راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان
مرور برچسب

وکیل پایه یک

معنی حقوقی کلمات ( ن )

نائب در معانى ذیل بکار رفته است: الف- کسیکه در امر مخصوصی ازطرف شخصى که واجد صلاحیت است به اواختیار خاصی داده می یشود ما نند وکیل که درحدود وکالت، اختیار خاصى دارد. (رک. نیابت) کلمه…
ادامه مطلب ...

معنی حقوقی کلمات ( ل )

لائیک Laic وصفى است برای قانون یا کشوریا سازمان یاشخص در مقابل وصف مذهبى و ایمانی و اعتقادى. وقتى که گفته می‌شود فرانسه یک کشور لائیک است یعنى سیاست آن جداى از مذهب است. لا بشرط (فقه)…
ادامه مطلب ...

معنی حقوقی کلمات ( گ)

گاوبند در قانون اصلاحات ارضی۱۹-۱۰-۴۰ کسى است که مالک زمین نیست وباداشتن یک یا چند عامل زراعتى بوسیله برزگر یا کارگر کشاورزی در زمین مالک زراعت مى کند و مقدارى از محصول را بصورت نقدى یا…
ادامه مطلب ...

معنی حقوقی کلمات ( ک )

کابین اسم فارسی مهریه و صداق است. (رک. مهر) کابینه Cabinet الف- در رژیم پارلمانى به مجموعه وزراء و معاونین آنان گفته می‌شود که در مقابل مجلسین مسئولیت سیاسی مشترک دارند. رئیس کابینه را…
ادامه مطلب ...

معنی حقوقی کلمات ( غ )

غائب Absent (فقه) درمعانی ذیل بکارمى رود: الف- غائب ازجلسه دادرسی. درهمین معنى است که می‌گویند: الغائب على حجته. (ماده ۱۶۴ آئین دادرسی مدنی) وصفحه ۷۲۱- ۷۴۳ جامع الشتات. ب- کسیکه ازمحل…
ادامه مطلب ...

معنی حقوقی کلمات ( ظ )

ظاهر (فقه) الف - هرگاه درمقابل ((اصل)) استعمال شود عبارت است از هر امریکه بطور ظنى دلالت برچیزى (در قلمرو زندگى قضائى) نماید خواه اصحاب دعوى براى اثبات یا دفاع بآن استناد نمایند یا نه،…
ادامه مطلب ...

معنی حقوقی کلمات ( ض )

ضابط بلوک را بچند ناحیه تقسیم کرده و براى هر ناحیه اداره اى بعنوان اداره ناحیتى تاسیس و رئیس آن اداره (که نماینده وزارت کشور در آن ناحیه بود) را ضابط یا مباشرمیگفتند که بتصویب نائب…
ادامه مطلب ...

معنی حقوقی کلمات ( ص )

صاحب در لغت بمعنی ملازم شخص یا چیزى را گویند. و بمعنى مالک مال است وبمعنى اداره کننده قوم یا انسان یا حیوان یا مالى را گویند مثلا امیر لشکر را صاحب جیش گویند. دراصطلاحات ذیل بکار رفته…
ادامه مطلب ...