راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

قانون برنامه ششم توسعه

آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه

آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (تصویبنامه شماره ۳۶۴۴۲/ت۵۵۲۸۳هـ مورخ ۹/۴/۱۳۹۹ هیئت وزیران) سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی
ادامه مطلب ...