تعرفه دفاتر اسناد رسمی

بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق

تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق، چاپ روزنامه رسمی شد.

تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق

جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر نامه شماره ٩٩/۴٣۵٢ مورخ ١٣٩٩/٠١/١٨ رئیس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق به ھمراه جداول تعرفه ھای مذکور جھت انتشار در روزنامه رسمی طبق مقررات ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

جناب آقای دکتر محدث
مدیرکل محترم دبیرخانه قوه قضاییه

با عنایت به موافقت حضرت آیت اله رئیسی ریاست معظم قوه قضاییه با تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی طی نامه شماره ٩٠٠٠/١٨٩٩٢۶/١٠٠ مورخ ١٣٩٨/١١/١٣ و اصلاحیه آن به شماره ٩٠٠٠/٢٢٧٩/١٠٠ مورخ ١٣٩٩/١/١۴ و دفاتر ازدواج و طلاق طی نامه شماره ٩٠٠٠/١٨٩٩٢١/١٠٠ مورخ ١٣٩٨/١١/١٣ ،به پیوست جداول تعرفه ھای مذکور جھت اقدام لازم و دستور انتشار آنھا در روزنامه رسمی طبق مقررات ارسال می گردد.

ذبیح اله خداییان

بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

در اجرای ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، تعرفه حق التحریر به شرح جداول زیر تعیین و پس از انتشار در روزنامه رسمی در کلیه دفاتر اسناد رسمی قابل اجراء خواھد بود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف برحسن اجرای این بخشنامه می باشد.

الف ـ اسناد مالی (موضوع ماده ١٢٣ اصلاحی قانون ثبت)
یک: اسناد رھنی، با حق استرداد، ذمه و سایر اسناد مالی
دو: اسناد اموال منقول (بھای وسیله نقلیه بر اساس قیمت ھای اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی)
سه: اسناد معاملات غیر منقول و پیش فروش ساختمان طبق ارزش معاملاتی

ب ـ اسناد غیر مالی (موضوع ماده ١٢۴ اصلاحی قانون ثبت)

ج ـ سایر خدمات ثبتی

تبصره١ـ پرداخت حق التحریر، قیمت اوراق، قبوض اقساطی و ھزینه پست، بالمناصفه به عھده طرفین است مگر اینکه توافق دیگری در این خصوص به عمل آمده باشد یا یک طرف تمام آن را بپردازد.

تبصره٢ـ در صورتی که متعھد سند بیش از ٢ نفر باشند به ازای ھر نفر مبلغ ٠٠٠ /١٠٠ریال به حق التحریر سند اضافه می شود.

تبصره٣ـ چنانچه سند در بیش از یک برگ تنظیم شود به ازای ھر برگ اضافی ١٠٠/٠٠٠ ریال به حق التحریر سند افزوده می شود. مگر در صورتی که اضافه شدن برگ ھای سند در نتیجه افزایش متعھدین، منطبق با تبصره ٢ باشد.

تبصره۴ـ حق التحریر وکالت فروش وسایل نقلیه، مطابق حق التحریر سند انتقال مالکیت آن می باشد.

تبصره۵ ـ اسناد اشخاص بی بضاعت با تأیید کانون سردفتران و دفتریاران بدون دریافت حق التحریر، تنظیم و ثبت می گردد. نحوه تقسیم اسناد مزبور و چگونگی نظارت بر اجرای آن به موجب دستورالعملی است که به پیشنھاد ھیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران مرکز و به تصویب رئیس سازمان ثبت خواھد بود.

تبصره۶ ـ ھزینه صدور اجرائیه، مقطوع بوده و دریافت ھر گونه وجه دیگر بابت نسخ، تعداد متعھدین و اوراق اضافه ممنوع است.

تبصره٧ـ جھت ایجاد تعادل در فعالیت و حق التحریر دریافتی دفاتر اسناد رسمی، سقف سالانه حق التحریر دریافتی ھر دفترخانه معادل دو برابر میانگین درآمد دفاتر شھرستان مرکز استان مربوط در سال قبل خواھد بود.

تبصره٨ ـ دفاتر اسناد رسمی کلیه مبالغ موضوع این تعرفه را از طریق شبکه بانکی و به وسیله سامانه پرداخت الکترونیکی (مستقر در دفترخانه) دریافت می نمایند.

بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق

با استفاده از ملاک ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، تعرفه حق التحریر به شرح جدول زیر تعیین و پس از انتشار در روزنامه رسمی در کلیه دفاتر رسمی ازدواج و طلاق قابل اجراء خواھد بود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف برحسن اجرای این بخشنامه می باشد.

تبصره١ ـ مبالغ مربوط به قیمت اوراق و اعلامیه و دفترچه اسناد به میزان تعرفه تعیین شده، به صورت جداگانه وصول می شود.

تبصره٢ ـ سردفتران ازدواج و طلاق تحت ھیچ عنوان حق دریافت وجوھی بیش از تعرفه تعیین شده فوق را نداشته و مکلفند این تعرفه را در محل مناسب در دفترخانه به نحوی که در معرض دید مراجعین باشد نصب نمایند.

تبصره٣ ـ ھزینه تعیین شده بابت رونوشت ھر ازدواج و طلاق مقطوع بوده و دریافت ھرگونه وجه دیگر ممنوع می باشد.

تبصره۴ـ ھزینه صدور اجرائیه مقطوع بوده و دریافت ھرگونه وجه دیگر بابت نسخ، تعداد متعھدین و اوراق اضافه ممنوع است.

تبصره۵ ـ جھت ایجاد تعادل در فعالیت و حق التحریر دریافتی دفاتر طلاق، سقف سالانه حق التحریر دریافتی ھر دفترخانه طلاق معادل میانگین ثبت وقایع طلاق توسط دفاتر شھرستان مرکز استان مربوط در سال قبل به علاوه ٢٠ درصد خواھد بود. سازمان ثبت از طریق سیستم الکترونیک ثبت اقدامات لازم را به عمل آورد.

تبصره۶ ـ سردفتران طلاق مکلفند در اجرای تبصره ٢ ماده ٧۵ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران به ازای ثبت ھر واقعه طلاق، مبلغی معادل ده درصد حق التحریر تعیین شده را از متقاضی ثبت طلاق اخذ و به حساب شماره ۴٠٠١٠١٣٢٠١٠١٩٢٧۴ نزد بانک مرکزی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی) واریز نمایند.

اسناد مالی – اسناد اموال رهنی

اسناد مالی – اسناد اموال منقول

اسناد مالی – اسناد اموال غیر منقول

اسناد غیر مالی

سایر خدمات ثبتی

تعرفه دفاتر ازدواج و طلاق

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
قوانین تغییر جنسیت در ایران از مهریه تا ارث