راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

شرکت‌های فهرست شده در بورس اوراق بهادار دوبی

اعلی حضرت شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نخست وزیر امارات و حاکم دبی، فرمانی مبنی بر لیست گیری شرکت های سهامی در بازار اوراق بهادار صادر کردند

تمامی شرکت های سهام عمومی در دبی از جمله شرکت هایی که در مناطق اقتصادی ویژه یا مناطق آزاد مانند مرکز مالی بین المللی دبی هستند باید سهام خود را در بازار اوراق بهادار مانند بازار مالی دبی و نصدق دبی وارد کنند

شرکت های خصوصی سهامی با مجوز نیز پس از اطمینان از انطباق با شروط و قوانین محلی لیست گیری، می توانند وارد بازار سهام عمومی شوند

شرکت هایی که وارد بازارهای محلی شوند می توانند وارد بازارهای دیگر نیز بشوند

شرکت های خارجی که خارج از کشور تاسیس شده و مجوز گرفته باشند و شعبه ها، دارایی یا فعالیت هایی در دبی داشته باشند نیز می توانند سهام خود را به عنوان لیست اصلی یا فرعی وارد بازارهای محلی کنند

براساس این فرمان، شرکت های غیرمحلی باید وقتی سود سالانه یا درآمد حاصل از فعالیت هایشان در دبی به ۵۰ درصد یا بیشتر از کل سود یا درآمد سالانه شان رسید یا زمانی که کل دارایی های آنها در دبی به ۵۰ درصد یا بیشتر از دارایی های شرکت رسید، باید سهام خود را وارد بازارهای محلی کنند

شرکت های غیرمحلی که سود یا دارایی شان به مقدار لازم نرسیده نیز می‌توانند درصورت تطبیق با قوانین و شرایط محلی، سهام خود را وارد بازار کنند. شرکت های خارجی نیز می توانند سهام خود را بصورت لیست اصلی یا فرعی وارد بازار محلی کنند

این فرمان همچنین مسئولیت های سازمان های صادرکننده مجوز از جمله اقتصاد دبی، مسئولین مناطق اقتصادی ویژه یا مناطق آزاد مانند DIFC و بازارهای اوراق بهادار محلی مانند DFM و نصدق دبی، را مشخص می کند

مسئولیت آنها شامل نظارت بر تطبیق شرکت های محلی و غیرمحلی با آیین نامه های این فرمان، اقدام علیه متخلفینی از جمله ابطال ثبت نام و مجوز تا زمانی که مطابق شرایط تغییر کنند، است.

تمامی شرکت هایی که مشمول این فرمان می شوند باید وضعیت خود را تا یکسال آینده تغییر بدهند

سازمان های صادر کننده مجوز میتوانند تا این زمان اعلام شده، فرصت آنها را تمدید کنند. این فرمان از زمان انتشار آن در روزنامه های رسمی اجرایی می شود.

اسم الشرکهاسم المسجلالبرید الالکترونی
البنوک
(AJMANBANK) مصرف عجمان ش.م.ع.کیوتسinfo@ajmanbank.ae
(ALSALAMSUDAN) مصرف السلام السودانبرکات الشریف برکاتinfo@alsalambank.net
(AMLAK) أملاک للتمویل ش.م.عشعاع کابیتالInfo@amlakfinance.com
(CBD) بنک دبی التجاری ش.م.ع.بنک دبی التجاریcbd-ho@cbd.ae
(DIB) بنک دبی الإسلامیبنک دبی الإسلامیcontactus@dib.ae
(EIB) مصرف الإمارات الإسلامی ش.م.عفینود نایدوVinodN@emiratesnbd.com
(EIBANK) بنک الامارات للاستثمار ش م عبنک الإمارات معلومات.نت للاستثمار المحدودinfo@eibank.com
(EMIRATESNBD) الامارات دبی الوطنی ش.م.ع.فینود نایدوVinodN@emiratesnbd.com
(GFH) بیت التمویل الخلیجی ش.م.بشرکه فخرو کارف کومب وٌترش رٌ ذ.م.مinfo@gfhouse.com
(MASQ) بنک المشرق (ش.م.ع)بنک المشرقNarayananH@mashreq.com
(SALAM_BAH) مصرف السلام – البحرینکی بی ام جیcontact.us@alsalambahrain.com
(TAMWEEL) شرکه تمویل ش.م.ع.تمویلTamweel@tamweel.ae
الاستثمار والخدمات المالیه
(ALMADINA) شرکه المدینه للتمویل والاستثمارinfo@almadinainvest.com
(ALSALAMKW) مجموعه السلام القابضهمجموعه السلام القابضهinfo@alsalamholding.com
(DFM) سوق دبی المالی (ش.م.ع.)بنک دبیhelpdesk@dfm.ae
(DIC) دبی للإستثمار ش. م .عinfo@dubaiinvestments.com
(EKTTITAB) اکتتاب القابضهinfo@almadinainvest.com
(GGICO) الخلیجیه للاستثمارات العامهالشرکه الخلیجیه للاستثمارات العامهggico@emirates.net.ae
(IFA) شرکه الإستشارات المالیه الدولیه ش.م.ک.م.شرکه الإستشارات المالیه الدولیه ش.م.ک.م.alihati@ifakuwait.com
(SHUAA) شعاع کابیتال ش.م.ع.شعاع کابیتالinfo@shuaacapital.com
التأمین
(ALLIANCE) شرکه اللاینس للتامین ش م عشرکه اللاینس للتأمینalliance@alliance-uae.com
(AMAN) دبی الإٍسلامیه للتأمین وإعاده التأمین – أمانشرکه دبی الإٍسلامیه للتأمین وإعاده التأمینinfo@aman.ae
(ARIG) المجموعه معلومات.نت للتأمین ش.م.ع.KPMG – البحرینinfo@arig.com.bh
(ASCANA) معلومات.نت الاسکندنافیه للتامینالشرکه معلومات.نت الاسکندنافیه للتأمینascana@emirates.net.ae
(ASNIC) شرکه الصقر الوطنیه للتأمین (ش.م.ع)شرکه الصـقر الوطنیه للتامینasnic@emirates.net.ae
(DARTAKAFUL) دار التکافلموارد للتمویلinfo@daraltakaful.com
(DIN) شرکه دبی للتأمیندبی الدولیه للأوراق المالیهinfo@dubins.ae
(DNIR) شرکه دبی الوطنیه للتأمین وإعاده التأمینشرکه دبی الوطنیه للتأمین وإعاده التأمینmails@dnirc.com
(NGI) الشرکه الوطنیه للتأمینات العامه ش.م.ع.بنک الإمارات الدولیSaeedY@emiratesnbd.com
(OIC) شرکه عمان للتأمینشرکه عمان للتأمینregulatory@tameen.ae
(ORIENT) شرکه أورینت للتأمینشرکه المشرق العربی للتأمینorient@alfuttaim.ae
(SALAMA) الشرکه الإسلامیه معلومات.نت للتأمین – سلامهالشرکه الإسلامیه معلومات.نت للتأمین – سلامهinfo@salama.ae
(TAKAFUL-EM) تکافل الإمارات (ش م ع)بنک أبو ظبی الوطنیn.alhmoud@takafulemarat.com
العقارات والانشاءات الهندسیه
(ARTC) ارابتک القابضه ش.م.عشعاع کابیتالmedia@arabtecuae.com
(DDC) شرکه دبى للتطویرaroshdy@almulla.com
(DEYAAR) شرکه دیار للتطویر ش.م.ع.بنک أبو ظبی الوطنیinfo@deyaar.ae
(DSI) دریک آند سکل إنترناشیونال ش.م.عبنک أبوظبی الوطنیcorporate@drakescull.com
(EMAAR) إعمار العقاریه (ش.م.ع)بنک الاتحاد الوطنیinfo@emaar.ae
(MAZAYA) شرکه المزایا القابضهالشرکه الکویتیه للمقاصهn.shoqier@mazayarealestate.com
(UPP) الاتحاد العقاریه (ش.م.ع.)بنک الإمارات الدولیcontactus@up.ae
النقل
(AGLTY) شرکه أجیلیتی للمخازن العمومیه (ش.م.ک.)الشرکه الکویتیه للمقاصهinvestor@agilitylogistics.com
(AIRARABIA) معلومات.نت للطیران ش.م.ع.بنک أبو ظبی الوطنیabintaliah@airarabia.com
(ARMX) شرکه أرامکس ش م عأرامکسinvestors@aramex.com
(GULFNAV) شرکه الخلیج للملاحه القابضه ش.م.ع.الخلیج للملاحه القابضه ش.م.ع.investor.relations@gulfnav.com
الصناعه
(NCC) شرکه الإسمنت الوطنیه (ش.م.ع.)شرکه الإسمنت الوطنیهcement@nationalcement.ae
(NIND) مجموعه الصناعات الوطنیه القابضه (ش.م.ک.)مجموعه الصناعات الوطنیه القابضه (ش.م.ک.)nigroup@nig.com.kw
السلع الاستهلاکیه
(DRC) شرکه دبی للمرطبات ش.م.ع.شرکه دبی للمرطباتpepsi@pepsidrc.ae
(ERC) شرکه الإمارات للمرطبات ش.م.عشرکه جیما للمیاه المعدنیهjyotica.kapoor@erc.ae
(GULFA) شرکه غلفا للمیاه المعدنیه والصناعات التحویلیه (ش.م.ع.)gulfa75@emirates.net.ae
(UFC) شرکه الأغذیه المتحده (ش م ع)الأغذیه المتحدهaseel@emirates.net.ae
(UNIKAI) شرکه کایبارا المتحده للألبان (ش.م.ع.)کایبارا المتحده للألبانinfo@unikaifoods.com
الاتصالات
(DU) شرکه الإمارات للاتصالات المتکاملهبنک ابوظبی الوطنیtalk-to-us@du.ae
(HITSTELEC) شرکه هیتس تیلیکوم القابضه ش.م.ک. مقفلهالمدینهhitstel_info@hitstelecom.net
الخدمات
(ALFIRDOUS) شرکه الفردوس القابضه ش.م.ع.الفردوس القابضه ش.م.ع.info@alfirdousholdings.info
(TABREED) الشرکه الوطنیه للتبرید المرکزی (تبرید)بنک أبوظبی الوطنیinfo@tabreed.ae
ناسداک دبی
(BARKA) مجموعه البرکه المصرفیه
(BHGU) بی اتش جلوبال
(BHMU) بی اتش ماکرو
(BLME) BLME Holdings plc
(DEPA) دیبا
(DPW) موانئ دبی العالمیه
(GFI) غولد فیلدز ای دی اس
(HIK) الحکمه للصناعات الدوائیه
(NDAQ) ناسداک أو إم إکس
(NTWK) نیتسول تکنولوجیز إنک

منبع

۴/۵ - (۲ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.