راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

نمونه فرم وکالتنامه مورد تایید سازمان بنادر و دریانوردی

نمونه فرم وکالتنامه مورد تایید سازمان بنادر و دریانوردی طبق نامه شماره ۲۶۶۴۳ که از تاریخ ۳۰/۱۰/۹۰ قابل اجرا می باشد .
وکالتنامه

موکل : شرکت ……………………………… ثبت شده به شماره …………………………… با امضاء آقای ……………………….. فرزند ………………. به شماره ملی …………………………… به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره طبق آخرین آگهی تغییرات به تاریخ …………………… مندرج در روزنامه رسمی
وکیل : آقای / خانم ……………………. فرزند ……………….. دارای شناسنامه شماره …………….. به شماره ملی …………………… صادره از ………………….. به نشانی ……………………………………..
مورد وکالت : مراجعه به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بندری به منظور انجام کلیه تشریفات اداری مربوط به صدور گواهی مبداء تغییر نام یا تفکیک یا تجمیع قبوض انبار قابل معامله ، انتقال و واگذاری تمام یا قسمتی از کالاهای وارده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بندری متعلق به موکل از طریق ظهرنویسی قبض انبار منطقه بهر شخص حقیقی یا حقوقی ولو بخود و انجام تشریفات قانونی سایر امور اجرایی منطقه بنحوی که هیچگونه احتیاج و نیازی به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد.
حدود اختیارات وکیل : وکیل مرقوم با داشتن اختیارات تامه و مطلقه در انجام مورد وکالت با حق توکیل به غیر فقط برای یکبار دارای همان حق و اختیاری است که شخص موکل در حدود قانون و مقررات قادر به انجام آن است. مدت اعتبار این وکالتنامه یکسال شمسی از تاریخ تنظیم می باشد.

تبصره:
۱- وکالتنامه های مربوط به شرکت های خارجی که در خارج از کشور تنظیم گردیده با ترجمه رسمی وکالتنامه و تایید امضای آن از سوی نمایندگی کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور معتبر بوده و مورد پذیرش می باشد.
۲- انجام تشریفات اداری واگذاری قبض انبار و گواهی مبداء کالاهای متعلق به شرکتها، نهادها و سازمانهای دولتی توسط نمایندگان قانونی دستگاههای مزبور بدون نیاز به وکالت نامه رسمی، منوط به ارایه معرفی نامه با امضاء بالاترین مقام مربوطه می باشد.
۳- در صورتی که ذینفع کالا، شخص حقوقی باشد درج نام شرکت به عنوان موکل در وکالت نامه الزامی است.
۴- وکالت نامه می بایست مختص منطقه ویژه و فقط با متن فوق الذکر (مورد وکالت) و مجزا از
وکالت نامه کاری گمرکی باشد.
۵- هرگونه وکالت نامه که متن آن خدشه دار بوده یا پی نویس یا حاشیه نویسی شده ، مورد قبول نمی باشد .
۶- ارایه خدمات از ساعت ۸۰۰ الی ۱۴۰۰ روز شنبه لغایت چهارشنبه می باشد.

منبع: https://shahidrajaeeport.pmo.ir

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.