأوراق المالیه[email protected]
(DNIR) شرکه دبی الوطنیه للتأمین وإعاده التأمینشرکه دبی الوطنیه للتأمین وإعاده التأمین[email protected]
(NGI) الشرکه الوطنیه للتأمینات العامه ش.م.ع.بنک الإمارات الدولی[email protected]
(OIC) شرکه عمان للتأمینشرکه عمان للتأمین[email protected]
(ORIENT) شرکه أورینت للتأمینشرکه المشرق العربی للتأمین[email protected]
(SALAMA) الشرکه الإسلامیه معلومات.نت للتأمین – سلامهالشرکه الإسلامیه معلومات.نت للتأمین – سلامه[email protected]
(TAKAFUL-EM) تکافل الإمارات (ش م ع)بنک أبو ظبی الوطنی[email protected]
العقارات والانشاءات الهندسیه
(ARTC) ارابتک القابضه ش.م.عشعاع کابیتال[email protected]
(DDC) شرکه دبى للتطویر[email protected]
(DEYAAR) شرکه دیار للتطویر ش.م.ع.بنک أبو ظبی الوطنی[email protected]
(DSI) دریک آند سکل إنترناشیونال ش.م.عبنک أبوظبی الوطنی[email protected]
(EMAAR) إعمار العقاریه (ش.م.ع)بنک الاتحاد الوطنی[email protected]
(MAZAYA) شرکه المزایا القابضهالشرکه الکویتیه للمقاصه[email protected]
(UPP) الاتحاد العقاریه (ش.م.ع.)بنک الإمارات الدولی[email protected]
النقل
(AGLTY) شرکه أجیلیتی للمخازن العمومیه (ش.م.ک.)الشرکه الکویتیه للمقاصه[email protected]
(AIRARABIA) معلومات.نت للطیران ش.م.ع.بنک أبو ظبی الوطنی[email protected]
(ARMX) شرکه أرامکس ش م عأرامکس[email protected]
(GULFNAV) شرکه الخلیج للملاحه القابضه ش.م.ع.الخلیج للملاحه القابضه ش.م.ع.[email protected]
الصناعه
(NCC) شرکه الإسمنت الوطنیه (ش.م.ع.)شرکه الإسمنت الوطنیه[email protected]
(NIND) مجموعه الصناعات الوطنیه القابضه (ش.م.ک.)مجموعه الصناعات الوطنیه القابضه (ش.م.ک.)[email protected]
السلع الاستهلاکیه
(DRC) شرکه دبی للمرطبات ش.م.ع.شرکه دبی للمرطبات[email protected]
(ERC) شرکه الإمارات للمرطبات ش.م.عشرکه جیما للمیاه المعدنیه[email protected]
(GULFA) شرکه غلفا للمیاه المعدنیه والصناعات التحویلیه (ش.م.ع.)[email protected]
(UFC) شرکه الأغذیه المتحده (ش م ع)الأغذیه المتحده[email protected]
(UNIKAI) شرکه کایبارا المتحده للألبان (ش.م.ع.)کایبارا المتحده للألبان[email protected]
الاتصالات
(DU) شرکه الإمارات للاتصالات المتکاملهبنک ابوظبی الوطنی[email protected]
(HITSTELEC) شرکه هیتس تیلیکوم القابضه ش.م.ک. مقفلهالمدینه[email protected]
الخدمات
(ALFIRDOUS) شرکه الفردوس القابضه ش.م.ع.الفردوس القابضه ش.م.ع.[email protected]
(TABREED) الشرکه الوطنیه للتبرید المرکزی (تبرید)بنک أبوظبی الوطنی[email protected]
ناسداک دبی
(BARKA) مجموعه البرکه المصرفیه
(BHGU) بی اتش جلوبال
(BHMU) بی اتش ماکرو
(BLME) BLME Holdings plc
(DEPA) دیبا
(DPW) موانئ دبی العالمیه
(GFI) غولد فیلدز ای دی اس
(HIK) الحکمه للصناعات الدوائیه
(NDAQ) ناسداک أو إم إکس
(NTWK) نیتسول تکنولوجیز إنک

منبع

۴/۵ - (۲ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.