راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۱

جدول حداقل حقوق و افزایش دستمزد کارگران سال ۱۴۰۱

پس از ابلاغ بخشنامه دستمزد ۱۴۰۱ از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مبلغ دقیق حداقل حقوق و جداول حقوق و دستمزد مشخص می‌شود. همچنین، اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی جدول خلاصه بخشنامه مزد سال ۱۴۰۰ تهیه و منتشر خواهد شد.

در ادامه می‌توانید جدول تفصیلی حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را مطالعه نمایید.

حداقل حقوق و مزایای اداره کار سال ۱۴۰۱

مبلغ برای کارگران بدون سابقه

شرحماه ۳۰ روزماه ۳۱ روز
حقوق پایه (ساعتی)۱۹۰.۰۷۵۱۹۰.۰۷۵
حقوق پایه (روزانه)۱.۳۹۳.۲۵۰۱.۳۹۳.۲۵۰
حقوق پایه (ماهانه)۴۱.۷۹۷.۵۰۰۴۳.۱۹۰.۷۵۰
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن)۸.۵۰۰.۰۰۰۸.۵۰۰.۰۰۰
حق مسکن۶.۵۰۰.۰۰۰۶.۵۰۰.۰۰۰
پایه سنوات۰۰
حق اولاد برای هر فرزند۴.۱۷۹.۷۵۰۴.۱۷۹.۷۵۰
حق بیمه سهم کارگر۳.۹۷۵.۸۲۵۴.۰۷۳.۳۵۳
دریافتی بدون فرزند پس از کسر حق بیمه۵۲.۸۲۱.۶۷۵۵۴.۱۱۷.۳۹۸
دریافتی با یک فرزند پس از کسر حق بیمه۵۷.۰۰۱.۴۲۵۵۸.۲۹۷.۱۴۸
دریافتی با دو فرزند پس از کسر حق بیمه۶۱.۱۸۱.۱۷۵۶۲.۴۷۶.۸۹۸
فوق‌العاده هر ساعت اضافه کاری۲۶۶.۱۰۵۲۶۶.۱۰۵
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰%)۴.۱۷۹.۷۵۰۴.۳۱۹.۰۷۵
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵%)۶.۲۶۹.۶۲۵۶.۴۷۸.۶۱۳
فوق‌العاده نوبت کاری، صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵%)۹.۴۰۴.۴۳۸۹.۷۱۷.۹۱۹

مبلغ برای کارگران با یک سال سابقه

شرحماه ۳۰ روزماه ۳۱ روز
حقوق پایه (ساعتی)۱۹۰.۰۷۵۱۹۰.۰۷۵
حقوق پایه (روزانه)۱.۳۹۳.۲۵۰۱.۳۹۳.۲۵۰
حقوق پایه (ماهانه)۴۱.۷۹۷.۵۰۰۴۳.۱۹۰.۷۵۰
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن)۸.۵۰۰.۰۰۰۸.۵۰۰.۰۰۰
حق مسکن۶.۵۰۰.۰۰۰۶.۵۰۰.۰۰۰
پایه سنوات۲.۱۰۰.۰۰۰۲.۱۷۰.۰۰۰
حق اولاد برای هر فرزند۴.۱۷۹.۷۵۰۴.۱۷۹.۷۵۰
حق بیمه سهم کارگر۴.۱۲۲.۸۲۵۴.۲۲۵.۲۵۳
دریافتی بدون فرزند پس از کسر حق بیمه۵۴.۷۷۴.۶۷۵۵۶.۱۳۵.۴۹۸
دریافتی با یک فرزند پس از کسر حق بیمه۵۸.۹۵۴.۴۲۵۶۰.۳۱۵.۲۴۸
دریافتی با دو فرزند پس از کسر حق بیمه۶۳.۱۳۴.۱۷۵۶۴.۴۹۴.۹۹۸
فوق‌العاده هر ساعت اضافه کاری۲۷۹.۴۷۵۲۷۹.۴۷۵
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر (۱۰%)۴.۳۸۹.۷۵۰۴.۵۳۶.۰۷۵
فوق‌العاده نوبت کاری صبح عصر شب (۱۵%)۶.۵۸۴.۶۲۵۶.۸۰۴.۱۱۳
فوق‌العاده نوبت کاری، صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵%)۹.۸۷۶.۹۳۸۱۰.۲۰۶.۱۶۹

جدول کامل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱

ردیفعنوانمبلغ
۱حداقل مزد ۱۴۰۱ قانون کار (روزانه)۱.۳۹۳.۲۵۰
۲حداقل حقوق ۱۴۰۱ قانون کار (ماهانه)۴۱.۷۹۷.۴۹۱
۳میزان افزایش سایر سطوح مزدی ۱۴۰۱۱۷۱.۷۲۲+۳۸٪
۴پایه سنوات ۱۴۰۱ (مزد پایه)۷۰.۰۰۰
۵بن کارگری ۱۴۰۱ (کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار)۸.۵۰۰.۰۰۰
۶حق مسکن ۱۴۰۱ (کمک هزینه مسکن)۶.۵۰۰.۰۰۰
۷حق اولاد برای ۱ فرزند (کمک هزینه عائله مندی)۴.۱۷۹.۷۴۹
۸حق اولاد برای ۲ فرزند (کمک هزینه عائله مندی)۸.۳۵۹.۴۹۸
۹حق اولاد برای ۳ فرزند (کمک هزینه عائله مندی)۱۲.۵۳۹.۲۴۷
۱۰مزد ساعتی ۱۴۰۱ (هر ساعت کار عادی)۱۹۰.۰۷۵
۱۱فوق العاده مزد ساعتی اضافه کاری ۱۴۰۱۲۶۶.۱۰۵
۱۲فوق العاده مزد ساعتی شب کاری ۱۴۰۱۶۶.۵۲۶
۱۳فوق العاده مزد هر روز جمعه کاری ۱۴۰۱۵۵۷.۳۰۰
۱۴فوق العاده نوبت کاری صبح- عضر-شب ۱۴۰۱ معادل ۱۵٪ حقوق ماهانه ۱۴۰۱ (حق شیفت)۶.۲۶۹.۶۲۵
۱۵فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر ۱۴۰۱ معادل ۱۰٪ حقوق ماهانه ۱۴۰۱ (حق شیفت)۴.۱۷۹.۷۵۰
۱۶فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر-شب ۱۴۰۱ معادل ۲۲.۵٪ حقوق ماهانه ۱۴۰۱ (حق شیفت)۹.۴۰۴.۴۳۷
۱۷عیدی و پاداش ۱۴۰۱ برای هر ماه۶.۹۶۶.۲۵۰
۱۸سنوات (پایان‌کار) ۱۴۰۱ برای هر ماه۳.۴۸۳.۱۲۵
۱۹مانده مرخصی ۱۴۰۱ برای هر ماه۱.۸۹۳.۲۵۰

جدول مقایسه‌ای افزایش دستمزد کارگران سال ۱۴۰۱

با تصویب و ابلاغ بخشنامه دستمزد ۱۴۰۱ از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مبلغ دقیق حداقل حقوق و جداول حقوق و دستمزد مشخص شد.

درصد افزایش حداقل مزد در سال ۱۴۰: ۵۷.۴ درصد
فرمول افزایش حداقل مزد سال ۱۴۰۱ در سایر سطوح مزدی۳۸ درصد  + ۱۷۱۷۲۲ ریال (روزانه)۵.۱۵۱.۶۶۰ ریال (ماهانه)
اقلامسال ۱۴۰۰سال ۱۴۰۱درصد افزایش سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰مبلغ ریالی افزایش اقلام در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰
حداقل مزد- روزانه۸۸۵.۱۶۱.۳۹۳.۲۵۰۵۷.۴۵۰۷.۰۸۵
حداقل مزد- ماهانه۲۶.۵۵۴.۹۵۰۴۱.۷۹۷.۵۰۰۵۷.۴۱۵.۲۴۲.۵۵۰
حق اولاد (هر فرزند)۲.۶۵۵.۴۹۵۴.۱۷۹.۷۵۰۵۷.۴۱.۵۳۴.۲۵۵
پایه سنواتی۱.۴۰۰.۰۰۰۲.۱۰۰.۰۰۰۵۰۷۰۰.۰۰۰
کمک هزینه اقلام مصرفی (بن)۶.۰۰۰.۰۰۰۸.۵۰۰.۰۰۰۴۱.۷۲.۵۰۰.۰۰۰
کمک هزینه مسکن۴.۵۰۰.۰۰۰۶.۵۰۰.۰۰۰۴۴.۴۲.۰۰۰.۰۰۰
حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند (ریال)۴۳.۷۶۵.۹۴۰۶۷.۲۵۷.۰۰۰۵۳.۷۲۳.۴۹۱.۰۶۰
حداقل دریافتی ماهانه کارگران ۳/۳ نفری (ریال)۴۱.۹۰۷.۰۹۴۶۴.۳۳۱.۱۷۵۵۳.۵۲۲.۴۲۴.۰۸۲
حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند (ریال)۴۱.۱۱۰.۴۴۵۶۳.۰۷۶.۲۵۰۵۳.۴۲۱.۹۶۶.۸۰۵
حداقل دریافتی ماهانه کارگران بدون فرزند و بدون سابقه (ریال)۳۷.۰۵۴.۹۵۰۵۶.۷۹۷.۵۰۰۵۳.۳۱۹.۷۴۲.۵۵۰
۳.۷/۵ - (۴ امتیاز)
1 نظر
  1. هادی می گوید

    رییس جمهور محترم تشکر بابت ازاد سازی سواحل …لطفا در مورد تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگر…دستور لازم رو صادر کنید…چندین بار نامه زدم و تلفن و رفت و امد… ولی متاسفانه نتیجه ای نگرفتم و امروز و فردا میکنن…و فقط و فقط وقت کشی…
    ممنون و تشکر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.