راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه رأی قرار دستور موقت(۱)

به تاریخ: ۷۵/۲/۱۶

پرونده کلاسه: ۲۰۸/۷۵

شماره دادنامه: ۲۴۳/۷۵

حتما بخوانید: نمونه دادخواست درخواست صدور دستور موقت
مرجع رسیدگی: شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی تهران
در خصوص درخواست آقای ……………………….. به طرفیت آقای ………………………………. دایر به رسیدگی فوری و صدور دستور موقت دایر بر منع جلوگیری خوانده از نقل و انتقال دو دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی …………… فرعی از ………………… اصلی بخش ………………. تهران تا پایان رسیدگی به دعوی اصلی مطروحه در این پرونده و صدور حکم نسبت به آن بشرح درخواست تقدیمی از توجه به مندرجات درخواست لزوم اخذ اجازه مخصوص در رسیدگی فوری نسبت به مورد که تحت شماره ۱۹/۱۱۹۹-۷۵/۱/۲۳ صادر و ضمیمه پرونده است و با توجه به ایداع خسارت احتمالی معینه از سوی دادگاه وانضمام قبض سپرده شماره ۵۰۳۶۴- ۷۵/۲/۱۲ و تشخیص فوریت امر دادگاه مستندا بمواد مذکور در باب دوازدهم قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۷۷۸ قانون ما رالذکر با قبول درخواست مطروحه دستور موقت دایر بر منع و جلوگیری خوانده از نقل و انتقال دو دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی …. فرعی از … اصلی بخش ……………… تهران تا پایان رسیدگی و صدور حکم نسبت به اصل دعوی مطروحه در این دادگاه صادر می نماید.

بخوانید: نمونه رأی رد درخواست دستور موقت


رئیس شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی تهران – طهماسبی

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.